Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych

zomrel a vstal z mŕtvych
Jeruzalem

Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Túto pravdu kresťanskej viery si pripomínajú každoročne počas Veľkonočných sviatkov milióny kresťanov na celom svete. Veľká noc je najdôležitejším kresťanským sviatkom. Tento rok som tento sviatok prežíval trochu inak ako v minulosti. Bol som totiž ešte stále plný dojmov z púte po Svätej zemi, z púte po Ježišových stopách.

Púť do Svätej zeme

Dvanásťdňový pútnický zájazd do Svätej zeme a Jordánska usporiadala devínskonovoveská farnosť, ale zúčastnili sa ho aj veriaci z celého Slovenska, dokonca aj z Čiech. Na programe bola návšteva miest, ktoré sú spojené so životom Ježiša Krista, ale aj s putovaním Židov do zasľúbenej zeme.  Niekoľko dní sme strávili v Betleheme, v meste narodenia Ježiša Krista. Odtiaľ sme putovali po jeho stopách na sever do galilejského mesta Nazaret, kde vyrastal.

zomrel a vstal z mŕtvych
Pútnici na Poli pastierov pri Betleheme.

Obnovenie krstu v rieke Jordán

Obnovili sme si krstné sľuby v rieke Jordán, kde svätý Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša.

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patri, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 13-17).

zomrel a vstal z mŕtvych
Obnovenie krstných sľubov vodou z rieky Jordán.

Hora Pokušenia

Stáli sme pod Horou Pokušenia na okraji mesta Jericho, kde diabol pokúšal Ježiša.

A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: – Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Mt 4, 8-10).

zomrel a vstal z mŕtvych
Hora Pokušenia pri Jerichu.

Povolanie prvých učeníkov

Meditovali sme na brehu Genezaretského jazera, kde Ježiš povolal svojich prvých učeníkov.

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním (Mt 4, 18-20).

zomrel a vstal z mŕtvych
Na brehu Genezaretského jazera (v Písme aj ako Galilejské more).

Prvý Ježišov zázrak

V Chráme Premenenia vody na víno v Káne Galilejskej si manželské páry z našich radov obnovili svoje manželské sľuby. Bolo to na mieste, kde na svadbe v Káne Galilejskej urobil Ježiš svoj prvý zázrak – premenil vodu na víno.

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho (Jn 2, 1-11).

zomrel a vstal z mŕtvych
Chrám Premenenia vody na víno v Káne Galilejskej.

Svätá omša na Vrchu Blahoslavenstiev

Slávili sme svätú omšu na Vrchu Blahoslavenstiev, kde Ježiš kázal zástupom svojich učeníkov.

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo (Mt 5, 3-10).

zomrel a vstal z mŕtvych
Svätá omša na Vrchu Blahoslavenstiev.

Ježišove zázraky v mestečku Kafarnaum

Prezreli sme si archeologické vykopávky na mieste, kde ležalo rybárske mestečko Kafarnaum na brehu Genezaretského jazera. Mestečko v ktorom žil apoštol Peter a v ktorom vykonal Ježiš mnoho zázrakov.

Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel  (Mt 8, 5-10, 13).

zomrel a vstal z mŕtvych
Vykopávky na mieste rybárskeho mestečka Kafarnaum.

Nasýtenie zástupov

Zastavili sme sa aj v Tabghe, na mieste, kde Ježiš zázračne nasýtil zástupy svojich učeníkov.

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem!“ Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí (Mt 14, 15-21).

zomrel a vstal z mŕtvych
Chrám Rozmnoženia chleba a rýb v Taghbe.

Primát svätého apoštola Petra

Neďaleko Chrámu Rozmnoženia chleba a rýb sme navštívili Primát svätého apoštola Petra, miesto kde Ježiš ustanovil apoštola Petra za svojho zástupcu na Zemi.

A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 15-19).

zomrel a vstal z mŕtvych
Kostol Primátu svätého apoštola Petra.

Vrch Premenenia Pána

Vystúpili sme aj na vrch Tábor, kde sa Ježiš pred svojimi učeníkmi premenil a ukázal im svoju božskú podstatu.

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho“ (Mt 17, 1-5).

zomrel a vstal z mŕtvych
Kostol Premenenia Pána na vrchu Tábor.

Príchod Ježiša do Jeruzalema

Boli sme v Betfage na Olivovej hore, kde Ježiš pred vstupom do Jeruzalema nasadol na osliatko a zástupy ho oslavovali ako kráľa Izraela.

Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ (Mt 21, 6-9)

zomrel a vstal z mŕtvych
Plastika Ježiša na osliatku v Betfage.

Posledná večera

Navštívili sme aj miesto, kde Ježiš naposledy večeral so svojimi apoštolmi a kde ustanovil slávenie eucharistie.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“ (Mt 26, 26-29).

zomrel a vstal z mŕtvych
Leonardo da Vinci: Posledná večera.

Zajatie Ježiša v Getsemanskej záhrade

Obdivovali sme prastaré olivovníky v Getsemanskej záhrade na úpätí Olivovej hory, kde Ježiš strávil so svojimi učeníkmi poslednú noc pred svojim zajatím a kde ho Judáš Iškariotský zradil.

A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho (Mt 26, 47-50).

zomrel a vstal z mŕtvych
Prastaré olivovníky v Getsemanskej záhrade.

Ukrižovanie Krista

Navštívili sme aj Golgotu, miesto ukrižovania Ježiša Krista.

zomrel a vstal z mŕtvych
Jan van Eyck: Ukrižovanie Krista

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“ (Jn 19, 16-19)

Bazilika Božieho hrobu

Odstáli sme si dlhý rad pred prázdnym hrobom Ježiša Krista v Bazilike Božieho hrobu, jednom z najviac navštevovaných miest v Jeruzaleme.

Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel (Mt 27, 57-60).

zomrel a vstal z mŕtvych
Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme.

Ježiš vstal z mŕtvych

Pred prázdnym hrobom sme stáli preto, lebo Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20, 13-17).

zomrel a vstal z mŕtvych
Fra Angelico: Zmŕtvychvstanie

Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych

Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Túto pravdu kresťanskej viery si pripomínajú každoročne počas Veľkonočných sviatkov milióny kresťanov na celom svete. Preto je Veľká noc najdôležitejším kresťanským sviatkom. Svätý Pavol hovorí:

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem (1 Kor 15, 3-4). Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera (1 Kor 15, 14).

Tento rok som tento sviatok prežíval trochu inak ako v minulosti. Intenzívnejšie. Keď sme si na Veľký piatok pripomínali ukrižovanie Krista, preniesol som sa v duchu na Golgotu. Keď sme si počas Veľkonočnej vigílie obnovovali krstné sľuby, bol som mysľou pri rieke Jordán. A keď sa v chráme spieval hymnus „Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych„, ocitol som sa zrazu pred prázdnym Ježišovým hrobom v Jeruzaleme.

Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Za nás všetkých. Aj za mňa.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *