Prvé online zastupiteľstvo v Devínskej

Ján Žatko

V stredu 10. 2. 2021 sa od 16.00 uskutoční riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav vyhlásený slovenskou vládou, sa miestne zastupiteľstvo DNV po prvýkrát v histórii uskutoční videokonferenčným hovorom. Čaká nás prvé online zastupiteľstvo v Devínskej.

doplnené 10. 2. 2021

píše: Ján Žatko

O čom bude rokovať prvé online zastupiteľstvo

Na programe miestneho zastupiteľstva nie je tentoraz veľa bodov, ale niektoré z nich sú naozaj zaujímavé. Takými sú určite návrh na odkúpenie pozemku na Istrijskej ulici oproti ulici Na mýte, prvá správa o kontrolnej činnosti novozvoleného kontrolóra, aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti DNV, správa o stave kroniky a návrh poslanca Jána Žatka na pravidelné informovanie miestneho zastupiteľstva o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti.

prvé online zastupiteľstvo 
Ilustračné foto: online zastupiteľstvo mesta Senica.

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť tu.

Možnosť klásť podnety (doplnené 10. 2. 2021)

17.00 vystúpenie občanov: v prípade vášho záujmu zaslať podnet, prípadne otázku na zasadnutie miestneho zastupiteľstva zašlite mail s uvedením základných údajov – meno, priezvisko a adresa pobytu s textom podnetu na mailovú adresu najneskôr do začiatku tohto bodu: zastupitelstvo@mudnv.sk.

Program miestneho zastupiteľstva

Na programe miestneho zastupiteľstva je týchto 17 bodov:

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu.
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
 5. Návrh na schválenie odmien členom komisií – neposlancom za II. polrok 2020.
 6. Schválenie odkúpenia pozemkov od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.
 7. Zmena minimálnych sadzieb prenájmov o mieru inflácie.
 8. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska Kalištná 13-19.
 9. Návrh dohody o spoločnom školskom obvode s MČ Devín.
 10. Aktualizácia č. 2 – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2021.
 11. Správa o stave kroniky.
 12. Správa z kontroly financovania originálnych kompetencií za úseku školstva v roku 2019.
 13. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020.
 14. Návrh na pravidelné predkladanie písomnej informácie o stave rozpočtového hospodárenia.
 15. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 16. Rôzne.
 17. Interpelácie.

Originálnu pozvánku na zasadnutie miestneho zastupiteľstva si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci obrázok:

prvé online zastupiteľstvo 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *