Voľné miesto na stavebnom úrade

Ján Žatko

Ak si v súčasnosti hľadáte prácu, máte vzdelanie stavebného smeru a nechcete tráviť hodiny cestovaním v dopravnej špičke, máte možnosť posilniť tím pracovníkov na stavebnom úrade v Devínskej Novej Vsi. Na oficiálnom webe našej mestskej časti je aktuálne vyhlásené výberové konanie na nasledujúce voľné pracovné miesto: Samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku – I. stupňový stavebný úrad.

píše: Ján Žatko

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti výstavby

Podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obec stavebným úradom. Zabezpečovanie funkcie stavebného úradu vykonáva obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Právomoc stavebného úradu nadobúda obec v celom rozsahu a v správnom konaní vedenom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona je kompetentná vecne rozhodnúť. Pričom správnym orgánom oprávneným konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb je starosta obce. V rámci Bratislavy je v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave stavebným úradom mestská časť.

stavebnom úrade

Kompetencie stavebného úradu

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby.

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav, reklamných zariadení.

stavebnom úrade

Voľné miesto na stavebnom úrade

  • Pozícia: samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku – I. stupňový stavebný úrad.
  • Ponúkaný plat: 1 000 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
  • Požadované vzdelanie: vysokoškolské, príp. stredoškolské s maturitou – stavebného smeru + osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činností stavebného úradu (odborná spôsobilosť).
  • Termín nástupu: 1. 10. 2019, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia.
  • Termín prihlášok: do 20. 9. 2019.
  • Bližšie informácie: web Devínska Nová Ves.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *