Kandidáti na starostu o miestnom úrade

miestnom úrade
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o predpokladaných zmenách na miestnom úrade.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Úvodné slovo Vladislava Hečka

Pred určitou dobou som spomenul, že zverejním odpovede relevantných (z môjho pohľadu) kandidátov na starostu DNV. Upozorňujem, že ich odpovede nekomentujem. Taktiež oznamujem, že nekandidujem na žiadnu “stoličku” v samospráve. Nuž a kto má záujem, môže ich odpovede posunúť ďalej, kľudne zdieľajte. Voliči si myslím zaslúžia informácie.

Otázka pre kandidáta na starostu

Dnes otázka na telo. Pri „výmene stráží” zväčša prichádza aj k výmene kľúčových ľudí na vedúcich miestach na úrade. Predpokladám, že ako kandidát na štatutára mestskej časti Devínska Nová Ves ste minimálne dobre oboznámený so súčasným personálnym obsadením (prednosta, architekt, vedúci oddelení, stavebný úrad). Plánujete výmenu na pozíciách v miestnom úrade v prípade, že budete zvolený? Samozrejme, že Vás nežiadam uviesť mená, ale zaujíma ma ANO/NIE a v prípade áno uvítam počet.

miestnom úrade

Ing. Peter Hanulík

V prípade zvolenia neplánujem bezdôvodné personálne rošády na miestnom úrade. Na svojich miestach by však mali sedieť odborníci, ktorí sú predovšetkým otvorení komunikovať smerom k obyvateľom. Všetky miesta budú v prípade potreby obsadené transparentným výberovým konaním. Budem rád, ak na výbere prednostu a vicestarostu budú participovať aj poslanci. Rozhodujúcim faktorom by však okrem odbornosti mal byť aj dostatočný morálny kredit.

miestnom úrade

Dárius Krajčír

Jedenásty rok pracujem na miestnom úrade. So súčasným personálnym obsadením som veľmi dobre oboznámený a zažil som mnohé zmeny na pracovných pozíciách. Ak by som bol zvolený do funkcie starostu našej mestskej časti, budem k zmenám vo funkciách pristupovať rozvážne. Predovšetkým tak, aby bol zachovaný plynulý chod samosprávy. Miestny úrad v prvom rade prejde personálnym i finančným auditom. Prioritou pre mňa je, aby obyvatelia pozitívne zmeny v personálnom obsadení úradu pocítili čo najskôr. Tie funkcie, ktoré ste vymenovali, budú v prípade zmeny obsadzované odborníkmi v transparentnom výberovom konaní. Všetky pracovné pozície na miestnom úrade a v organizáciách mestskej časti budú obsadzované v transparentnom výberovom konaní.

miestnom úrade

Denis Ružovič

Z môjho pohľadu úrad nefunguje. Starosta si tam dotiahol zopár rodinných príslušníkov a veľa pätolízalov, bez štipky sebareflexie a pokory, ktorá určite úradníkom patrí. Sú predsa v službe pre nás, občanov a obyvateľov. Úradník má byť odborník, apolitický, nestranný, pragmatický a riešiaci problém. Podaktorí nemajú ani svedomie a súdnosť. Odkedy som ohlásil kandidatúru, úrad so mnou takmer vôbec nekomunikuje. Žiadne odpovede. Nič. Vidím to tak cca na 13 zamestnancov s ktorými sa rozlúčime. Aj počas doby môjho poslancovania som si všímal, ako sa úradníci správali, ako si plnili svoje povinnosti a ako jednali s obyvateľmi, resp. ako riešili ich problémy. Každopádne bude treba vymeniť nástenkára na miestnom úrade (DK), ktorý si za peniaze nás, daňových poplatníkov robí kampaň na akciách mestskej časti (FB Pre Devínsku) a pretŕča sa kade tade na oficiálnych akciách mestskej časti, kde sa tituluje ako zástupca starostu. Ďalej napr. pán Oreský – už som naňho podal podnet za protispoločenské konanie (dúfam že mu zato tá jeho arogancia a riťolezectvo u DK stála).

miestnom úrade

Rastislav Tešovič

Miestny úrad v súčasnosti poskytuje žalostné služby. Domnievam sa, že klientske centrum slúži viac ako vrátnica, než ako odborné pracovisko. Na úrade vládne atmosféra strachu pre ľudí s iným ako zhora určeným názorom. Odborné argumenty sa netolerujú. Stavebný úrad so svojim dvojakým metrom je čistou katastrofou.

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa na webstránke mestskej časti nedozvedia, aké konkrétne podklady bude od nich úrad pri jednotlivých agendách vyžadovať, elektronické podanie je viac než sci-fi. Miestny úrad zaspal kdesi v 90. rokoch minulého storočia a stáva sa viac hrádzou vedenia mestskej časti proti Devínskonovovešťanom, než ich kvalitným servisným pracoviskom.

Za príčinou tohto stavu na miestnom úrade vidím jednak absolútne nevhodne a centralisticky zvolenú organizačnú štruktúru miestneho úradu (schvaľuje ju starosta) a tiež každodenný nezdravý tlak starostu na chod úradu bez ohľadu na odborné argumenty, čo už badať aj navonok. Rozumiem, že starosta v konečnom dôsledku nesie za miestny úrad zodpovednosť, ale musí byť schopný počúvať odborné argumenty zamestnancov, odborných komisií a dotknutej verejnosti.

Vo svojom volebnom programe mám okrem iného aj body:
– Obnovenie dôveryhodnosti miestneho úradu a organizácií mestskej časti
– Funkčné klientske centrum a spustenie nových elektronických služieb
Nie náhodou majú tieto opatrenia v mojom programe čísla 1.1 a 1.2. Je to absolútna priorita, bez ktorej nie je možné úspešne napredovať v plnení ďalších bodov.

Jedno z prvých opatrení musí byť vypracovanie novej organizačnej štruktúry, ktorá zefektívni líniové riadenie miestneho úradu. Ako novinku do štruktúry zapracujem aj projektové odborné tímy. Budú tvorené zamestnancami viacerých oddelení miestneho úradu, ktoré budú prierezovo zodpovedať za plnenie konkrétnych interdisciplinárnych opatrení s ťahom na cieľ. Len tak je možné plniť jednotlivé úlohy zo strategických dokumentov mestskej časti a tiež z volebných programov a následne ich každý štvrťrok verejne odpočtovať. Na mnohé zámery je jednoducho potrebná tímová práca viacerých oddelení a nie hranie sa na vlastnom piesočku. Pri strategických úlohách bude mať šéf projektového tímu dôležitejšie slovo, než vedúci oddelenia. Ako starosta sa budem aktívne zapájať do práce týchto tímov. Zmenou oproti dnešku bude, že návrh organizačnej zmeny prerokujem s miestnym zastupiteľstvom, odbornými komisiami a zástupcami zamestnancov pred jeho podpísaní a nie po ňom. Zodpovednosť je samozrejme na starostovi, ale odborné argumenty sú pre kvalitné nastavenie smerovania úradu nevyhnutné.

Pokiaľ ide o personálne výmeny, tak priznávam, že každá organizačná zmena so sebou nejaké prináša. Ba dokonca, niektoré odo mňa moji voliči aj priamo očakávajú. Ako človek s riadiacou skúsenosťou však nie som zástancom plošných zmien. Úrad musí mať aj určitú pamäť, aby sme nerecyklovali staré chyby. Preto tým zamestnancom, ktorí budú schopní a ochotní participovať na zmenách, bude ponúknutá ďalšia spolupráca, avšak s novým kurzom a vyšším tempom. Na nich už bude, či ho ustoja, alebo odídu. Pri tých zamestnancoch, najmä niektorých vedúcich, ktorých sa organizačná zmena dotkne a ktorí boli doteraz takpovediac tvárou doterajšieho marazmu, nebude inej cesty než odchod. Nemám záujem nikoho verejne pranierovať ani ponižovať, ako tomu bolo pri nepohodlných zamestnancoch doteraz, ale kormidlo musíme otočiť.

Ako prvá bude zmena na pozícii prednostu. Dočasne poverím na prvých šesť mesiacov riadením miestneho úradu odborníka s manažérskou skúsenosťou v oblasti obecnej samosprávy. Úlohou tohto krízového manažéra bude nastaviť základné organizačné fungovanie miestneho úradu a pripraviť kvalitný rozpočet na rok 2019 a výhľadu na roky 2020-2021. Jeho úlohou bude tiež nastaviť mechanizmy spolupráce miestneho úradu s ostatnými organizáciami. Po tomto prechodnom období vymenujem riadneho prednostu, ktorý prejde dôveryhodným výberovým konaním. Rovnaké kritériá uplatním aj pri nových zamestnancov miestneho úradu a organizácií.

miestnom úrade

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *