Zástupkyňou starostu je Beata Janatová

Beata Janatová
Ján Žatko

Vo štvrtok 13. decembra 2018 zasadalo novozvolené miestne zastupiteľstvo Devínskej Novej Vsi. Najdôležitejším bodom programu bol rozpočet mestskej časti na rok 2019. Poslanci zvolili aj členov miestnej rady a predsedov a podpredsedov odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Starosta Dárius Krajčír informoval poslancov aj o svojom rozhodnutí, že jeho zástupkyňou sa stala poslankyňa miestneho zastupiteľstva Beata Janatová. Značnú pozornosť venovali poslanci a poslankyne aj školstvu a Denove. A ako to nakoniec dopadlo?

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV  

Rokovania miestneho zastupiteľstva budú popoludní

Prvý rozdiel oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu si mohli občania všimnúť už z pozvánky. Starosta a poslanci sa dohodli, že rokovania miestneho zastupiteľstva sa nebudú konať predpoludním, ale až neskoro popoludní. Tak aby sa ich bez problémov mohla zúčastniť aj verejnosť. Preto sa štvrtkové rokovanie miestneho zastupiteľstva začínalo až o 17:00.

Beata Janatová
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Deklarovaná spolupráca starostu a poslancov v praxi

Druhý veľký rozdiel oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu bol v tom, že nový starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)  pozval na pracovné rokovanie pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva všetkých poslancov, nielen tých „svojich“. Na tomto pracovnom rokovaní sa prediskutovali vopred všetky potenciálne „úskalia“, na ktoré by mohli poslanci počas zastupiteľstva naraziť. To sa nakoniec odzrkadlilo aj v bezproblémovom priebehu rokovania miestneho zastupiteľstva. Všetky materiály predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva boli jednohlasne schválené. Znenie materiálov si môžete prečítať tu.

Beata Janatová
Zľava architekt mestskej časti Marián Maľovaný, prednostka miestneho úradu Mária Koprdová, starosta Dárius Krajčír a miestny kontrolór Milan Slezák.

Neúspešná voľba členov miestnej rady na ustanovujúcom zastupiteľstve

Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie počtu a voľba členov miestnej rady. Členovia miestnej rady sa mali voliť už na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 27. 11. 2018. Pôvodný návrh starostu Dáriusa Krajčíra bol zriadiť trojčlennú miestnu radu.  Poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) predložil pozmeňujúci návrh na zriadenie štvorčlennej rady. Svoj návrh odôvodnil tým, že v prípade zriadenia trojčlennej rady by jej zloženie nezodpovedalo výsledku volieb. Tento pozmeňujúci návrh neprešiel, keďže zaň hlasovali iba štyria poslanci.

Beata Janatová
Poslanec Ján Žatko.

Nasledovala voľba členov miestnej rady.  Dárius Krajčír navrhol zvoliť za členov miestnej rady Jozefa Tittela  (SaS, Sme rodina, Nova) a Rastislava Tešoviča (Devínska Inak). Ján Žatko navrhol za člena miestnej rady Miroslava Antala (nezávislý). Po tomto návrhu Dárius Krajčír najskôr vyhlásil 10 minútovú technickú prestávku a po nej nakoniec voľbu členov miestnej rady stiahol z rokovania.

Miestna rada na druhý pokus zvolená

Na včerajšom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa už naplno prejavila skutočnosť, že Dárius Krajčír vopred prediskutoval na pracovnom rokovaní jednotlivé body miestneho zastupiteľstva so všetkými poslancami. Najskôr miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že miesta rada bude mať štyroch členov vrátane zástupcu starostu. V tejto súvislosti Dárius Krajčír informoval, že na základe jeho rozhodnutia sa jeho zástupkyňou stala poslankyňa miestneho zastupiteľstva Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova). Beata Janatová sa ako zástupkyňa starostu stala členkou rady zo zákona. Okrem Beaty Janatovej boli zvolení za členov miestnej rady Miroslav Antal, Rastislav Tešovič a Jozef Tittel. Každý z nich dostal v tajnom hlasovaní 11 hlasov.

Beata Janatová
Volebná komisia pri sčítavaní hlasov.

Poslanecké kluby

Poslanci boli počas miestneho zastupiteľstva informovaní aj o tom, že vznikli dva poslanecké kluby. Jeden z nich tvoria poslanci zvolení za koalíciu SaS, Sme rodina, Nova Beata Janatová, Bronislava Kraváriková a Jozef Tittel a poslanec zvolený za Zmenu zdola Andrej Kovarík. Druhý poslanecký klub má názov Devínska Inak a nezávislí poslanci. Tvoria ho Miroslav Antal, Lenka Hlaváčová, Peter Kolega, Rastislav Tešovič a  Veronika Veslárová. Z tohto zoznamu vidno, že miestna rada bola zvolená vo vyváženom zložení. Každý z uvedených klubov má v rade dvoch zástupcov.

Beata Janatová
Zástupkyňa starostu Beata Janatová.

Zápis do kroniky

Mestská časť Devínska Nová Ves vedie v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení kroniku mestskej časti. Pravidlá vedenia kroniky stanovuje všeobecne záväzné nariadenie 6/2011 o kronike mestskej časti. Kroniku vedie kronikár mestskej časti, ktorého volí miestne zastupiteľstvo. Od roku 2012 je kronikárom mestskej časti Vladimír Dobrík, ktorého do tejto funkcie miestne zastupiteľstvo jednohlasne zvolilo dňa 10. 07. 2012. Novozvoleného kronikára poslanci vtedy zároveň požiadali, aby do konca ich volebného obdobia doplnil v kronike obdobie od roku 1995, odkedy sa do kroniky nepísalo. Ich vtedajšia požiadavka však bola až príliš optimistická. Na včerajšom rokovaní miestneho zastupiteľstva bol predložený návrh na zápis do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009. Poslanci schválili predložený návrh jednohlasne. Spomínaný zápis si môžete prečítať medzi materiálmi miestneho zastupiteľstva zverejnenými na webe mestskej časti. Ide o materiál k bodu č. 10.

Správa miestneho kontrolóra

Poslanci miestneho zastupiteľstva sa oboznámili aj so správou miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania predpisov súvisiacich so správou miestnych daní v roku 2017. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie platných predpisov pri správe miestnych daní za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Kontrolou bolo zistené, že

  • účtovaním o pohľadávke vo výške 21 €, ktorá bola uhradená, došlo k porušeniu § 43 ods. 9 postupov účtovania,
  • nedoručovaním rozhodnutí iným spôsobom, konkrétne verejnou vyhláškou, došlo k porušeniu ustanovenia § 35 ods. 1 a 2 zákona o správe daní.

Miestne zastupiteľstvo správu miestneho kontrolóra jednohlasne vzalo na vedomie a požiadalo starostu mestskej časti o informáciu o realizovaných nápravných opatreniach do 31. 3. 2019. Úplné znenie kontrolnej správy si môžete prečítať medzi materiálmi miestneho zastupiteľstva zverejnenými na webe mestskej časti. Ide o materiál k bodu č. 16.

Beata Janatová
Miestny kontrolór Milan Slezák.

Ďalšie dôležité body zastupiteľstva

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili aj ďalšie dôležité body predložené na rokovanie. Bol medzi nimi rozpočet mestskej časti na rok 2019, množstvo materiálov týkajúcich sa školstva a tak isto Denovy. O týchto bodoch vás budem informovať v ďalších článkoch.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *