Kandidáti na starostu o stavebnom úrade

stavebnom
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o stavebnom úrade.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Úvodné slovo Vladislava Hečka

Pred určitou dobou som spomenul, že zverejním odpovede relevantných (z môjho pohľadu) kandidátov na starostu DNV. Upozorňujem, že ich odpovede nekomentujem. Taktiež oznamujem, že nekandidujem na žiadnu “stoličku” v samospráve. Nuž a kto má záujem, môže ich odpovede posunúť ďalej, kľudne zdieľajte. Voliči si myslím zaslúžia informácie.

Otázka pre kandidáta na starostu

Podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obec stavebným úradom. Správnym orgánom je starosta obce. Ste spokojný s doterajším fungovaním stavebného úradu v DNV smerom k vlastným obyvateľom? Ak nie, kde vidíte najväčší problém a ako ho chcete riešiť?

stavebnom

Peter Hanulík

Som veľmi rád, že niekto sa do toho dal a zbiera informácie od jednotlivých kandidátov. Stavebný úrad by mal byť určite otvorenejší smerom k obyvateľom mestskej časti. O plánovanom stavebnom zámere by mali byť obyvatelia vždy vopred informovaní, aby mali možnosť vyjadriť sa. Výstavba by mala byť prísne regulovaná a zahusťovanie sídliska zastavené. Devínska Nová Ves potrebuje dobudovať infraštruktúru, na novú výstavbu bytových domov nie sme momentálne pripravení. Ako na celom miestnom úrade tak aj na stavebnom úrade musí byť zavedená transparentnosť!

stavebnom

Dárius Krajčír

Ako ste aj v otázke spomenuli, správnym orgánom stavebného úradu je starosta, čiže ak nefunguje stavebný úrad je za to zodpovedný aj starosta. Pri dôležitých projektoch a konaniach, ktoré zásadne zasahujú do života v našej mestskej časti mi veľmi chýba informovanosť verejnosti. Stretávam sa pri rozhovoroch s občanmi s pozitívnymi aj negatívnymi ohlasmi na stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi. Závisí to predovšetkým od druhu samotného konania. Čím zložitejší je daný prípad, tým komplikovanejšie sú aj postupy v jeho posudzovaní a riešení. Tiež to veľmi záleží od prístupu a šikovnosti jednotlivých zamestnancov. Na stavebnom úrade bol viac rokov nedostatok zamestnancov, čo sa odrazilo aj na dĺžke vybavovania žiadostí. Teraz je situácia síce lepšia, stále však pretrváva nespokojnosť s postupmi stavebného úradu v konaniach. Preto je potrebné zefektívniť systém riešenia žiadostí.To znamená hlavne čo najviac je to možné zjednotiť postupy stavebného úradu, aby sa nestávalo že podobnú žiadosť vybavuje jeden zamestnanec komplikovanejšie ako jeho kolega. Stavebný úrad potrebuje po voľbách personálny audit, pretože vidím priestor pre zmeny na jeho zefektívnenie.

stavebnom

Denis Ružovič

Stavebný úrad v DNV zlyháva. Na väčšinu otázok, čo som sa kedy pýtal starostu bola odpoveď, že je personálne poddimenzovaný a že väčšinu času zaberá činnosť pre VW, nakoľko je to hlavným zdrojom príjmu a financií v DNV a preto má prioritu. Ľudia a bežné veci na stavebnom úrade išli stranou, museli počkať. Ja navrhujem vytvoriť 4 pracovné miesta, aby sme všetko stíhali v zákonom stanovených lehotách a aby bol prvoradý občan a kvalita jeho bývania. Čierne stavby a ich legalizácia alebo vybavovanie si osobných účtov cez stavebný úrad považujem za malosť ducha.

stavebnom

Rastislav Tešovič

Domnievam sa, že stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi zohral za posledné roky veľmi smutnú úlohu v znižovaní kvality života v Devínskej Novej Vsi. Nejasné pravidlá, rozličný meter na rôznych stavebníkov, nedodržiavanie zákonných lehôt, zavádzanie nadriadených orgánov, prílišný formalizmus pri vybavovaní námietok zainteresovanej verejnosti v stavebnom konaní.

    1. Ale ako sa hovorí, aký starosta, taký úrad. Stavebný úrad nesmie mať starosta „šitý na mieru“. Čiže prvým kľúčovým predpokladom pre zmenu k lepšiemu je mať osvieteného starostu a naozaj otvorené výberové konania pri obsadzovaní zamestnaneckých miest, aj s verejnou kontrolou.
    2. Medzi základné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre lepšie a zákonné fungovanie stavebného úradu, je vytvoriť pracovné podmienky, ktoré umožňujú jeho zamestnancom prácu bez korupčného tlaku. Všetku komunikáciu s účastníkmi konania, tam kde je to možné, je potrebné preniesť na úroveň klientskeho centra. V prípade, že je potrebné výnimočne priamo komunikovať so zamestnancom stavebného úradu, ktorý vybavuje konkrétny spis, musí sa tak udiať na klientskom centre alebo v osobitnej monitorovanej návštevnej miestnosti za účasti minimálne jedného ďalšieho zamestnanca. Každá takáto návšteva a jej účel sa vyznačí do spisu.
    3. Považujem za neprípustné a vysoko neprofesionálne, aby sa starosta mestskej časti ako správny orgán v stavebnom konaní stretával so stavebníkmi sám vo vlastnej pracovni, prípadne v reštauráciách. Komunikácia so stavebníkmi musí prebiehať výlučne v návštevnej miestnosti, v prítomnosti ďalšej osoby alebo prostredníctvom klientskeho centra. Zároveň musí byť každá takáto návšteva a jej účel zaevidovaný v spise.
    4. Stavebný úrad je potrebné zelektronizovať. Pre drobných stavebníkov musí existovať na internetovej stránke miestneho úradu čo najpodrobnejší postup a podklady, ktoré treba odovzdať, s možnosťou doplňujúcich otázok cestou klientského centra, ktoré zabezpečí vybavenie odpovede. Mám v pláne zaviesť elektronický spis, čo umožní stavebníkovi po podaní žiadosti na internete po zadaní svojho hesla sledovať stav konania, aj plynutie lehôt. Nedodržanie lehoty bude automaticky notifikované účastníkovi konania aj kontrolnému orgánu.

Za absolútne absurdný stav považujem skutočnosť, že občan, ktorý podá stavebnému úradu akúkoľvek žiadosť cez všeobecné podanie Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk), musí ísť následne pre odpoveď na poštu, pretože stavebný úrad elektronické podania iba prijíma, ale neodosiela.
Body 1 – 3 sú zrealizovateľné prakticky ihneď, na bod 4 je potrebný čas na obstaranie systému, ktorý by mal slúžiť pre všetky správne konania vedené mestskou časťou.

stavebnom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *