Posledné miestne zastupiteľstvo v tomto volebnom období

Ján Žatko

V stredu 21. septembra 2022 sa bude od 16.00 konať v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 posledné riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi v tomto volebnom období.  Vystúpenia občanov sú naplánované na 17.00 hod. Najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční až po komunálnych voľbách.

píše: Ján Žatko

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Informácia o  plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.08.2022, alebo trvalo plnených
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 4. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. …/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves
 6. Protest prokurátora a návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. …/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 7/2013 o ochrane nefajčiarov
 7. Návrh na schválenie odmien členom komisií – neposlancom za I. polrok 2022
 8. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti  Bratislava-Devínska Nová Ves 2018-2022
 9. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č.106/9/2015 zo dňa 23.09.2015, prevod spoluvlastníckych podielov pre druhonadobúdateľov v obytnom dome na ul. Uhrovecká č. 2, 4, 6
 10. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,00 m², miestnosť  č. 1.9.01  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
 11. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,14 m², miestnosť  č.113  v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
 12. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 23,40 m², miestnosti  č. 30 a č. 31  v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
 13. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 6,00 m² v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
 14. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 319 o výmere 12 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Gánovského
 15. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Pavla Horova 26
 16. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Eisnerova 58A, 58B
 17. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.06.2022
 18. Správa z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZŠ Pavla Horova 16 k 31.12.2021
 19. Správa z kontroly výsledku stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. a 2. štvrťrok 2022
 20. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 21. Rôzne
 22. Interpelácie

Oficiálna pozvánka a materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

 

Oficiálnu pozvánku nájdete na webe mestskej časti tu.

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na zasadnutie miestneho zastupiteľstvo zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na webe mestskej časti tu.

Vystúpenia občanov

Ak máte záujem vystúpiť na miestnom zastupiteľstve a informovať poslancov o svojich pripomienkach alebo námetoch na zlepšenie života v našej mestskej časti, budete mať možnosť dostať slovo o 17.00.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *