Zastupiteľstvo schválilo záverečný účet

záverečný účet
Ján Žatko

V stredu 10. júna 2020 sa vo Vile Košťálová uskutočnilo riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Zúčastnilo sa ho 10 poslancov a poslankýň. Chýbali Andrej Kovarík a Zoroslav Smolinský. Na zastupiteľstve sa zúčastnilo aj pomerne veľa občanov a viacerí z nich využili možnosť verejne pred poslancami vystúpiť. Najdôležitejším bodom zasadnutia bol záverečný účet mestskej časti.

píše: Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo trvalo tentokrát trochu dlhšie ako obyčajne, viac ako dve hodiny. Bolo to hlavne kvôli diskusii s prítomnými občanmi. Na programe zastupiteľstva bolo 17 bodov. Dnes Vám priblížim ako dopadol záverečný účet mestskej časti za rok 2019. V ďalších článkoch sa budem venovať aj ďalším zaujímavým bodom o ktorých rokovalo miestne zastupiteľstvo.

záverečný účet
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 10. 6. 2020.

Záverečný účet mestskej časti DNV za rok 2019

V záverečnom účte mestskej časti Devínska Nová Ves sú spracované údaje o celoročnom hospodárení mestskej časti. Návrh záverečného účtu bol zverejnený a predložený na verejnú diskusiu na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti dňa 26. 5. 2020. Podľa predloženého materiálu bol výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti Devínska Nová Ves nasledujúci:

záverečný účet

Správa nezávislého audítora

Podľa názoru nezávislého audítora, firmy ML – audit, s.r.o., účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti k 31. 12. 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok 2019 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Podľa stanoviska miestneho kontrolóra bol návrh záverečného účtu mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2019 spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučil miestnemu zastupiteľstvu uzatvoriť jeho prerokovanie s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Kritika Adriána Jankoviča

V diskusii k záverečnému účtu vystúpil poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo) s kritikou toho, že v položke „Štúdie, expertízy, posudky – ďalšie zóny“ sa z plánovaných 20 tisíc eur vyčerpala nula:

Ja by som Vás chcel požiadať  o plnenie kapitálových výdavkov položku „Štúdie, expertízy, posudky – ďalšie zóny“, keďže za rok a pol ste nezrealizovali v územnom plánovaní nič.

Podľa neho by z tejto položky bolo možné financovať územný plán zóny Kolónia alebo ďalšie zóny v katastri Devínskej Novej Vsi definované v územnom pláne mesta Bratislavy. Tak isto mal výhrady aj k nečerpaniu položky určenej na rekonštrukciu terasy na Ulici Milana Marečka:

Ešte by som vás chcel požiadať aby ste kapitálový výdavok „rekonštrukcia terasy M. Marečka“ dali do rozpočtu až vtedy, keď bude naozaj reálne, že sa bude aj plniť, keďže už je tam niekoľko rokov a iba sa presúva z rozpočtu na rozpočet.

záverečný účet
Zľava Peter Kolega a Adrián Jankovič.

Reakcia Rastislava Tešoviča

S vystúpením Adriána Jankoviča nesúhlasil miestny a aj mestský poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak), ktorý reagoval nasledovne:

Pán kolega, je to fajn, ja to vítam, že máte takýto názor. Čo ste vy pre to urobil, lebo pokiaľ viem ste v komisii územného plánovania. Ja si kľudne pozriem zápisnice koľkokrát ste to navrhli takto riešiť, lebo nie je to úplne tak ako hovoríte. Druhý moment je, že sa tak vyhraňujete, že čo ste vy urobili. Ale čo sme my urobili, veď sme tu všetci za jednu DNV, čo sme my všetci urobili. Ja minimálne za poslancov nášho klubu môžem povedať, že robíme maximum pre to, aby to bolo urobené a cítime tak isto podporu od vedenia mestskej časti.

Rastislav Tešovič

Námietka Jána Žatka

Poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) namietal znenie uznesenia, keďže mu nesedeli sumy uvedené v časti 3 a 4 uznesenia:

Matematicky mi to nesedí, ale možno ekonómovia mi to vysvetlia.

Nesúlad vysvetlila prednostka miestneho úradu tým, že z výsledku rozpočtového hospodárenia je vylúčená tvorba sociálneho fondu, zostatok poplatku za rozvoj a saldo finančných operácií a zdôraznila, že je to uvedené aj v dôvodovej správe. Ján Žatko namietal, že podľa neho by tieto údaje mali byť uvedené priamo v uznesení. Diskusiu na túto tému ukončil starosta Dárius Krajčír slovami:

Nemusí to byť v uznesení. Uznesenie hovorí iba ako bude ten prebytok rozdelený. V dôvodovej správe je vysvetlené ako sa vlastne rozdelili tie prostriedky.

Ján Žatko

Hlasovanie o záverečnom účte

Predloženým návrhom uznesenia bol schválený záverečný účet mestskej časti za rok 2019, t. j. výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 551 789, 42 €  bez výhrad. Za hlasovalo 9 poslancov, poslanec Ján Žatko sa zdržal hlasovania. Uznesením sa zároveň schválilo aj hospodárenie Denovy za rok 2019 s hospodárskym výsledkom po zdanení – prebytkom vo výške 1 970, 27 € z hlavnej činnosti a 3 149, 69 € z podnikateľskej činnosti a jeho prevod do rezervného fondu a zároveň hospodárenie Istra Centra za rok 2019 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.

Hlasovanie o záverečnom účte.

Záznam DTV z prerokovania záverečného účtu

6 komentárov k “Zastupiteľstvo schválilo záverečný účet”

 1. Mladý poslanec má aj pravdu aj nie. Najprv by sa muselo schváliť že sa tie územnoplánovacie a iné dokumenty budú robiť. Ale najprv by to musel niekto navrhnúť a musela by byť vôľa to odhlasovať. Kde nie je návrh tam sa nehlasuje. Kde sa nehlasuje tak sa minie nula. A výsledok v dokumentáciách je tiež nula. Už je najmenej 10 rokov čo sa schválilo vypracovanie územného plánu zóny Kolonia. Tajomne sa nikdy nedorobil. Zatiaľ nula…. v pokračovaní…

 2. V podstate bezproblémové zastupiteľstvo. Všetci tvrdia, že robia maximum pre Devínsku. Nikto ale na margo neplnenia čerpania kapitol rozpočtu NEPOVERIL nikoho z platených funkcionárov obce, aby konal. Kde niet úloh, nieto čo kontrolovať, ani kritizovať a už vôbec nie vyvodzovať dôsledky. Bravo, len tak ďalej.

 3. Pán Žatko, prosím mohli by ste navrhnúť poslancom, aby starostu zaviazali neobjednávať služby u projektantov, ktorí robia obštrukcie voči občanom?
  Ako je možné, že projekt zaplatený z peňazí občanov nieje možné zverejniť občanom, pretože s tým nesúhlasí projektant?

  Každá objednávka projektovej dokumentácie hradené z peňazí občanov, nech je vopred podmienená udelením súhlasu so zverejnením projektu, a to v ktoromkoľvek momente po jej odovzdaní objednávateľovi (Mestskej časti).

 4. Ešte šťastie že nezostala nula na výplatnej páske človeka čo má v popise práce iniciovať , organizovať, spolupracovať, koordinovať …… uvádzať do života …. dokumentácie pre rozvoj našej mestskej časti…. Dve nuly v záverečnom účte by sa ťažšie zdôvodňovali….
  PS: Veľmi nechcem, ale musím byť sarkastický. Polovica volebného obdobia za rohom a v niektorých činnostiach výsledok = nula.

 5. Ešte na prvom zasadnutí komisie výstavby v marci 2019 sme odporučili pokračovať v obstarávaní územného plánu zóny na moj návrh, po tom čo som sa v tom začal rýpať, či sa niečo pohlo začiatkom roku 2020, tak v máji 2020 prišiel architekt na komisiu povedať že už sa to vlastne ani neoplatí a nerobil nič… Mám už dlhsie pripravené uznesenia pre zastupiteľstvo na ďalšie zóny.

  1. Kedy už navrhnete odvolanie architekta ? Kto kedy videl nejaký výsledok jeho práce ? Na čo čakáte s tými návrhmi na zastupiteľstvo ? Prečo ich nepredkladáte ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *