Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu

starosta
Ján Žatko

V stredu 6. marca sa prvýkrát stretla Komisia výstavby a životného prostredia v novom zložení. Jej program bol veľmi bohatý. Problémov v oblasti výstavby a životného prostredia sa za posledné obdobie nahromadilo naozaj dosť a komisia zasadala prvýkrát po šiestich mesiacoch. Jedným z najcitlivejších problémov, ktorými sa komisia zaoberala, bol plánovaný investičný zámer firmy RETEP Slovakia, s.r.o., „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie„. Tento zámer privítali obyvatelia Devínskej Novej Vsi s veľkou nevôľou a preto netrpezlivo očakávali, aké bude stanovisko komisie k tomuto zámeru.

píše: Ján Žatko

Posudzovanie investičného zámeru v rámci EIA

Pre tých, čo o tomto projekte ešte nepočuli (aj keď ich je asi málo), iba v stručnosti uvádzam, že Okresný úrad Bratislava 18. 2. 2019 na stránke enviroportal.sk oznámil, že začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovaného investičného zámeru firmy RETEP Slovakia, s.r.o. a jeho vplyvu na životné prostredie „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie“ (tzv. EIA). Tento investičný zámer sa stretol s veľkou nevôľou obyvateľov Devínskej Novej Vsi vyjadrenou na sociálnej sieti, ale aj na stretnutí členov Urbáru DNV alebo stretnutí s poslancom Jánom Žatkom.

starosta
Vedľa rybníka plánuje investor postaviť tieto tri objekty.

Občania podávajú námietky voči zámeru

Situáciu komplikuje skutočnosť, že medzi súhlasnými stanoviskami, ktoré navrhovateľ investičného zámeru predložil Okresnému úradu Bratislava, bol aj súhlas mestskej časti Devínska Nová Ves k uvedenému zámeru podpísaný ešte bývalým starostom Milanom Jamborom. Tento súhlas Milan Jambor podpísal, hoci projekt je v zjavnom rozpore s územným plánom. V snahe zabrániť uvedenej výstavbe sa rozbehli viaceré občianske aktivity. V prvom rade množstvo obyvateľov Devínskej Novej Vsi uplatnilo svoje právo vzniesť svoje námietky voči investičnému zámeru v rámci procesu EIA a zaslalo ich na Okresný úrad. Mimochodom, na spomínanom stretnutí odovzdali občania poslancovi Jánovi Žatkovi spolu 33 podaní. On ich potom nasledujúci deň odovzdal osobne na Okresnom úrade.  Námietky je možné podať ešte do najbližšieho pondelka.

starosta
Ján Žatko odovzdáva 33 individuálnych námietok na Okresnom úrade Bratislava.

Petícia smerovaná na vedenie mestskej časti

Druhou aktivitou je petícia, ktorú inicioval petičný výbor  tvorený zástupcami Urbáru Devínska Nová Ves. Iniciátori sa v nej obracajú na vedenie mestskej časti, teda starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva s požiadavkou, aby nesúhlasili s realizáciou uvedeného zámeru. Petíciu je možné podpísať vo výdajni zdravotníckych pomôcok Barlando na Novoveskej 3. Treťou aktivitou, ktorú navrhol a aj realizoval predchodca Milana Jambora v kresle starostu Vladimír Mráz, bol podnet na prokuratúru na zrušenie súhlasného stanoviska mestskej časti k navrhovanému investičnému zámeru z dôvodu jeho nezákonnosti.

starosta
Diskusia o petícii na stretnutí s poslancom Jánom Žatkom.

Výhrady obyvateliek DNV k výstavbe

Komisia výstavby a životného prostredia sa v stredu zaoberala aj týmto investičným zámerom. Rokovania sa zúčastnili aj štyri obyvateľky Devínskej Novej Vsi, ktoré priamo na rokovaní predložili členom komisie svoje výhrady voči plánovanej výstavbe. Okrem týchto námietok vyčítali mestskej časti aj to, že na webovom sídle bola informácia o procese EIA zverejnená neskoro (na webe enviroportal.sk 18. 2. 2019 a na webe Devínskej Novej Vsi až 26. 2. 2019) a je tam umiestnená tak, že je problém ju na webe mestskej časti nájsť.

starosta
Eva Vargová prezentuje svoje námietky voči zámeru.

Odpoveď starostu na vznesenú kritiku

Na rokovaní komisie týkajúcej sa tohto bodu sa zúčastnil osobne aj starosta Dárius Krajčír. K pripomienkam týkajúcich sa neskorého informovania verejnosti uviedol, že informácia o procese EIA bola zverejnená okamžite, ako sa ju mestská časť dozvedela. K pripomienke týkajúcej sa neprehľadnosti webovej stránky uviedol, že sa pripravuje nová web stránka, ktorá bude k užívateľom oveľa priateľskejšia ako súčasná.

starosta
Starosta Dárius Krajčír.

Nesúhlas komisie so zámerom

Najdôležitejšia však bola informácia, že na rokovanie komisie bol predložený návrh stanoviska, v ktorom mestská časť Devínska Nová Ves nesúhlasí s predloženým riešením investičného zámeru „Pri rybníku„. Komisia výstavby a životného prostredia jednomyseľne súhlasila s negatívnym stanoviskom mestskej časti k zámeru a odporučila dôvody uvedené v stanovisku doplniť o ďalšie argumenty doručené občanmi.

starosta
Vizualizácia časti projektu.

Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu

Na záver jedna poznámka pre tých, čo stále tvrdia, že po voľbách nenastala v Devínskej Novej Vsi žiadna zmena. „Bývalý veľkomožný pán starosta, neobmedzený vládca a diktátor„, aby som použil výstižnú charakteristiku jeho bývalého zástupcu Martina Čoreja, systematicky ignoroval stanoviská odborných komisií a názory občanov. Urobil si z Devínskej Novej Vsi vlastnú guberniu, kde naozaj neobmedzene vládol. Bývalý starosta Milan Jambor bez hanby podpísal súhlas mestskej časti s investičným zámerom „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie„. Bez toho, že by ten zámer bol predložený na posúdenie odbornej komisii. Napriek tomu, že je ten zámer evidentne v rozpore s územným plánom. Súčasný starosta Dárius Krajčír prišiel osobne na stavebnú komisiu, aby s členmi komisie diskutoval o tomto probléme. Súčasný starosta Dárius Krajčír sa nebál o plánovanej výstavbe „Pri rybníku“ diskutovať s obyvateľmi mestskej časti. Súčasný starosta Dárius Krajčír posiela na Okresný úrad Bratislava nesúhlasné stanovisko mestskej časti k tomuto kontroverznému zámeru. Ba čo viac. Súčasný starosta Dárius Krajčír jednoznačne vyhlásil, že nebude súhlasiť s výstavbou žiadnej ubytovne v intraviláne mestskej časti. Čo je dobrá správa aj pre obyvateľov Kolónie. Ja si myslím, že tá zmena vo vedení mestskej časti je evidentná.

starosta
Približne takáto kontajnerová ubytovňa sa plánuje vybudovať na Kolónii.

Súvisiace články

Jeden komentár k “Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu”

  1. Nejako sa nám stratil v tom občiansko – úradnom ruchu architekt mestskej časti. Autor materiálu čo podpísal predchádzajúci starosta……………

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *