Diskusia o rozpočte Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Včera som vás informoval o tom, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves schválilo rozpočet mestskej časti na nasledujúce tri roky. Rozpočet na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov aj výdavkov 19 951 016 €. Podrobnejšie čísla z tohto rozpočtu nájdete v článku Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej časti DNV. Dnes vás budem informovať o tom ako prebiehala diskusia o rozpočte na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko

Diskusia o rozpočte

S diskusnými príspevkami k návrhu rozpočtu vystúpili Juraj Strempek, Jozef Tittel, Rastislav Tešovič a Miroslav Antal. Návrh na zmenu rozpočtu predložil Ján Žatko. Na ich vystúpenia reagovali aj Dárius Krajčír a Beata Janatová. Všetky vystúpenia prinášam v nasledujúcom texte. Diskusia o rozpočte je zachytená aj v zázname DTV zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Link nájdete v závere článku.

diskusia o rozpočte
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 11. 12. 2019.

Juraj Strempek, vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu MÚ

Diskusia o rozpočte začala vystúpením vedúceho oddelenia ekonomiky a rozpočtu Juraja Strempeka. Zdôraznil, že návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Dodal:

Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je deficitný, čo je dobrý ukazovateľ. To značí, že nerozpredávame náš majetok, ale investujeme.

Uviedol, že návrh rozpočtu v sebe zahŕňa všetky zazmluvnené vzťahy a obsahuje aj financovanie školstva, vrátane dotácií zo štátneho rozpočtu. Do návrhu rozpočtu boli podľa neho zahrnuté aj požiadavky jednotlivých komisií.

diskusia o rozpočte
Juraj Strempek, vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu MÚ.

Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova), poslanec a predseda Komisie športu a kultúry

Poslanec a predseda Komisie športu a kultúry Jozef Tittel sa poďakoval miestnemu úradu, a menovite Jurajovi Strempekovi, za kvalitne pripravený rozpočet. Vyjadril spokojnosť s akceptovaním požiadaviek Komisie športu a kultúry:

Za komisiu športu a kultúry musím povedať, že všetky naše požiadavky sa dostali do rozpočtu, čo som veľmi rád.

Upozornil na položku 100 tisíc  € určenú na investície v areáli Vápencová, z čoho asi 50 tisíc  € sa predpokladá na výstavbu šatní. Komisia športu a kultúry nesúhlasila s touto položkou, pretože šatní je už v areáli dosť a komisia to považuje za nehospodárne vynaložené prostriedky. K tomuto dodal:

Toto sme si prešli s pánom starostom aj na miestnej rade. Dohodli sme sa, že ten projekt ešte nie je dokončený. Keď bude dokončený, bude nám  predložený do komisie na schválenie a až potom sa tieto peniaze použijú na daný účel.

diskusia o rozpočte
Jozef Tittel, poslanec a predseda Komisie športu a kultúry.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova), starosta

Starosta Dárius Krajčír potvrdil slová Jozefa Tittela týkajúce sa návrhu na výstavbu ďalších šatní v športovom areáli na Vápencovej ulici:

Tie prostriedky nie sú účelovo viazané. Sú viazané  na areál a samozrejme až po odsúhlasení v komisii budú poskytnuté na stanovený presný účel.

diskusia o rozpočte
Dárius Krajčír, starosta.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak), poslanec, predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly

Poslanec a predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly Rastislav Tešovič sa poďakoval občanom, ktorí zaslali svoje pripomienky k návrhu rozpočtu:

Ja som ich všetky čítal a bol som príjemne prekvapený, ako niektorí ľudia išli položku po položke. Poctivo to mali naštudované, pozerali to a porovnávali to. Je to o tom, taká by mala byť tá občianska aktivita a v mnohom to môže aj dosť napomôcť.

Zároveň upozornil na to, že rozpočtový proces mesta Bratislavy je veľmi komplikovaný a dolaďuje sa naozaj na poslednú chvíľu.

Zajtra sa bude prijímať veľký rozpočet hlavného mesta. To znamená, že my v podstate dnes vychádzame z nejakých prognóz, nejakých údajov, v ktorých ešte nie je zapracované čo vyjde zo zajtrajšieho mestského zastupiteľstva, či budú nejaké dodatočné daňové príjmy.

Uviedol, že sú sľúbené nejaké kompenzačné dotácie, ktoré by mestská časť mala dostať, ale nie je to isté. Preto sa mu veľmi ťažko odpovedá občanom na otázky, že prečo je tam o toľko stromov menej ako minulý rok, alebo prečo je o toľko menej v tej položke a v tej položke. Dodal:

Chcem povedať, že si naozaj vážim ten záujem ľudí. Pokiaľ mestská časť dostane tie dodatočné príjmy, čo verím že áno, tak samozrejme ten rozpočet nie je nemenný. On sa bude ešte v priebehu budúceho roku upravovať podľa potrieb a niektoré veci sa budú zreálňovať.

Rastislav Tešovič, poslanec, predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO), poslanec

Poslanec Ján Žatko navrhol dve zmeny rozpočtu. Prvá sa týkala dotácií pre spoločenské organizácie a občianske združenia, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a sociálnych vecí. Pripomenul, že už pred rokom, pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019, navrhol zvýšenie dotácií na podporu občianskych združení a spoločenských organizácií pôsobiacich v DNV. Podával tento návrh aj v procese prípravy rozpočtu na rok 2020. Zohľadnené bolo iba zvýšenie dotácií pre športové kluby a pre oblasť životného prostredia. V oblasti kultúry a sociálnych vecí však neboli zvýšené. Navrhol preto nasledujúce zvýšenie:

  • z 20 000  € na 25 000 € – dotácie pre organizácie v oblasti kultúry
  • zo 6 000  € na 10 000 € – dotácie pre organizácie v oblasti sociálnych vecí.

Druhý návrh uviedol nasledovne:

Týka sa problematiky, ktorá dosť rezonuje v Devínskej Novej Vsi v poslednom období a to je verejná zeleň a starostlivosť o chodníky.

Navrhol zvýšenie výdavkov v oboch oblastiach po 50 tisíc € nasledovne:

  • z 92 480 € na 142 480 € – nové dreviny (stromy a kry)
  • zo 150 000 € na 200 000 € – chodníky (kapitálové výdavky).

Aby zostal rozpočet vyrovnaný, navrhol zároveň znížiť položku na kapitálové výdavky v položke „Miestny úrad a ostatné“ zo 687 000 € na 578 000 €. Vysvetlil aj dôvod, prečo navrhuje znížiť rozpočet práve v tejto položke:

V tejto položke je rozpočtovaných aj 300 tisíc  € na rekonštrukciu rybníka. Asi ste už všetci zachytili, že vláda SR schválila dotáciu pre mestskú časť DNV vo výške 100 tisíc € presne na tento účel. Predpokladám, že prvé rozpočtové opatrenie, ktoré budeme robiť, sa bude týkať toho, že budeme navyšovať príjmy o túto dotáciu. To znamená, že ak teraz zoberieme 100 tisíc  € z tejto položky, tak tých 100 tisíc  € sa tam veľmi rýchlo vráti.

Ján Žatko, poslanec.

Dárius Krajčír, starosta

Starosta Dárius Krajčír reagoval na návrhy poslanca Jána Žatku. Upozornil na to, že čo sa týka dotácií pre kluby a občianske združenia, ešte nie sú spracované žiadosti o dotácie. Dodal:

Ja si osobne myslím, že najvhodnejšia a najsystémovejšia cesta bude počkať si na materiály  k dotáciám klubov. Následne presne uvidíme, aké sú reálne požiadavky občianskych združení a organizácií. Budete vedieť aj vy sami poslanci a členovia komisií reálne posúdiť, aký by to malo mať dopad na rozpočet mestskej časti a po prerokovaní v príslušných komisiách sa nebránim zmene rozpočtu.

Vyjadril sa aj k návrhu na presun v rámci rybníka a životného prostredia:

Tam navrhujem taktiež zvoliť opatrnejší prístup a troška systémovejšie kroky. Vyčíslenie dopadu na náhradnú výsadbu a prerokovanie v príslušnej komisii. Aby sme nerozdeľovali financie na základe nejakého osobného predpokladu ale na základe reálnych čísiel. Lebo tak ako povedal aj pán poslanec Tešovič, ešte nás čaká prerokovanie rozpočtu hlavného mesta, ktorý značne ovplyvní aj rozpočet mestskej časti. Ja predpokladám, že už v januári budeme riešiť zmenu rozpočtu našej mestskej časti.

Rastislav Tešovič, poslanec

Poslanec Rastislav Tešovič sa k návrhu poslanca Jána Žatka vyjadril nasledovne:

Tie veci, ktoré navrhol kolega Žatko, nedá sa povedať, že by som s nimi nesúhlasil. Len jedna vec je taká, že keď sa skladá rozpočet tak sa rozpočtujú príjmy, na ktoré už vznikol nejaký nárok. Pokiaľ viem, ani na meste sa ešte nerozpočtovali tieto príjmy z vládnej dotácie.

Navrhujem poďme to spraviť v tom ďalšom kole, keď sa budú zapájať do rozpočtu peniaze z tých dodatočných príjmov. Sadnime si potom všetci poslanci a povedzme si nejaké priority, kto by tam čo chcel vidieť, ktorú položku posilniť.

Po uvedených vyjadreniach starostu Dáriusa Krajčíra a poslanca Rastislava Tešoviča, stiahol Ján Žatko svoje návrhy na zmenu rozpočtu slovami:

Beriem do úvahy vaše stanovisko pán starosta aj tvoje Rasťo. Na základe toho sťahujem svoje návrhy a verím že sa nimi  budeme zaoberať pri najbližšej úprave rozpočtu.

Miroslav Antal (nezávislý), poslanec a predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Poslanec a predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miroslav Antal poukázal na to, že detí v školách pribúda a preto sú potrebné ďalšie triedy pre umiestnenie nových detí:

Chcem sa poďakovať aj v mene rodičov, ktorých zároveň zastupujem, že mestská časť vyčlenila finančné prostriedky práve na zvýšenie kapacít ZŠ Ivana Bukovčana, kde sa počíta s prístavbou.

Vyjadril sa aj k oblasti týkajúcej sa problematiky komisie, ktorú vedie:

Čo sa týka Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky tak isto by som chcel poukázať na to, že väčšina pripomienok a požiadaviek našej komisie boli zapracované do tohto návrhu rozpočtu.

Ďalej zdôraznil význam zavedenia kamerového systému a  potrebu zvyšovania počtu kamier. Vysvetlil, že mestská časť nemá vplyv na zvyšovanie počtu policajtov na uliciach, ale môže priamo ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu prostredníctvom bezpečnostných kamier.

Miroslav Antal, predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky,

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova), zástupkyňa starostu

Zástupkyňa starostu Beata Janatová tiež podporila zavedenie kamerového systému a zdôraznila, že už priniesol svoje výsledky:

Už dnes môžeme povedať, že vďaka kamerám boli zachránené ľudské životy a zdravie. Vďaka kamerám bola odhalená trestná činnosť, kde sa naozaj dokázali stotožniť páchatelia. Celkove je možné povedať, že vďaka kamerám, tam kde sú inštalované, sa nám znížila trestná činnosť.

Beata Janatová, zástupkyňa starostu.

Dárius Krajčír, starosta

Aj starosta Dárius Krajčír zdôraznil význam kamerového systému slovami:

Zatiaľ ako sledujem vývoj situácie v Devínskej Novej Vsi aj s orgánmi činnými v trestnom a priestupkovom konaní, tá situácia je neporovnateľne lepšia oproti iným mestským častiam.

Schválenie rozpočtu

Diskusia o rozpočte mestskej časti skončila po 23 minútach. Po jej ukončení miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez zmien, tak ako bol predložený, jednohlasne všetkými prítomnými poslancami. Schválený rozpočet nájdete na webe mestskej časti.

Súvisiaci článok

Záznam DTV zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *