Do nedele sa môžete prihlásiť do komisií miestneho zastupiteľstva

komisií
Ján Žatko

Na decembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva poslanci okrem iného zriadili odborné komisie miestneho zastupiteľstva, schválili ich rámcovú náplň a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Súčasne sa spoločne so starostom mestskej časti dohodli, že nominácia odborníkov z radov občanov do týchto komisií nebude prebiehať na princípe straníckych nominácií, ale rozhodne konkurz otvorený všetkým občanom. Podmienky sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti.  Prihlásiť sa môžete ešte do nedele 20. januára 2019.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV    

Prihláška do komisií

Záujemci o prácu v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva sa môžu prihlásiť ešte do nedele 20. januára 2019. Prihlášku treba poslať na email komisie v ktorej máte záujem pracovať. Prihláška musí obsahovať životopis, vlastnú predstavu, čo chce občan ako člen komisie zlepšiť a vyplnenú tabuľku. Bližšie informácie aj emailové adresy komisií nájdete na oficiálnom webe mestskej časti. Prihlásiť sa môžete do komisií uvedených nižšie. Členov komisií bude na návrh predsedov komisií schvaľovať miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vo februári 2019.

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Táto komisia sa vyjadruje a vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou k najdôležitejším otázkam zásadného významu pre mestskú časť, najmä k rozpočtu a k otázkam súvisiacim s mandátom starostu a poslancov a k nakladaniu s majetkom. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a ďalších platných právnych predpisov. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a za podpredsedníčku Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova).

komisií
Rastislav Tešovič.

Komisia výstavby a životného prostredia

Táto komisia posudzuje a navrhuje koncepcie z hľadiska rozvoja mestskej časti, vyjadruje sa k návrhom na zmenu územného plánu, posudzuje vlastnú investičnú činnosť mestskej časti, spolupracuje s mestskou časťou pri vydávaní stanovísk k príprave a realizácii stavieb na území mestskej časti, spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi, spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene.  Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Beata Janatová a za podpredsedu Andrej Kovarík (Zmena zdola).

komisií
Beata Janatová.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej, vrátane poskytovania príspevkov sociálnej pomoci a žiadostí o nájom bytov. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Veronika Veslárová (Devínska Inak) a za podpredsedníčku Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova).

komisií
Veronika Veslárová.

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti školstva, mládeže a vzdelávania. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Spolupracuje so školskými radami a vedením škôl, vyjadruje sa k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež. Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Beata Janatová a za podpredsedu Miroslav Antal (nezávislý).

komisií
Beata Janatová.

Komisia športu a kultúry

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti športu a kultúry. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) a za podpredsedu Peter Kolega (Devínska Inak).

 

komisií
Jozef Tittel.

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Miroslav Antal a za podpredsedu Ján Žatko (KDH, OĽaNO).

komisií
Miroslav Antal.

DTV o výzve na prácu v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *