Chcete pracovať na miestnom úrade?

úrade
Ján Žatko

Chcete zlepšiť fungovanie Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi? Chcete pracovať na miestnom úrade v mestskej časti v ktorej žijete? Prihláste sa do výberového konania na funkciu Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku  mestskej časti. Uzávierka prihlášok je v piatok 8. februára 2018.

píše: Ján Žatko

Predpokladaný nástup a plat

Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves vypísala výberové konanie na pozíciu Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku  mestskej časti kvôli tomu, že predchádzajúcu vedúcu tohto oddelenia Ing. Máriu Koprdovú vymenoval starosta Dárius Krajčír za prednostku miestneho úradu. Ide o pracovný pomer na plný úväzok s predpokladaným nástupom v marci 2019 a ponúkaným platom 1 350 € v hrubom.

úrade
Budova miestneho úradu.

Náplň práce uvedenej pozície na miestnom úrade

Vybratý uchádzač bude riadiť a zodpovedať na miestnom úrade za činnosť oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku mestskej časti a koordinovať jeho činnosť s činnosťou ostatných oddelení miestneho úradu. Bude dozerať nad evidovaním  majetku vo vlastníctve mestskej časti ako aj majetku zvereného do správy mestskej časti magistrátom vrátane pozemkov,  budov a hnuteľného majetku. Bude zabezpečovať všetky podklady a prípravu materiálov potrebných pre nakladanie s majetkom mestskej časti a predkladať ich na zasadnutia komisií, Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva. Bude pripravovať podklady pre výberové konania pre úlohy zadávania verejných obchodných súťaží. Podrobnejšie vymedzenie úloh nájdete na webe mestskej časti.

úradu
Aj túto budovu spravuje miestny úrad.

Požiadavky a kritéria

Uchádzač musí mať právne alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa a minimálne 3-5 rokov praxe. Uprednostňuje sa prax v samospráve.  Musí poznať zákony a ostatné právne predpisy z oblasti samosprávy, byť schopný pracovať s MS Word, Excel a informačnými systémami samosprávy, mať manažérske schopnosti, koncepčné a strategické myslenie. Úplné znenie požiadaviek a kritérií nájdete opäť na webe mestskej časti.

úradu

Doručenie žiadosti

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne v obálke s označením výberové konanie – Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku  MČ najneskôr do 8. 2. 2019  na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.

zdroj: Devínska Nová Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *