Môžete pripomienkovať Program rozvoja DNV

Ján Žatko

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 – 2027, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja Devínskej Novej Vsi. Program rozvoja budú poslanci schvaľovať na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Ešte predtým ho môžete pripomienkovať aj vy.

píše: Ján Žatko

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program rozvoja mestskej časti je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa Devínska Nová Ves nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta Bratislavy. PHSR Devínskej Novej Vsi na roky 2021 až 2027 s dlhodobým výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť smerovanie našej mestskej časti k vyváženému rastu a jej snahu o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien.

program rozvoja

Otvorený pracovný materiál

Program rozvoja je otvorený pracovný materiál. Obsahuje analytickú časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými by sa mala mestská časť riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich 7 rokoch.

Verejné prerokovanie a zapracovanie pripomienok občanov

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHSR spolu s formulárom na ktorom môžete zaslať svoje pripomienky je uverejnená na webe mestskej časti.

Zaslanie pripomienok

Vaše pripomienky môžete zasielať elektronicky na spomínanom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 1. 12. 2021 do 12.00.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *