Miestne zastupiteľstvo schválilo dotácie

Ján Žatko

Minulý týždeň schvaľovalo miestne zastupiteľstvo Devínska Nová Ves aj dotácie z rozpočtu mestskej časti pre právnické osoby vyvíjajúce verejnoprospešné aktivity na území mestskej časti. Boli schválené v štyroch oblastiach – šport, kultúra, sociálna oblasť a životné prostredie. Jednotlivé žiadosti už prvýkrát posudzovala aj novozriadená Komisia pre dotácie.

píše: Ján Žatko

Legislatívny rámec pre dotácie

Mestská časť Devínska Nová Ves poskytuje dotácie právnickým aj fyzickým osobám na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Na rok 2019 miestne zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte celkovú sumu na dotácie vo výške 50 000 € pre oblasť športu, vo výške 20 000 € pre oblasť kultúry a spoločenského diania, vo výške 6 000 € pre sociálnu oblasť a vo výške 1 000 € pre oblasť životného prostredia. Jednotlivé žiadosti o dotácie posudzovali príslušné odborné komisie, medzi ktoré sa po prvýkrát zaradila aj novovytvorená Komisia pre dotácie a nakoniec miestna rada. Tie predložili svoje návrhy miestnemu zastupiteľstvu a to o rozdelení dotácií definitívne rozhodlo. Na rozdiel od minulého roku miestna rada a miestne zastupiteľstvo akceptovalo návrhy komisií a tak ani na miestnej rade ani na miestnom zastupiteľstve nedošlo k úpravám predložených návrhov.

dotácie
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Dotácie športovým subjektom

Na dotácie športovým klubom je v tohtoročnom rozpočte schválená suma 50 000 €, čo je o 20 000 € viac ako v minulom roku. Návrh na rozdelenie dotácií športovým klubom posudzovala Komisia pre dotácie, Komisia športu a kultúry a Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly. Návrh z komisií odobrila miestna rada a schválilo ho miestne zastupiteľstvo. Dotácie športovým klubom boli medzi 15 žiadateľov rozdelené nasledovne:

 1. FK Lokomotíva Devínska Nová Ves – 15 600 € za podmienky zriadenia transparentného účtu a zrealizovať platby bezhotovostným bankovým prevodom, v zmysle poskytnutej dotácie, z dôvodu najvyššej dotácie
 2. Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves – 5 500 €
 3. FC Internacionál – 1 000 €
 4. ŠK Albatros – 1 500 €
 5. Šachový klub Strelec – 3 000 €
 6. Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves – 6 000 €
 7. Best Boxing club – 5 500 €
 8. HBC Iepurii DNV – 3 000 €
 9. Goodsports Internacional Slovensko – 4 000 €
 10. Mažoretky Tina – 1 400 €
 11. TC Eleganza – 1 000 €
 12. Volejbalový klub Fénix – 300 €
 13. HBC Bratislava Flyers – 500 €
 14. DO Fénix Bratislava V. M-klub – 1 300 €
 15. KOI – Rybársky klub nepočujúcich – 400 €
dotácie
Jeden z úspešných športových klubov, ktorých podporuje mestská časť, robí práve nábor nových členov.

Dotácie pre oblasť kultúry a spoločenského diania

Na dotácie pre oblasť kultúry a spoločenského diania je v tohtoročnom rozpočte schválená suma 20 000 €, čo je o 2 000 € viac ako v minulom roku. Návrh na rozdelenie dotácií v tejto oblasti posudzovala Komisia pre dotácie, Komisia športu a kultúry a Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly. Návrh z komisií odobrila miestna rada a schválilo ho miestne zastupiteľstvo. Dotácie pre oblasť kultúry a spoločenského diania boli medzi 9 žiadateľov rozdelené nasledovne:

 1. Miestny odbor Matice slovenskej DNV – 3 300 €
 2. Klub priateľov ľudovej piesne – 2 200 €
 3. OZ Chabik (DFS Grbarčieta) – 3 000 €
 4. DFS Kobylka – 3 000 €
 5. FS Črip – 1 800 €
 6. Umelci z Istrijskej – 2 500 €
 7. Ženská skupina Kytica – 1 000 €
 8. OZ Šijeme pre radosť – 1 680 €
 9. Pátrač TINO – 1 520 €
dotácie
Detský folklórny súbor Kobylka na Festivale slovenskej národnej piesne 2018.

Dotácie v sociálnej oblasti

Na dotácie žiadateľom v sociálnej oblasti je v tohtoročnom rozpočte schválená rovnaká suma ako minulý rok 6 000 €. Návrh na rozdelenie dotácií v tejto oblasti posudzovala Komisia pre dotácie, Komisia sociálna, bytová a zdravotná a Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly. Návrh z komisií odobrila miestna rada a schválilo ho miestne zastupiteľstvo. Dotácie pre sociálnu oblasť boli medzi 5 žiadateľov rozdelené nasledovne:

 1. ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku – 1 720 €
 2. ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých – 1 100 €
 3. OZ Ichtys – 1 680 €
 4. Bratislavský spolok nepočujúcich – 500 €
 5. GAUDETE – 1 000 €
dotácie
OZ Ichtys sa už tradične spolupodieľa na organizovaní Dňa detí v DNV.

Dotácia pre oblasť životného prostredia

Minulý rok nebola pre oblasť životného prostredia schválená žiadna dotácia. Na dotácie žiadateľom v oblasti životného prostredia je v tohtoročnom rozpočte schválená suma 1 000 €. Návrh na rozdelenie dotácií v tejto oblasti posudzovala Komisia pre dotácie, Komisia výstavby a životného prostredia a Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly. Návrh z komisií odobrila miestna rada a schválilo ho miestne zastupiteľstvo. Dotácia pre oblasť životného prostredia bola pre jediného žiadateľa schválená v plnej rozpočtovanej výške:

 1. OZ Devínske jazero – 1 000 €

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *