Otáznik za otáznikom nad stavbou pred Lidlom

otáznikJa viem, poniektorí z Vás si možno pomyslia, že trpím paranojou. Alebo že nemám o čom písať, keď sa neustále vraciam stále k tomu istému problému. Ja si však nemôžem pomôcť. Okolo tej nešťastnej stavby pred Lidlom je toľko nejasností, visí nad ňou otáznik za otáznikom, že sa mi to všetko zdá veľmi čudné. Veď posúďte sami.

Zhrnutie doterajších faktov

 • 1. februára som upozornil v článku Čo vyrastie na vstupe do Devínskej? že na tomto mieste začína stavebná aktivita pri ktorej sa porušuje stavebný zákon. Článok vyvolal búrlivú polemiku na sociálnych sieťach.
 •  2. februára poslanec Michal Gašparík informoval na sociálnej sieti: „stavebný úrad som upozornil na chýbajúce informácie a zabezpečenie stavby„.
 • 10. februára som článkom Čaká starosta a stavebný úrad na to, kým sa nejaké dieťa napichne na roxor? upozornil na to, že stavebný úrad stále viditeľne nekoná, hoci stavebník naďalej porušuje stavebný zákon a na stavenisku hrozí nebezpečie úrazu.
 • 11. februára som požiadal stavebný úrad emailom o zabezpečenie nápravy na stavenisku.
 • 13. februára o 6:36 som na portáli sme.sk  zverejnil blog Kedy sa zobudí radnica v Devínskej Novej Vsi? v ktorom som upozornil na to, že stavebný úrad Devínska Nová Ves sa nečinne prizerá na porušovanie stavebného zákona.
 • 13. februára stavebník konečne začal stavať okolo nebezpečného staveniska plot.
 • 19. februára ma stavebný úrad informoval emailom, že ku dňu 15. februára je stavenisko oplotené a stavba je označená. Zároveň mi oznámil základné údaje o stavbe. Celý text emailu som zverejnil v článku Týždeň v Devínskej a stavba pred Lidlom.
otáznik
Súčasný stav staveniska.

Otáznik číslo 1: Budova

Podľa neoficiálnych informácií tu vyrastie dvojpodlažný objekt 41 x 27 metrov s výškou 8 metrov, v objekte budú nájomné nebytové priestory, čiže priestory pre obchody, služby a kancelárie. Podľa súčasných cien nehnuteľností v Bratislave by mal mať dokončený objekt týchto rozmerov hodnotu okolo 2 miliónov €. Stavebník má ekonomiku objektu pravdepodobne dobre prepočítanú, keď sa rozhodol ísť do výstavby.  Aj keď ja sa neviem zbaviť pochybností. Veď hneď vedľa v Obchodnom centre Glavica je množstvo nevyužitých priestorov. Budú využité priestory tejto novej budovy?

Okrem toho podľa môjho laického názoru bude táto mohutná budova na tomto mieste na vstupe do Devínskej ako päsť na oko a vôbec by tam nemala stáť. Ale možno sa mýlim, veď stavebný úrad výstavbu odobril.

otáznik
Pôdorys 1. nadzemného podlažia, zdroj: Michal Gašparík.

Otáznik číslo 2: Doprava

Nerozumiem ako je možné, že stavebný úrad povolil stavbu, ktorá zastavia prakticky celý pozemok. Objekt vyrastie na veľmi frekventovanom dopravnom uzle s vysokou hustotou cestnej premávky. Kde budú parkovať zamestnanci? Kde budú parkovať zákazníci? Ja som síce laik, ale aj odborníci krútia hlavou. Ing. arch. Eva Vargová na sociálnej sieti konštatovala: „Pokusne som to naložila na katastrálnu mapu – to je teda narvané. Išlo toto verejnou vyhláškou? Veď okolo je hromada nezaložených LV a neznámych vlastníkov. Projekt dopravy (statickej aj dynamickej by som tiež rada videla, nehovoriac o riešení okolia) .“

otáznik
Autor: Ing. arch. Eva Vargová.

Otáznik číslo 3: Stavebník

V súčasnosti je stavebníkom spoločnosť AWNOAR s.r.o., Fedákova 2741/12, Bratislava. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 6889 zverejneného v Katastri nehnuteľností je táto spoločnosť vlastníkom pozemku parcelné číslo 3261/3 na ktorom sa realizuje spomínaná stavba. Vlastníctvo nadobudla kúpnou zmluvou V-573/2018 zo dňa 9. februára 2018.

Podľa obchodného registra je súčasným konateľom a jediným spoločníkom tejto spoločnosti Tomáš Krajči, Ipeľská 15, Bratislava. 3. januára 2018 zmenila firma názov a sídlo, predtým sa volala NOAR spol. s r.o. V predmete činnosti má spoločnosť uvedené rôzne obchodné činnosti. Základné imanie firmy je 6 640 €.

Podľa údajov FinStat spoločnosť AWNOAR s.r.o. (vtedy ešte pod názvom NOAR, spol. s r.o.) v roku 2016 zverejnila tržby 0 € so stratou -3 308 €. Za rok 2016 mala spoločnosť aktíva vo výške 24 236 € a vlastný kapitál vo výške 754 €. Celková zadlženosť (ukazovateľ vyjadruje do akej miery spoločnosť financuje svoje aktíva pomocou cudzích zdrojov) bola vo výške 96,89 %. Od roku 2010 do roku 2016 mala spoločnosť každoročne príjmy vo výške 0 €.

Spoločnosť nemá vlastnú webovú stránku, na internete sa mi o jej aktivitách nepodarilo nájsť ani zmienku. Dokáže takáto spoločnosť s príjmami 0 € za posledných 7 rokov zrealizovať stavbu v hodnote cca 2 milióny €?

Doplnené 28. 2. 2018: Podľa správnej pripomienky Martina Mavericka v diskusii na facebooku je na tabuľke označenia staveniska uvedená firma AWNOAR, s.r.o. ako investor. Stavebný zákon takýto pojem nepozná, správne má byť uvedené stavebník. Ďalší dôkaz „profesionality“ stavebníka.

Otáznik č. 4: Zhotoviteľ

Podľa označenia stavby je zhotoviteľom stavby firma ROFIN TRADE s.r.o., Pod Glavicou 7121/14,  Bratislava.

otáznik
Tabuľka s označením staveniska.

Podľa obchodného registra je konateľom tejto spoločnosti Viliam Kulacs,  Pod Glavicou 7121/14,  Bratislava. Spoločnosť má základné imanie vo výške 5 000 €. Spoločnosť má dvoch rovnocenných spoločníkov. Jedným je konateľ spoločnosti Viliam Kulacs, druhým Lazaro Reinaldo Duenas Rolo,  Carretera de Justiz Vía Blanca y Puente 339, Havana, Kuba.

Podľa údajov FinStat spoločnosť ROFIN TRADE s.r.o. vykázala za rok 2013 tržby vo výške 199 500 €. V rokoch 2014 a 2015 vykázala tržby vo výške 0 €. Tržby za rok 2016 nie sú na stránke FinStat uvedené, tak isto nie sú uvedené ani údaje o finančnej kondícii firmy.

Spoločnosť nemá vlastnú webovú stránku, na internete sa mi o jej aktivitách nepodarilo nájsť ani zmienku. Dokáže takáto spoločnosť s príjmami 0 € od roku 2014 zhotoviť stavbu v hodnote cca 2 milióny €?

Otáznik č. 5: Stavebný dozor

Podľa označenia stavby je stavebným dozorom Ing. arch. Martin Šarafín. Podľa Informačného portálu slovenskej komory stavebných inžinierov nie je osoba s uvedeným menom a priezviskom evidovaná v zozname stavebných dozorov.

Otáznik č. 6: Telefonický kontakt

Na tabuli označujúcej stavbu je uvedený telefonický kontakt 0902 444 443. Z tabule nie je jasné, na koho tento kontakt smeruje, či na stavebníka, zhotoviteľa alebo stavebný dozor. Snažil som sa na uvedené telefónne číslo opakovane dovolať, ale nepodarilo sa mi to.  Martin Maverick na sociálnej sieti informoval, že ide o telefonický kontakt spoločnosti Autowillis, autobazáru sídliaceho na Hodonínskej ceste 9/B. Teda spoločnosti, ktorá by nemala mať nič spoločné so žiadnym subjektom uvedeným na tabuli. Niečo ale spoločné určite má, pretože provizórne označenie stavby bolo narýchlo zrealizované takmer nečitateľným písmom fixkou na zadnej strane plastovej tabuľky s nasledujúcim vytlačeným textom.

otáznik
Opačná strana tabuľky s označením staveniska.

Otáznik číslo 7: Stavebný úrad

Podľa informácie stavebného úradu Devínska Nová Ves bola stavba povolená ešte v roku 2010 pre stavebníka Tatra Residence s.r.o. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. júla 2010. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon):

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Stavebný úrad samozrejme môže platnosť stavebného povolenia v odôvodnených prípadoch predĺžiť. Pravdepodobne tak aj urobil, pretože Michal Gašparík zverejnil na facebooku fotografiu označenia staveniska ešte z roku 2015, na ktorej je uvedený ešte pôvodný stavebník Tatra Residence s.r.o., ako termín začatia stavby je uvedené: 7/2015, termín ukončenia stavby 7/2017.

otáznik
Označenie staveniska z roku 2015.

Niekedy medzi júlom 2015 a súčasnosťou stavebný úrad opätovne stavebné povolenie zmenil, pretože podľa emailu stavebného úradu je novým stavebníkom stavby spoločnosť AWNOAR s.r.o., Fedákova 2741/12, Bratislava. Zaujímavou je skutočnosť, že podľa údajov katastra nehnuteľností sa stavebník stal vlastníkom pozemku iba 9. februára 2018. Pritom na tabuli na stavenisku je uvedený začiatok stavby 22. januára 2018, teda ešte v čase keď stavebník nebol vlastníkom pozemku. To znamená, že stavebný úrad vydal stavebné povolenie pre nového stavebníka ešte predtým, ako sa stal vlastníkom pozemku? Neviem, pretože na oficiálnom webe mestskej časti toto stavebné povolenie nie je zverejnené, hoci sú tam zverejnené stavebné verejné vyhlášky od 11. septembra 2015 dodnes.

Otáznik č. 8: Začiatok bol poriadne spackaný, aký bude koniec?

 • Stavba sa začala porušením stavebného zákona, pretože stavebník ju riadne neoznačil.
 • Pokračovalo to ohrozovaním okolia, pretože stavebník nezabezpečil ohradenie staveniska v ktorom sa nachádzali nebezpečné kovové roxory vo vykopaných základoch.
 • Po mnohonásobných urgenciách stavebník stavenisko oplotil a osadil na ňom tabuľku s takmer nečitateľnými fixkou napísanými údajmi o stavbe. Táto tabuľka veľmi názorne vypovedá o tom, aká je profesionalita stavebníka a zhotoviteľa stavby.
 • Následne armovaciu oceľ a roxory zhotoviteľ zo základov vybral a základy dodatočne prehlboval. Evidentne sa na začiatku pri hĺbení základov pomýlil. Taký je súčasný stav. Mrzne, takže na stavbe sa nepracuje.
 • Z uvedených faktov je zrejmé, že čo sa dalo, to na začiatku stavby stavebník  spackal. Ako bude stavba pokračovať ďalej?
otáznik
Súčasný stav – armovacia oceľ vyhádzaná zo základov.

Súvisiace články

Doplnený text dňa 28. 2. 2018 v časti Otáznik č. 3 – stavebník.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *