Zber nebezpečných odpadov už zajtra

Ján Žatko

V sobotu 10. 4. 2021 od 8.00 do 10.00 môžu fyzické osoby nepodnikatelia využiť bezplatnú možnosť odovzdania nebezpečných odpadov na Istrijskej ulici pred bývalou hasičskou zbrojnicou (parkovisko pri modrom dátovom centre na úrovni budovy Mýtnice).

píše: Ján Žatko

Aké nebezpečné odpady môžete odovzdať

Zber nebezpečných odpadov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti DNV, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • staré náterové hmoty
  • odpadové rozpúšťadlá
  • pesticídy
  • oleje a tuky
  • batérie a akumulátory
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

nebezpečných odpadov

Podmienky na odovzdanie tekutých nebezpečných odpadov

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

nebezpečných odpadov

Oznam pre podnikateľov

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

zdroj: devinskanovaves.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *