Starosta nepodpísal uznesenie zastupiteľstva

Starosta nepodpísal uznesenie
Ján Žatko

Ostatné rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9. mája 2018, bolo trochu živšie ako obyčajne. Už som písal o tom, že na zastupiteľstve vystúpil pán Ing. Kaňuch, ktorý upozornil starostu a poslancov na neriešené problémy v časti Kolónia. Ďalší rozruch sa odohral v bode rôzne. Starosta nepodpísal uznesenie, ktoré prijali poslanci miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko

Chýbajúca komunikácia medzi starostom, občanmi a poslancami

Poslanec Mgr. Rastislav Tešovič (Devínska Inak) nadviazal na predchádzajúce vystúpenie Ing. Petra Kaňucha slovami:

Bolo tu teraz dosť plasticky vykreslené ako sa niekedy získavajú ťažko informácie, ako sa komunikuje medzi obyvateľmi a volenými zástupcami. Žiaľ, niekedy je to aj problém medzi volenými zástupcami a mestskou časťou. Ja musím povedať, že viacerí z nás sú svedkami toho, že sa dozvedáme o pripravovaných stavebných zámeroch a investičných akciách žiaľ z okna autobusu vtedy, keď vidíme, že niekde začal nejaký výkop. Alebo sa o tom dočítame z Devexu alebo z facebooku. To je veľmi smutné, pretože také vážne veci ako je príprava stavebnej činnosti v réžii mestskej časti by mala byť určite konzultovaná s dotknutou verejnosťou a v neposlednom rade s odbornou Komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia a s miestnym zastupiteľstvom.

Starosta nepodpísal uznesenie
Zľava Rastislav Tešovič a Jozef Tittel.

Výstavba parkoviska pri cintoríne

Táto kritika poslanca Tešoviča sa týkala hlavne medializovaných problémov s výstavbou parkoviska medzi cintorínom a Domom sociálnych služieb Senecio. Túto výstavbu starosta zrealizoval bez vedomia verejnosti, Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia a aj bez vedomia poslancov. Tejto problematike sme sa podrobne venovali v nasledujúcich článkoch:

Starosta nepodpísal uznesenie
Výstavba parkoviska pri cintoríne.

Uznesenie miestneho zastupiteľstva

Podľa Rastislava Tešoviča sa poslanci viackrát dožadovali nápravy, ale nedošlo žiaľ k žiadnej uspokojivej náprave. Preto predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva nasledujúci návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves:

  1. žiada starostu MČ aby pred začatím každej stavebnej činnosti v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, informoval vhodným spôsobom vopred  o tejto zamýšľanej stavebnej činnosti obyvateľov a písomne miestne zastupiteľstvo a komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
  2. žiada starostu MČ aby pri prebiehajúcich stavebných činnostiach v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, umožnil po dohode s predsedníčkou komisie výstavby, dopravy a životného prostredia zúčastňovať sa zástupcom poslancov a zástupcom komisie na pravidelných kontrolných dňoch počas vykonávania tejto stavebnej činnosti a rovnako pri odovzdaní diela objednávateľovi.
Starosta nepodpísal uznesenie
Poslanci miestneho zastupiteľstva.

Nesúhlas starostu Milana Jambora

Starostu Milana Jambora uvedený návrh viditeľne zaskočil. Protestoval, že taký závažný bod by sa nemal riešiť v bode rôzne a tvrdil, že uznesenie sa nedá zrealizovať. Doslovne povedal:

Ja sa nebránim komunikácii ale toto je veľmi ťažko vykonateľné.

Rastislav Tešovič oponoval nasledovne:

Nemal by byť problém, aby plánované alebo začaté stavebné činnosti v réžii mestskej časti boli uvedené na webe mestskej časti a aby sa dostávali podklady do komisie.

Starostovi Milanovi Jamborovi sa nezdala ani požiadavka, aby sa poslanci alebo zástupcovia komisie výstavby mohli zúčastňovať na kontrolných dňoch. Doslovne na túto tému povedal:

To môžeš predsedníčku komisie zavolať sem na trvalý pracovný pomer, lebo tých akcií je rádovo desiatky.

Predsedníčka Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Mgr. Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) mala však iný názor:

Ja v tom problém nevidím. Všetky nové stavby, ktoré sa realizujú, musia ísť minimálne na ohlášku  na príslušný stavebný úrad. Takže keď sa bude posielať ohláška na príslušný stavebný úrad, tak kópia tej ohlášky pôjde aj na komisiu a sme informovaní. Ja v tom žiaden administratívny problém nevidím.

Starosta nepodpísal uznesenie
Zľava Beáta Janatová a Denis Ružovič.

Hlasovanie za uznesenie

Návrh uznesenia nakoniec poslanci schválili. Za návrh hlasovalo osem poslancov a to Miroslav Encinger (Lepšia štvrť), Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Rastislav Tešovič  (Devínska Inak), Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

Starosta nepodpísal uznesenie
Hlasovanie poslancov.

Starosta nepodpísal uznesenie

Schválením uznesenia sa ale ešte všetko neskončilo. Starosta nepodpísal uznesenie a tým pádom sa uznesenie ani nemôže zrealizovať. Mal na to Milan Jambor právo? Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na túto tému myslí v nasledujúcich paragrafoch:

§ 12 ods. 10. : Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

§ 13 ods. 6: Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

§ 13 ods. 8: Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Starosta nepodpísal uznesenie
Výstavba parkoviska pri cintoríne.

Informovanie občanov podľa Milana Jambora  odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné

Aký z toho plynie záver? Tým, že starosta nepodpísal uznesenie, nám zároveň hovorí, že naďalej nebude informovať občanov o svojich stavebných aktivitách, pretože to podľa jeho názoru odporuje zákonu, alebo je to pre mestskú časť zjavne nevýhodné. Starosta naďalej bude ignorovať Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia. Starosta naďalej bude považovať poslancov iba za príťaž pri svojej práci. Dá sa to nejako zmeniť? Áno dá. Najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva bude 27. júna. Na ňom môžu poslanci miestneho zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov pozastavené uznesenie potvrdiť. Takto potvrdené uznesenie už starosta nemôže pozastaviť. Trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov v miestnom zastupiteľstve Devínskej Novej Vsi je osem poslancov. To znamená, že ak tých osem poslancov, čo hlasovalo za návrh uznesenia 9. mája, opätovne zahlasuje za uznesenie aj 27. júna, starosta už nebude môcť uznesenie pozastaviť a to bude platné.

Má význam sa proti Jamborovi ešte teraz postaviť?

Aký to má význam? Veď starosta to aj tak nebude rešpektovať a o pár mesiacov je aj tak koniec volebného obdobia. Nuž praktický význam to nebude mať žiadny. Škoda, že poslanci nepristúpili k takémuto kroku skôr. Teraz je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Ale aspoň kvôli zachovaniu si vlastnej tváre, by takéto hlasovanie za to stálo. Nuž, uvidíme 27. júna.

Starosta nepodpísal uznesenie
Novovybudované parkovisko pri cintoríne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *