Ekonomické rozhodnutia miestneho zastupiteľstva

zastupiteľstva
Ján Žatko

Na minulotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj viacerými ekonomickými bodmi. Schválili dva predaje pozemkov, niekoľko prenájmov a odpísali jednu nedobytnú pohľadávku.

píše: Ján Žatko

Predaj pozemku Michalovi Hrabovskému a Danke Hrabovskej

Manželia Hrabovskí podali dňa 30. 11. 2015 žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 2007/3, druh pozemku záhrada o výmere 95 m² . Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava a zverený do správy mestskej časti Devínska Nová Ves. Z finančného dôvodu manželov Hrabovských bola žiadosť predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva až teraz.

Manželia Hrabovskí sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 1997/1, 1997/2 a 1998. Pozemok, ktorí majú žiadatelia záujem odkúpiť, je v susedstve uvedených pozemkov v ich vlastníctve, z ktorých je jediný možný prístup na pozemok parc. č.   2007/3. Tento pozemok je súčasťou záhrady, ktorú žiadatelia užívali v dobrej viere ako svoju vlastnú.

Pozemok je pre mestskú časť neprístupný a nepotrebný. Bol naň vyhotovený znalecký posudok, ktorým bola stanovená jeho hodnota na 78,07 €/m², po zaokrúhlení pri výmere 95 m² na hodnotu 7 400 €. Na základe tohto znaleckého posudku bol udelený predchádzajúci súhlas primátora k odpredaju predmetného pozemku za 100 €/m², t. j. pri výmere 95 m² za 9 500 €. Nakoľko manželia Hrabovskí dlhodobejšie využívali uvedený pozemok, mestská časť zároveň od nich požaduje úhradu nájomného za dva roky vo výške 760 €.

Miestne zastupiteľstvo schválilo uvedený návrh jednohlasne uznesením číslo UMZ č. 39 /2/2019. Podľa Štatútu mesta Bratislavy sa výnos z predaja pozemku delí v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti Devínska Nová Ves.

zastupiteľstva

Predaj pozemku OZ Naša Rodinka

Pri zateplení stavby Ateliér s garážou postavenej na parcele č. 1671/1 vo vlastníctve OZ Naša Rodinka, Istrijská 19, vznikol presah na parcelu č. 1428/30, ktorá je vo vlastníctve mesta Bratislava. Kvôli usporiadaniu vlastníckych vzťahov boli od parcely 1428/30 odčlenené dve novovytvorené parcely č. 1671/9 a 1671/10, každá o výmere 1 m². Na novovytvorené pozemky bol vypracovaný znalecký posudok, ktorým bola stanovená hodnota pozemkov na 85, 90 €/m², spolu po zaokrúhlení na 170 €. K odpredaju uvedených pozemkov bol udelený predchádzajúci súhlas primátora za minimálnu cenu 270 €.

Miestne zastupiteľstvo schválilo uvedený návrh jednohlasne uznesením číslo UMZ č. 41/2/2019. Podľa Štatútu mesta Bratislavy sa výnos z predaja pozemku delí v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti Devínska Nová Ves.

zastupiteľstva

Prenájom pozemku pre Pavla Hamžíka a Dagmar Hamžíkovú

Pavol Hamžík s manželkou Dagmar Hamžíkovou sú vlastníkmi pozemkov parc. č. 1946/2, 1946/3, 1948/1 a stavby súp. č. 7336 umiestnenej na pozemku parc. č. 1948/9, ku ktorej prislúchajú rozvodová skriňa elektrickej energie a plynu, umiestnené na časti pozemku  č. 1833 , ktorý je vo vlastníctve mesta Bratislavy a uvedená časť pozemku má výmeru 6 m².

Manželia Hamžíkoví majú uzavretú s mestskou časťou Devínska Nová Ves nájomnú zmluvu na uvedený pozemok na dobu určitú od 10. 4. 2017 do 9. 4. 2019 za účelom umiestnenia rozvodných skríň elektrickej energie a plynu za účelom neobmedzeného prístupu z ulice Slovinec na vlastné pozemky. Nakoľko sa blíži ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu uplynutia doby nájmu, požiadali manželia Hamžíkoví o uzavretie novej nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.

Miestne zastupiteľstvo schválilo prenájom uvedeného pozemku o výmere 6 m² za cenu 4 €/m², teda spolu 24 € ročne, jednohlasne uznesením číslo UMZ č. 38/2/2019.

zastupiteľstva

 

Upustenie od vymáhania pohľadávky od dlžníka AUTOŠKOLA-HARMI s. r. o. v likvidácii

Dlh vo výške 10 595,48 € vznikol z neuhradeného nájomného za nebytový priestor v budove Viacúčelového zariadenia na Ulici Štefana Králika 1. Ide o neuhradené nájomné za roky 2008 – 2010, vrátane energií. Na dlžníka bol vydaný platobný rozkaz v roku 2011. Následne bol dlh exekučne vymáhaný. Dlžník mal voči sebe vedených 24 exekúcií a v súčasnosti je v likvidácii. Vzhľadom na to, že doterajšie dlhodobé vymáhanie dlhu bolo neúspešné, je z ekonomického hľadiska neúčelné a v tejto chvíli v podstate nemožné pohľadávku naďalej vymáhať.

Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesením UMZ  32/2/2019 upustenie od vymáhania pohľadávky od dlžníka: AUTOŠKOLA-HARMI s. r. o. v likvidácii, IČO: 44 515 928, so sídlom Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava, vo výške 10.595, 48 €.

Prenájmy nebytových priestorov

Nebytový priestor na Š. Králika 1 pre Danu Krčmovú

Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesením UMZ  42/2/2019 zníženie výšky nájomného na sumu 45 €/m²/rok  za nebytový priestor o výmere 34,90 m², nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č. 1 pre Danu Krčmovú, I. Bukovčana 24, 841 08 Bratislava, IČO: 40 655 091. Žiadateľka má predmetné nebytové priestory v prenájme od 01. 04. 2008 za účelom prevádzkovania krajčírstva. Doterajšia výška nájomného bola 60 €/m²/rok.

Nebytový priestor na Š. Králika 1 pre LuckyDizajn, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesením UMZ  45/2/2019 prenájom nebytového priestoru o výmere 36,46 m², nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č. 1 pre LuckyDizajn, s.r.o., I. Bukovčana 26, 841 08 Bratislava, IČO: 36 674 834 za cenu 60 €/m²/rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01. 03. 2019 za účelom ateliéru s umeleckým zameraním na prácu so sklom.

Nebytový priestor na Š. Králika 1 pre MPM auto, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesením UMZ  46/2/2019 prenájom nebytového priestoru o výmere 36 m², nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č. 1 pre MPM auto, s.r.o., Opletalova 95, 841 07 Bratislava, IČO: 44 201 974 za cenu 56 € /m²/ rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01. 03. 2019 za účelom kancelárskych priestorov.

zastupiteľstva
Objekt viacúčelového zariadenia na Štefana Králika 1.

Nebytový priestor na P. Horova 7 pre LePoRaTo s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesením UMZ  47/2/2019 prenájom nebytového priestoru o výmere 49,86 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ulici Pavla Horova 7, pre LePoRaTo s.r.o., Pod Glavicou 1, 841 07 Bratislava, IČO: 52 110 788 za cenu 61 € /m²/rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01. 03. 2019 za účelom prevádzky obchodu s čapovanou drogériou a doplnkovým kozmetickým tovarom.

Nebytový priestor v suteréne Dovina pasáže pre BEST BOXING CLUB o. z.

Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesením UMZ  48/2/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru o výmere 170 m², nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu na ulici M. Marečka 8 – 12 pre občianske združenie BEST BOXING CLUB, Nám. Jána Kostru 1, 841 08 Bratislava, IČO: 42 352 916, za cenu 19 € /m²/ rok  + služby spojené s užívaním nebytového priestoru, na dobu neurčitú od 01. 03. 2019 za účelom činnosti športového klubu. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je podpora rozvoja športovej činnosti mládeže

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *