Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV

Ján Žatko

Najdôležitejším bodom posledného tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves bol návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúce tri roky. Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez zmien, tak ako bol predložený, hlasmi všetkých prítomných poslancov. Podrobnosti k rozpočtu uvádzam v nasledujúcom texte, o diskusii k nemu budem informovať v ďalšom článku.

píše: Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves schválilo rozpočet mestskej časti na zasadnutí dňa 11. 12. 2019. Bolo prítomných 9 poslancov, ospravedlnili sa Lenka Hlaváčová, Adrián Jankovič a Zoroslav Smolinský. Rozpočet mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2020 je záväzný, rozpočet na roky 2021 – 2022 orientačný. Návrh rozpočtu na rok 2020 bol predložený ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov aj výdavkov 19 951 016 . Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet jednohlasne všetkými prítomnými poslancami. Návrh rozpočtu nájdete na webe mestskej časti.

schválilo rozpočet
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva DNV 11. 12. 2019.

Príjmy mestskej časti Devínska Nová Ves sú rozpočtované v nasledujúcom členení:

Daňové príjmy: 6 895 184 €, v tom najmä

 • 3 482 094 € – výnos dane z príjmov fyzických osôb
 • 2 939 590 € – výnos dane z nehnuteľností
 • 300 000 € – poplatok za rozvoj

Nedaňové príjmy: 1 268 880 €, v tom najmä

 • 549 000 € – príjmy z prenájmov majetku
 • 502 380 € – poplatky rodičov súvisiace so školstvom
 • 100 000 € – správne poplatky stavebný úrad.

Bežné granty a transfery: 2 552 744 €

Ide o bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené najmä na prevádzku škôl a DSS Senecio.

Kapitálové granty a transfery: 5 562 208 €, v tom

 • 5 100 000 € – transfer zo štátneho rozpočtu na obchvat VW
 • 444 208 € – prostriedky z rozpočtu EÚ.

Príjmy z finančných transakcií: 3 657 000 €, v tom najmä

 • 2 795 000 € – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
 • 857 000 € – prevod prostriedkov z finančných fondov.

Výdavky sú členené v nasledujúcich deviatich programoch:

Program 1: Všeobecné verejné služby

Výdavky celkovo: 4 843 570 €, z toho bežné výdavky: 2 729 100 €, kapitálové výdavky: 2 114 470 €.

V rámci bežných výdavkov sú v tomto programe rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu, samosprávnych orgánov a stavebného úradu.

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta najmä s týmito akciami:

 • 1 157 470 € – investície do základných a materských škôl
 • 350 000 € – rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov
 • 300 000 € – rekonštrukcia rybníka
 • 50 000 € – Park Charkovská
 • 50 000 € – nákup dopravných prostriedkov
 • 30 000 € – klimatizácia budovy Istra Centra.
schválilo rozpočet
Budova miestneho úradu.

Program 2: Životné prostredie

Výdavky celkovo:  1 134 570 €, z toho bežné výdavky: 744 570 €, kapitálové výdavky: 390 000 €.

V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä finančný transfer Denove na zabezpečenie činností súvisiacich s odvozom a likvidáciu odpadu a starostlivosťou o životné prostredie.

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta najmä s týmito akciami:

 • 250 000 € – turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle
 • 84 000 € – objekty Denovy
 • 36 000 € – areál Denovy a DHZO na Ulici M. Pišúta
 • 20 000 € – detské ihriská.
schválilo rozpočet
Vizualizácia turistickej rozhľadne na Devínskej Kobyle.

Program 3: Komunikácie a doprava

Výdavky celkovo:  6 405 798 €, z toho bežné výdavky: 80 798 €, kapitálové výdavky: 6 325 000 €.

V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä finančný transfer Denove na zabezpečenie činností súvisiacich s údržbou komunikácií.

V rámci kapitálových výdavkov sú najväčšou položkou náklady na obstaranie projektovej dokumentácie a súvisiacu inžiniersku činnosť súvisiace s výstavbou severného obchvatu Volkswagenu:

 • 6 000 000 € – severný obchvat VW
 • 150 000 € – miestne komunikácie – cesty
 • 150 000 € – chodníky
 • 5 000 € – doprava a zastávky MHD
schválilo rozpočet
Zimná údržba chodníkov Denovou.

Program 4: Vzdelávanie

Výdavky celkovo:  5 142 000 €, z toho bežné výdavky: 5 142 000 €, kapitálové výdavky: 0.

V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaná prevádzka základných a materských škôl v Devínskej Novej Vsi a spoločného školského úradu (DNV + Záhorská Bystrica). Kapitálové výdavky do škôl vo výške 1 157 470 €  sú rozpočtované v rámci Programu 1: Všeobecné verejné služby.

schválilo rozpočet
ZŠ Ivana Bukovčana.

Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky celkovo:  649 700 €, z toho bežné výdavky: 214 700 €, kapitálové výdavky: 435 000 €.

V rámci bežných výdavkov sú v tomto programe rozpočtované výdavky súvisiace najmä s prevádzkou nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti určených na prenájom

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s týmito akciami:

 • 400 000 € – rekonštrukcia terasy na Ulici M. Marečka
 • 20 000 € – nebytové priestory
 • 15 000 € – osvetlenie.
Terasa na Ulici Milana Matečka.

Program 6: Ochrana, bezpečnosť

Výdavky celkovo:  239 010 €, z toho bežné výdavky: 151 510 €, kapitálové výdavky: 87 500 €.

V rámci bežných výdavkov sú v tomto programe rozpočtované výdavky súvisiace najmä s prevádzkou kamerového systému a Dobrovoľného hasičského zboru.

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s týmito akciami:

 • 80 000 € – kamerový systém
 • 7 500 € – Dobrovoľný hasičský zbor obce – elektrocentrála a čerpadlo.
Dohľadové kamerové centrum DNV.

Program 7: Kultúra a spoločenské dianie

Výdavky celkovo:  697 460 €, z toho bežné výdavky: 648 255 €, kapitálové výdavky: 49 205 €.

V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä finančný transfer Istra Centru a DTV na zabezpečenie ich činnosti a výdavok súvisiaci s prevádzkou Ekocentra a Turistickej informačnej kancelárie.

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s týmito akciami:

 • 44 205 € – Ekocentrum
 • 5 000 € – starostlivosť o kultúrne pamiatky.
Pochovávanie basy – jedna z pravidelných akcií Istra Centra.

Program 8: Šport

Výdavky celkovo:  414 000 €, z toho bežné výdavky: 204 000 €, kapitálové výdavky: 210 000 €.

V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä transfer finančných prostriedkov pre DNV ŠPORT a podpora športových klubov.

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta najmä s týmito akciami:

 • šatne pre futbalový klub – 80 000 €
 • ostatné športoviská – 80 000 €
 • výmena umelého trávnika na ZŠ P. Horova – 30 000 €.
Športový areál na Vápencovej ulici.

Program 9: Sociálne služby

Výdavky celkovo:  424 868 €, z toho bežné výdavky: 424 868 €, kapitálové výdavky: 0 €.

V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre DSS Senecio, výdavky na opatrovateľskú službu, výdavky na činnosť Klubu dôchodcov a príspevky sociálne odkázaným občanom.

Dom sociálnych služieb Senecio.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *