Rekonštrukcia Klubu dôchodcov sa preťahuje

Ján Žatko

Na piatok 22. 10. 2021 ráno o 8.00 zvolal starosta Dárius Krajčír mimoriadne online miestne zastupiteľstvo. Predmetom rokovania bude rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Istrijskej ulici. Starosta Dárius Krajčír predkladá poslancom návrh na schválenie dodatku zmluvy týkajúcej sa financovania tejto rekonštrukcie.

píše: Ján Žatko

Spolufinancovanie rekonštrukcie Klubu dôchodcov

Dňa 2. 11. 2020 uzatvorilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zmluvu o spolupráci č. MAGSP2000031, zverejnenú na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pod ev. č. 130/2020. Predmetom tejto zmluvy je spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Klubu dôchodcov na Istrijskej ulici. Budova je vo vlastníctve Bratislavy. Mestská časť DNV ju má v správe a využíva ju pre potreby klubovej činnosti dôchodcov. Po ukončení rekonštrukcie sa vlastnícke vzťahy nezmenia, to znamená, že stopercentným vlastníkom budovy bude naďalej mesto Bratislava.

rekonštrukcia Klubu dôchodcov
Život a tvorba Ruda Slobodu, jedno z podujatí v Klube dôchodcov.

Koľko to bude stáť

Zmluvné strany sa dohodli, že hlavné mesto poskytne na rekonštrukciu budovy finančné prostriedky vo výške 350 000 €. Zbytok nákladov na rekonštrukciu doplatí mestská časť DNV. Podľa dodatku č. 2 k zmluve s dodávateľom stavby D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor, bola dohodnutá zmluvná cena za rekonštrukciu vrátane DPH vo výške 510 044,22 €.

rekonštrukcia Klubu dôchodcov
Pôvodný stav budovy Klubu dôchodcov.

Prečo sa naťahuje rekonštrukcia Klubu dôchodcov

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že najneskorší termín ukončenia rekonštrukcie stavby je 12 mesiacov od účinnosti zmluvy, teda do 3. 11. 2021. V dôvodovej správe k materiálu je uvedené, že kvôli komplikáciám vzniknutým v procese verejného obstarávania nie je možné tento termín dodržať. V dodatku zmluvy predloženom na schválenie miestnemu zastupiteľstvu sa preto navrhuje predĺženie termínu do 3. 10. 2022. Schválenie dodatku k Zmluve bude rovnako predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva Bratislavy, ktoré zasadne dňa 21. 10. 2021.

Pozvánka a materiál

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *