OLO začalo odvážať bio odpad z hnedých zberných nádob

odpad
Ján Žatko

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala včera odvážať biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad umiestnený v hnedých zberných nádobách. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019.

píše: Ján Žatko

Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne, od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk, prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“ Bio odpad zo záhrad je možné počas celého roka bezplatne odovzdávať aj v zbernom dvore Denovy.

odpad

Čo nepatrí do hnedých zberných nádob

Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy. Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude zamestnancami OLO vyprázdnená. Bio odpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure, kde je spracovávaný na kompost.

odpad

Väčší záujem majú Bratislavčania o hnedé nádoby ako o kompostéry

OLO pokračuje aj v distribúcií hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy. Doteraz bolo rozdistribuovaných 13 365 hnedých zberných nádob a 2 266 kompostérov. Tie rodinné domy, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240 l. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bio odpadu z hnedých nádob, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

odpad

Bytové domy môžu požiadať o kompostér

Nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta a požiadať o kompostér. Podmienkou je vzťah k pozemku so zeleňou. Na tejto podmienke stroskotala aj snaha Gaba Mišíka o zriadenie komunitného kompostoviska na sídlisku Stred. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Doteraz bolo bytovým domom rozdistribuovaných 28 kompostérov.

odpad

zdroj: OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *