Prekvapenie pod stromček od samosprávy

stromček
Ján Žatko

Pekné prekvapenie pod stromček od zastupiteľstva. Takýto odkaz som dostal od jedného čitateľa. Aj s vysvetlením, čo pod tým myslí. Išlo mu o zvýšenie poplatkov, ktoré budú platiť rodičia za deti v škôlkach a školách v Devínskej Novej Vsi od 1. januára 2019. Rozhodlo o tom na návrh starostu miestne zastupiteľstvo vo štvrtok 13. decembra 2018. Poslanci sa na ňom zaoberali viacerými materiálmi týkajúcimi sa školstva v Devínskej Novej Vsi. Schválili tri všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa školstva a schválili správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a materských škôl v Devínskej Novej Vsi.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV     

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) určuje výšku príspevku, ktorým rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a školských kluboch detí v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti na rok 2019. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole bol schválený vo výške 25 % zo životného minima pre nezaopatrené dieťa. Príspevok sa neplatí v poslednom roku pred plnením povinnej školskej dochádzky a v niektorých ďalších prípadoch uvedených vo VZN.

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol schválený tak isto vo výške 25 % zo životného minima. O znížení alebo odpustení tohto príspevku môže v opodstatnených prípadoch rozhodnúť riaditeľ školy. Návrh bol schválený bez pripomienok a bez zmien jednohlasne. Celé znenie schváleného VZN si môžete prečítať tu.

stromček

Prečo bol príspevok zvýšený

Návrh na zvýšenie poplatku predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dárius Krajčír. Celé znenie materiálu si môžete prečítať medzi materiálmi miestneho zastupiteľstva. Ide o bod 5. Od 1. septembra 2015 doteraz platili rodičia príspevok vo výške 18 % zo životného minima. V odôvodnení tohto návrhu je uvedené, že „zvýšenie o 7 % predstavuje nárast mzdových aj prevádzkových nákladov„. V súčasnosti je životné minimum na nezaopatrené dieťa vo výške 93,61 € mesačne, mesačný poplatok by teda mal byť po novom vo výške 23, 40 € mesačne. V materiáli bolo uvedené aj porovnanie s ostatnými mestskými časťami. Dúbravka a Lamač majú dve sadzby podľa trvalého príjmu pobytu. V Dúbravke je to 25  € alebo 30 €, v Lamači 18  € alebo 25 €. Vajnory majú príspevok vo výške 28 % zo životného minima a Rača aj Ružinov vo výške 25 % zo životného minima. Nové Mesto má príspevok vo výške 35 €, Petržalka, Podunajské Biskupice a Staré Mesto vo výške 20 € Petržalka a Staré Mesto vo výške 25  €, Podunajské Biskupice a Vrakuňa 20  €  a Záhorská Bystrica vo výške 18 € mesačne. V kontexte týchto informácií som spolu so všetkými ostatnými poslancami hlasoval za návrh starostu Dáriusa Krajčíra za zvýšenie príspevku.

stromček

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach

Výška príspevku na režijné náklady v školských jedálňach v materských školách aj v základných školách v Devínskej Novej Vsi bola stanovená vo výške 5 € na žiaka mesačne. Riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť  o znížení alebo odpustení príspevku. Cena za jedno jedlo pre cudzích stravníkov sa stanovuje na 2, 90 €. Návrh bol schválený bez pripomienok a bez zmien jednohlasne. Celé znenie schváleného VZN si môžete prečítať tu.

stromček

Prečo bol príspevok zvýšený

Návrh na zvýšenie poplatku predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dárius Krajčír. Celé znenie materiálu si môžete prečítať medzi materiálmi miestneho zastupiteľstva. Ide o bod 6. Od 1. septembra 2015 doteraz platili rodičia príspevok vo výške 2 € za mesiac. V odôvodnení tohto návrhu je uvedené, že  „úprava výšky príspevku na réžiu je spôsobená zvýšenými mzdovými nákladmi, zvýšenými nákladmi na prevádzku, najmä zvýšením cien energie, potravín, služieb a dopravy“. V materiáli bolo uvedené aj porovnanie s ostatnými mestskými časťami. Výška príspevku v Záhorskej Bystrici je stanovená ako 40 % z príspevku na nákup potravín (8 € – 10 €), Ružinov 30 % z príspevku na nákup potravín (8 € – 9 €). V Petržalke je to 0, 20 € za deň (4, 40 €). V Rači 7 €, v Dúbravke 5 €, v Novom Meste 4 € a vo Vajnoroch 4 € – 7 € podľa trvalého bydliska. V kontexte týchto informácií som spolu so všetkými ostatnými poslancami hlasoval za návrh starostu Dáriusa Krajčíra za zvýšenie príspevku.

stromček

Všeobecne záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje miestna samospráva Toto VZN určuje podrobnosti týkajúce sa financovania materských škôl, školských jedální a školských klubov detí v Devínskej Novej Vsi. Táto činnosť je financovaná formou dotácie z rozpočtu mestskej časti.

Výška finančných prostriedkov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy, školského klubu detí alebo zariadenia školského stravovania a ročnej dotácie. Výška ročnej dotácie pre materské školy je 2 045 € na žiaka (doteraz bolo 1 835 €), pre školské kluby detí 410 € na žiaka (nezmenená výška) a pre zariadenia školského stravovania 175 € na žiaka (doteraz bolo 160 €).

stromček

Správy o výchovnovzdelávacej činnosti škôl

Starosta mestskej časti predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva aj správy o výchovnovzdelávacej činnosti materských a základných škôl v Devínskej Novej Vsi. Miestne zastupiteľstvo všetky tieto správy bez pripomienok jednohlasne schválilo. Jednotlivé správy si môžete prečítať tu.

stromček

Prekvapenie pod stromček od samosprávy

Priznám sa, že tieto VZN o príspevkoch rodičov školám, sú pre mňa ako nového poslanca, ktorí sa ešte len zoznamuje s fungovaním miestneho zastupiteľstva, veľkým poučením. Dnes som presvedčený, že som spolu s ostatnými poslancami aj so starostom rozhodol zle. Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom, ale nabudúce si už dám sakramentský pozor na to, aby rodičia nedostali podobné prekvapenia pod stromček od samosprávy. A nielen rodičia ale všetci a nielen pod stromček ale počas celého roka.

stromček

Prečo sme rozhodli zle

Neviem ako ostatní kolegyne a kolegovia poslanci, ale ja som sa uspokojil so stručným zdôvodnením zvýšenia poplatkov uvedených v materiáli predloženom starostom Dáriusom Krajčírom. Akceptoval som vetu „Zvýšenie príspevku o 7 % predstavuje nárast mzdových aj prevádzkových nákladov.“ Zvlášť, keď posledná úprava prebehla v roku 2015. Čiže zvýšenie o 7 % za tri roky sa mi zdalo primerané. Ono je to ale celé inak. Zvýšenie totiž nebolo navrhnuté o 7 % tak ako je uvedené v materiáli, ale o 7 percentuálnych bodov. Aký je v tom rozdiel? Veľký. Zvýšenie z doterajších 18 % na 25 % je zvýšenie o sedem percentuálnych bodov. Keď chceme zistiť o koľko percent sa v skutočnosti poplatok zvýšil, musíme trochu počítať. Doteraz bol poplatok vo výške 18 % životného minima, t. j. 16, 85 €. To je sto percent. Teraz sa poplatok zvýšil na 25 % životného minima, t. j. 23, 40 €. Poplatok sa zvýšil o 6, 55 € na dieťa, čo je presne 38,9 % z pôvodnej sumy. Takže poplatok sa nezvýšil o 7 % ako bolo uvedené v materiáli, ale o 38, 9 %. Moja chyba, že som si to neprepočítal pred hlasovaním a spoľahol som sa na údaje uvedené v materiáli. Za jednorazové zvýšenie poplatku o 38, 9 % by som určite nezahlasoval. Takže poučenie pre mňa do budúcnosti. Neveriť automaticky všetkému, čo buď starosta alebo niekto iný v materiáli predkladá, ale vždy si to dôkladne preveriť. Tentoraz som to neurobil, za čo sa verejne všetkým rodičom ospravedlňujem. Nabudúce sa to už nestane.

stromček

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *