Čudný prenájom v Devínskej Novej Vsi

Čudný prenájom
Ján Žatko

Predminulý týždeň na rokovaní miestneho zastupiteľstva poslanci schválili tesnou väčšinou prenájom pivnice v objekte budovy Mýtnice na Istrijskej 49. Postup, akým sa to udialo je ukážkovým príkladom toho, že transparentnosť je súčasnému starostovi a väčšine súčasného poslaneckého zboru úplne neznámy pojem. Prečo si myslím že ide o čudný prenájom?

píše: Ján Žatko

Nejde o milióny ale o princíp

Na úvod musím súhlasiť s prípadnými oponentami, ktorí na tento článok budú reagovať slovami, že veď tu ide iba o pár šupov a inde sa prešustrujú milióny. Súhlasím, Devínska týmto prenájmom neschudobnie ani nezbohatne. Mne ide skôr o princíp, pretože postup akým bol schválený tento čudný prenájom je podľa mňa priam učebnicová ukážka toho, ako by samospráva nemala konať. O čo teda vlastne išlo?

Minimálne sadzby prenájmov

Mestská časť Devínska Nová má schválené minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti. Tieto minimálne sadzby sú rôzne podľa toho v ktorom objekte sa nebytové priestory nachádzajú a tak isto podľa toho na aké účely sú prenajaté. Napríklad reštaurácie platia za taký istý priestor vyššie nájomné ako kaderníctvo, manikúra alebo iné služby. Jedinou výnimkou je objekt Mýtnice na Istrijskej 49 v tesnom dotyku s Mostom slobody. Tam poslanci schválili nevedno prečo aj minimálne sadzby na konkrétne priestory. Tak napríklad nebytový priestor na 3. nadzemnom podlaží o výmere 23, 4 m² má schválenú minimálnu sadzbu 20 €/ m²/rok.  Na druhej strany skladový a kancelársky nebytový priestor na tom istom 3. nadzemnom podlaží o výmere 46, 19 m² má schválenú minimálnu sadzbu 40 €/ m²/rok. Zvláštne pravidlo.

Čudný prenájom
Budova Mýtnice.

Ako je to s pivnicou v Mýtnici

Pivničné priestory v Mýtnici doteraz nemali svoju vlastnú kolónku v tabuľke minimálnych sadzieb. Do júla minulého roku ich využívala mestská časť pre svoje potreby. Po zriadení archívu mestskej časti na 3. nadzemnom podlaží Mýtnice sa tieto priestory uvoľnili. Časť z nich o výmere 23, 40 m² boli od 1. augusta 2017 prenajaté spoločnosti T.E.M.M.,  s.r.o., Novoveská 10, Bratislava za 20 €/ m²/rok. Uvedený prenájom bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 64/6/2017 v júni 2017 bez toho, že by bola predtým schválená minimálna sadzba nájomného. Rok sa o pivnicu vedenie mestskej časti nezaujímalo a až na júnové rokovanie zastupiteľstva v tomto roku predložil starosta Milan Jambor návrh na schválenie minimálnych sadzieb za skladové priestory v pivničných priestoroch vo výške 20 €/ m²/rok. V sprievodnom materiáli starosta uvádza:

Nakoľko bol prejavený záujem o prenájom týchto nebytových priestorov, mestská časť sa rozhodla priestory prenajať. K prenájmu skladových priestorov v objekte Mýtnica je potrebné schváliť minimálnu sadzbu prenájmu.

Miestne zastupiteľstvo navrhovanú minimálnu sadzbu schválilo a je uvedená v spodnom riadku nasledujúcej tabuľky.

Čudný prenájom

Čudný prenájom pivnice v objekte Mýtnica

Starosta mestskej časti Milan Jambor zároveň predložil na tom istom zastupiteľstve návrh na prenájom pivnice o výmere 38 m² za 20 €/ m²/rok firme T.E.M.M., s.r.o. na skladové účely. Celková suma za prenájom uvedených priestorov ročne je 760 €. V odôvodnení návrhu je okrem iného uvedené:

V termíne od 23. 5. 2018 do 7. 6. 2018 bol zverejnený zámer prenájmu nebytového priestoru v objekte Mýtnica na Istrijskej 49 o výmere 38 m². V tomto termíne dňa 25. 5. 2018 bola na miestny úrad doručená jediná žiadosť o prenájom predmetného nebytového priestoru od T.E.M.M., s.r.o.

Poslanci miestneho zastupiteľstva návrh na uvedený prenájom schválili tesnou väčšinou jediného hlasu.

Prečo ide o čudný prenájom

Na celom postupe okolo uvedeného prenájmu je čudných hneď niekoľko skutočností:

  1. Prečo sa iba v objekte Mýtnica schvaľujú minimálne sadzby nájomného aj podľa konkrétnych miestností, keď pri všetkých ostatných prenajímaných budovách sa minimálne sadzby schvaľujú iba podľa činnosti vykonávanej v prenajatých priestoroch?
  2. Prečo bola časť pivnice o výmere 23, 40 m² prenajatá už od 1. 8. 2017, keď starosta Milan Jambor tvrdí v materiáli predloženom na rokovanie zastupiteľstva dňa 27. 6. 2018, že k prenájmu skladových priestorov v objekte Mýtnica je potrebné schváliť minimálnu sadzbu prenájmu?
  3. Ako je to možné, že miestny úrad zverejnil zámer prenájmu pivnice už 23. 5. 2018, hoci vtedy ešte nebola schválená minimálna sadzba nájomného?
  4. Prečo je minimálna sadzba na skladové priestory v Dovina pasáži 27 €/ m²/rok a v objekte Mýtnica 20 €/ m²/rok?
  5. Zámer prenájmu pivnice v objekte Mýtnica bol podľa predloženého materiálu zverejnený od 23. 5. 2018 do 7. 6. 2018. V materiáli nie je uvedené, kde všade bol tento zámer uvedený. Mne sa ho podarilo nájsť iba na webovom sídle mestskej časti. Aj to nie na úvodnej stránke ale iba na stránke „Zverejnenie zámerov“ na ktorú bežný človek nejde, ak nehľadá čosi konkrétne. Napríklad, ak mu ktosi informovaný nepošepne, že na tejto stránke bolo práve zverejnené niečo zaujímavé. Nečudo, že sa potom na zverejnený zámer ozval iba jediný záujemca.
  6. Z dátumov uvedených v bode 4 vyplýva zdanie, že najskôr miestny úrad zverejnil 23. 5. 2018 zámer na prenájom a následne 25. 5. 2018 bola doručená žiadosť o prenájom od jediného záujemcu. Z materiálu týkajúceho sa schválenia minimálnych sadzieb však vyplýva úplný opak. Doslovne sa v ňom uvádza:  „Nakoľko bol prejavený záujem o prenájom týchto nebytových priestorov, mestská časť sa rozhodla priestory prenajať.“ Čiže  prvotný bol podnet záujemcu o prenájom a nie záujem mestskej časti prenajať pivničné priestory. Bol zvolený presne ten postup, ktorý na zastupiteľstvo kritizoval poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak): „Malo by to byť opačne, my by sme mali určovať politiku čo s tou budovou a ako s ňou naložiť a my by sme si mali vyberať nájomcov nie že nájomcovia si budú vyberať nás.“
  7. O tom ako vedenie mestskej časti rešpektuje názor odborných komisií svedčí aj tento prenájom. Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly prerokovala oba spomínané materiály na svojom zasadnutí 11. 6. 2018 a ani jeden z nich neodporučila schváliť. Napriek tomu starosta oba materiály na rokovanie zastupiteľstva predložil a napriek tomu oba materiály poslanci schválili.

Keď ťa nikto nepochváli, pochváľ sa sám

Starosta Milan Jambor sa pri obhajobe uvedených materiálov a polemike s poslancom Rastislavom Tešovičom pochválil nasledujúcou vetou:

Drvivú väčšinu našich priestorov máme prenajatých a myslím si že máloktorá mestská časť a máloktoré mesto tak hospodári s tými priestormi a má ich tak prenajaté ako my.

Zdá sa však, že miestny kontrolór Ing. Milan Slezák nezdieľa nadšenie pána starostu. Na januárové rokovanie miestneho zastupiteľstva predložil Správu z kontroly príjmov z prenajatých nebytových priestorov v roku 2016. Vo svojej správe miestny kontrolór konštatuje, že mestská časť vo viacerých prípadoch porušila Štatút hlavného mesta SR Bratislavy tým, že prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bratislavy a v správe mestskej časti neschvaľovalo miestne zastupiteľstvo ale iba miestna rada. Miestny kontrolór vo svojej správe tak isto konštatoval vo viacerých prípadoch porušenie zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí tým, že si mestská časť neuplatnila nárok na zmluvnú pokutu za oneskorené uhradenie platieb od viacerých nájomcov. Miestne zastupiteľstvo túto kritickú správu nenamietalo a vzalo ju na vedomie bez pripomienok. Prenájom pivnice v budove Mýtnice nie je teda jediný čudný prenájom v Devínskej Novej Vsi.

Čudný prenájom
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

My by sme si mali vyberať nájomcov a nie nájomcovia nás

S touto myšlienkou Rastislava Tešoviča úplne súhlasím. Ani ja si nemyslím, že by mestská časť mala čakať, kým niekto prejaví záujem o prenájom nejakých priestorov a potom naoko zorganizovať kvázi súťaž. Postup by mal byť úplne opačný. Mestská časť by mala definovať, aké podnikateľské aktivity chce podporovať aj formou prenájmov a potom vypísať naozaj reálnu súťaž na prenájom konkrétnych priestorov. V prípade pivnice v objekte Mýtnice si napríklad myslím, že je úplne nevhodná na skladové účely. Veď aj sám starosta to na zastupiteľstve potvrdil, keď povedal:

Ja som sedem a pol roka starosta a doteraz nikto o tú pivnicu neprejavil záujem. Je tam vlhko, padá tam omietka, nie je to niečo, čo by sa dalo reálne prenajať.

Smutná vizitka pána starostu

Ak to je naozaj tak, tak je to naozaj smutná vizitka pána starostu. Pred zhruba 15 rokmi, keď ešte v budove Mýtnice sídlil miestny úrad, bola v podzemí nádherná historická klenbová pivnica. Ak je tá pivnica medzitým zdevastovaná a ak pán starosta s týmto stavom za sedem a pol roka nič neurobil, je to iba vizitka o jeho práci. A potom ju ponúkne prvému záujemcovi ktorý o ňu prejaví záujem a z nádherných historických priestorov urobí sklad. Pritom je to priestor priam predurčený na prevádzkovanie vinárne. Máme vôbec nejakú vináreň v Devínskej Novej Vsi?  V obci, kde sa víno dorába od nepamäti? Reštaurácií a pivární sú tu desiatky ale o žiadnej vinárni neviem. V pivnice Mýtnice sú na umiestnenie vinárne ideálne priestory a ideálna lokalita hneď vedľa Mosta slobody. A my tento nevyužitý a zdevastovaný priestor prenajmeme na sklad za 760 € ročne. To je dve eurá na deň. Nechápem, kde je tu logika.

Čudný prenájom
Takto by to mohlo v pivnici Mýtnice vyzerať. Keby…

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *