Nové triedy v ZŠ Ivana Bukovčana pribudnú na budúci rok

Ján Žatko

Na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia dňa 20. 5. 2020 boli členovia komisie informovaní o stave príprav rozšírenia ZŠ Ivana Bukovčana. Pôvodne sa rátalo s vybudovaním nových tried na tejto škole ešte v tomto roku, z objektívnych príčin sa však táto investícia presúva až na budúci rok.

píše: Ján Žatko

Schválenie investície v rozpočte na rok 2020

S rozšírením kapacity ZŠ Ivana Bukovčana 3 rátal už rozpočet mestskej časti na rok 2020. Poslanci schválili na tento účel v tohtoročnom rozpočte  500 000 €. Odôvodnenie tohto výdavku v rozpočte je nasledovné:

Vzhľadom na prebiehajúcu dynamickú výstavbu v okolí Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves dochádza k budovaniu nových obytných lokalít ako napríklad lokalita BORY. V dôsledku uvedenej výstavby rastie dopyt po občianskej vybavenosti a rozšíreniu kapacity základných škôl. Z dôvodu nedostatku učební je potrebné rozšíriť kapacitu základnej školy na ulici Ivana Bukovčana 3 formou prístavby školy. Uvedený projekt je v súvislosti so zabezpečením povinnej školskej dochádzky realizovať v najbližšom rozpočtovom roku náklady na investíciu sa odhadujú vo výške 500 000 €.

Presun investície na rok 2021

Na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia dňa 20. 5. 2020 informovala vedúca oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. Katarína Macáková členov komisie, že z objektívnych dôvodov sa plánovaná investícia nestihne zrealizovať v tomto rozpočtovom roku. Rozšírenie školy sa presúva na letné mesiace nasledujúceho roku tak, aby už na začiatku školského roka 2021/2022 mohli žiaci využívať nové triedy.

zš ivana bukovčana
Pohľad z ulice na budovu ZŠ I. Bukovčana 3.

Nadstavba aj prístavba školy

Zároveň oboznámila členov komisie s architektonickou štúdiou plánovanej investície. Ide o kombináciu nadstavby a prístavby jestvujúcej budovy na ulici Ivana Bukovčana 3. Nadstavba sa zrealizuje na doterajšej trojpodlažnej budove, čím sa táto budova výškovo vyrovná so susednou štvorpodlažnou budovou. V nadstavbe vznikne 5 nových tried. Zároveň sa k tejto budove pristavia trojpodlažná prístavba, kde vzniknú ďalšie tri triedy. Celkovo teda na škole pribudne 8 nových tried + sociálne zariadenia a kabinety.

Sendvičová drevostavba

Ako najlepšie riešenie pre realizáciu rozšírenia školy zvolil miestny úrad formu drevostavby montovaným sendvičovým systémom a ráta sa tu so zelenou strechou. Na komisii sa dosť dlho diskutovalo, či je takýto systém vhodný na výstavbu školy. Nakoniec sa po odbornej diskusii členovia komisie zhodli na tom, že áno. Kvalita stavby aj prevádzkové náklady sú porovnateľné s klasickou mokrou technológiou, veľkou výhodou je však rýchlosť výstavby. Preto bude možné zrealizovať prístavbu aj nadstavbu počas nasledujúcich prázdnin a neovplyvní to negatívne vyučovací proces. Komisia prijala k predloženej štúdii jednohlasne nasledujúce uznesenie:

Komisia súhlasí s rozpracovaním predloženej štúdie prístavby a nadstavby ZŠ I. Bukovčana 3. Komisia zaväzuje MČ Bratislava-Devínska Nová Ves predložiť projektovú dokumentáciu pre územné konanie komisii k nahliadnutiu.

zš ivana bukovčana
Nadstavba a prístavba bude realizovaná na budove na fotografii vpravo.

Prečo nebola architektonická súťaž?

Pri diskusii k tomuto bodu zaznela jediná vážna pripomienka. Členom komisie sa nezdalo správne, že na nadstavbu a prístavbu školy neboli vypracované alternatívne architektonické štúdie. Jeden z členov komisie to charakterizoval veľmi trefne:

Keď máme iba jeden návrh, tak nie je z čoho vyberať. Kvalita sa získava výberom.

Keďže nešlo iba o ojedinelý prípad, ale rovnaká situácia sa zopakovala aj pri predložení architektonickej štúdie na rekonštrukciu budovy Klubu dôchodcov, komisia prijala ďalšie uznesenie nasledujúceho znenia:

Komisia trvá na tom, aby každá väčšia rekonštrukcia alebo novostavba objektov mestskej časti bola riešená architektonickou súťažou, na základe ktorej sa vyberie najlepší návrh. Architektonické návrhy budú predkladané komisii na vyjadrenie.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *