O čom je spor zapisovateľky s podpredsedníčkou miestnej volebnej komisie?

miestnej volebnej komisie
Ján Žatko

5. novembra 2018 bol na tomto blogu zverejnený článok podpredsedníčky miestnej volebnej komisie v DNV (ďalej len „MVK“) Márie Žatkovej Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb? Vyjadrila v ňom svoje obavy o transparentnosť komunálnych volieb v Devínskej Novej Vsi a uviedla aj konkrétne dôvody, ktoré ju k týmto obavám vedú. Na článok reagovala zapisovateľka MVK článkom Ad: Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb? v ktorom sa ohradzuje voči tvrdeniam podpredsedníčky MVK a pripája aj vzájomnú emailovú komunikáciu týkajúcu sa práce MVK. O čo vlastne v tomto spore vo vnútri MVK ide?

píše: Ján Žatko

Nepodstatná maličkosť?

Niekomu sa môže zdať, že sa zapisovateľka a predseda MVK (mimochodom obaja zamestnanci miestneho úradu) sporia s podpredsedníčkou MVK o nepodstatnú maličkosť. Ono to ale nepodstatná maličkosť nie je. Svet nie je ideálny. Ani ľudia nie sú ideálni. A preto dochádza pri každých voľbách k volebným podvodom. Viď napríklad článok v dnešných aktualitách Volebné podvody? Nič nové. Netvrdím, že sa tak deje alebo bude diať v Devínskej Novej Vsi. Ale členovia volebných komisií musia byť opatrní a pripravení aj na takú možnosť. Jedným z preventívnych opatrení proti možným volebným podvodom je aj odfotografovanie podpísanej volebnej zápisnice. Podľa uznesenia Štátnej volebnej komisie majú na to členovia komisií právo. A ak ich budú pracovníci miestneho úradu presviedčať, že to nemôžu urobiť, treba sa pýtať, čo tým sledujú.

Tajné zasadnutia komisií?

Celý problém nastal hneď na prvom zasadnutí miestnej volebnej komisie, kde pani zapisovateľka podľa tvrdenia podpredsedníčky MVK informovala členov MVK, že

 Nič, čo sa udeje a povie na zasadnutí miestnej volebnej komisie nesmie opustiť štyri steny tejto miestnosti.

Je pravda, že všetci členovia volebnej komisie podpisujú poučenie o tom, že ohľadom spracovávania osobných údajov sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Ale týka sa to iba osobných údajov a nie toho, čo sa udeje alebo povie na zasadnutí miestnej volebnej komisie!

Utajené zápisnice

Ďalší problém nastal, keď si podpredsedníčka komisie vyžiadala priamo na rokovaní komisie fotokópiu riadne prijatej, schválenej a členmi komisie podpísanej zápisnice.  Na túto žiadosť dostala veľmi netradičnú a dosť neuveriteľnú odpoveď.

Pani zapisovateľka povedala niečo v tom zmysle, že ide o dokumenty miestneho úradu DNV, a preto nemôžu ani kópie opustiť uvedený úrad.

Po slovensky povedané, pani zapisovateľka odmietla vydať členom orgánu, ktorý prijal nejaké rozhodnutia kópiu zápisnice, v ktorej sú tieto rozhodnutia uvedené. Zdá sa vám to neuveriteľné? Aj mne.

Žiadosť o stanovisko Štátnej volebnej komisie

Predseda a ani ostatní prítomní členovia MVK proti takémuto postupu zapisovateľky neprotestovali. Zrejme boli spokojní s tým, že nebudú mať k dispozícii žiadnu zápisnicu MVK, ktorú schvália a podpíšu. Podpredsedníčka MVK sa preto obrátila na  Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „Štátna volebná komisia) so žiadosťou o posúdenie uvedeného postupu. Na tento orgán sa obrátila kvôli tomu, že v § 12 ods. 1 a § 16 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, je uvedené, citujem:

Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán… Dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona.

Uznesenie Štátnej volebnej komisie

Štátna volebná komisia sa žiadosťou podpredsedníčky MVK zaoberala na svojom zasadnutí 8. októbra 2018 a prijala k nej uznesenie č. 36/6/6, ktoré tu uvádzam v plnom znení:

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila so žiadosťou pani M. Ž. a konštatuje, že členovia volebných komisií všetkých stupňov si môžu vyhotovovať fotokópie podpísaných zápisníc príslušnej volebnej komisie.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zároveň dáva do pozornosti, že členovia volebnej komisie podpisujú poučenie o tom, že nesmú osobné údaje, ktoré spracovávajú alebo s ktorými prichádzajú do styku využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s voľbami do orgánov samosprávy obcí, a tiež o tom, že sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú. Pri ostatných údajoch o činnosti volebnej komisie nie sú jej členovia viazaní mlčanlivosťou.

Z tohto uznesenia vyplývajú dve zásadné veci.

  1. Členovia okrskových a miestnych volebných komisií si môžu VYHOTOVOVAŤ FOTOKÓPIE podpísaných zápisníc príslušných volebných komisií, teda odfotiť si finálnu podpísanú zápisnicu.
  2. Členovia komisií podpisujú poučenie o tom, že ohľadom spracovávania osobných údajov sú povinní zachovávať mlčanlivosť, ale pri ostatných údajoch o činnosti volebnej komisie nie sú jej členovia viazaní mlčanlivosťou.

Čiže Štátna volebná komisia dala jednoznačné stanovisko, že požiadavky podpredsedníčky MVK boli oprávnené a zapisovateľka MVK nepostupovala v súlade so zákonom tým, že jej odmietla vydať fotokópie podpísaných zápisníc MVK a tvrdila, že zasadnutie komisie je utajené.

Žiadosť o informovanie členov okrskových volebných komisií o uznesení

Podpredsedníčka MVK preposlala uvedené uznesenie 24. októbra 2018 zapisovateľke a členom MVK a požiadala, aby boli o uznesení informovaní aj všetci členovia okrskových volebných komisií v DNV. Zároveň požiadala aj o zaslanie fotokópií zápisníc MVK.

Pani zapisovateľka reagovala na požiadavku podpredsedníčky MVK obratom. Namiesto toho, aby sa jej ospravedlnila za svoj chybný postup, jej však v svojom emaile vyčítala, že si vôbec dovolila obrátiť sa so žiadosťou na Štátnu volebnú komisiu. Podstatnú časť z jej emailu uvádzam:

Dovolila by som si Vás poprosiť, aby ste pre budúcnosť ako člen komisie postupovali inštančne – v prípade požiadavky o vyžiadanie si usmernenia adresovať túto pánovi predsedovi komisie, na ktorého podnet by sme sa obrátili na ŠVK prostredníctvom MV SR, prípadne okresného úradu.

Takisto Vás poprosím rešpektovať situáciu, že máme riadne vyžrebovaného predsedu, ktorý je oprávnený dávať pokyny v prvom rade. Vy ako člen, resp. podpredseda, zastupujete výkon jeho povinností a oprávnení iba v jeho neprítomnosti. Svoje podnety môžete adresovať predsedovi a členom, a je na predsedovi, aby prezentoval vôľu MVK navonok. Z tohto dôvodu si k rozoslaniu uznesenia vyžiadam názor pána predsedu.

Na tomto mieste je vhodné ujasniť si určité pojmy a dojmy, pretože citované vyjadrenie zapisovateľky MVK obsahuje viaceré nesprávnosti. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že zapisovateľ volebnej komisie nie je nadriadeným orgánom členom volebnej komisie, ale zabezpečuje pre činnosť volebnej komisie servis. Uvádza sa to v § 19 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z.

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu. Pri rokovaní komisie má poradný hlas.

Za druhé, volebná komisia nie je monokratický orgán. To znamená že rozhodnutia MVK neprijíma jej predseda, ale komisia ako celok. Musí byť pritom prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uvádza sa to v § 18 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z.

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov.

To znamená, že je síce pravda, čo tvrdí pani zapisovateľka, že je na predsedovi, aby prezentoval vôľu MVK navonok. Ale zdôrazňujem, vôľu MVK a nie svoju vlastnú. Ak mal pán predseda pochybnosti o tom, že požiadavka predsedníčky MVK na informovanie členov okrskových volebných komisií o dôležitom uznesení Štátnej volebnej komisie je neoprávnená, nič mu nebránilo v tom zvolať MVK, aby o tom rozhodla hlasovaním.

Posledná zjavná nesprávnosť uvedená v odpovedi pani zapisovateľky sa týka výčitky, ako si vôbec mohla dovoliť podpredsedníčka MVK obrátiť sa priamo na Štátnu volebnú komisiu a obísť akýsi tajomný inštančný postup. Toto je úplne absurdná výčitka! Na Štátnu volebnú komisiu má predsa právo obrátiť sa každý občan Slovenskej republiky. Najlepším dôkazom je postup Štátnej volebnej komisie, ktorá sa podnetom podpredsedníčky MVK zaoberala a prijala k nemu platné uznesenie.

Článok na blogu Týždeň v Devínskej

Podpredsedníčka MVK reagovala na odpoveď zapisovateľky hneď nasledujúci deň, teda 26. októbra 2018, a trvala naďalej na svojej požiadavke. Keďže fotokópie zápisníc napriek tomu nedostala a keďže ani členovia okrskových volebných komisií neboli o možnosti získať fotokópie zápisníc neboli informovaní, napísala o celom probléme článok na blog Týždeň v Devínskej pod názvomJe dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb? Zaujímavá je jedna vec. Článok bol zverejnený 5. novembra 2018 o 11:37. Požadované fotokópie zápisníc MVK jej pani zapisovateľka doručila po viac ako mesiaci od jej požiadavky zhodou okolností tiež 5. novembra 2018 o 12:59. Teda o hodinu a 22 minút neskôr ako bol zverejnený článok. Náhoda? To naozaj treba vypisovať články, aby sa v Devínskej Novej Vsi domohol človek svojich práv?

Zavádzanie členov okrskových volebných komisií

25. októbra 2018 sa uskutočnilo školenie členov okrskových volebných komisií. Podľa potvrdenia viacerých členov, ktorí sa na uvedenom školení zúčastnili, im bolo na školení vyslovene povedané, že je neprípustné fotografovať podpísanú zápisnicu volebnej komisie. Toto tvrdenie sa neopiera o žiadne ustanovenie zákona a dokonca je v priamom rozpore s uznesením Štátnej volebnej komisie č. 36/6/6. Takto zavádzajúco boli členovia okrskových volebných komisií informovaní v čase, kedy už zapisovateľka MVK bola informovaná o predmetnom uznesení a o žiadosti podpredsedníčky MVK aby boli o ňom informovaní aj členovia okrskových volebných komisií.

Komu záleží na neinformovanosti členov okrskových volebných komisií?

Členovia okrskových volebných komisií dodnes neboli informovaní o tom, že boli na školení nesprávne informovaní. Dodnes neboli informovaní o uznesení Štátnej volebnej komisie a o tom, že „si môžu vyhotovovať fotokópie podpísaných zápisníc príslušnej volebnej komisie“ a že „pri ostatných údajoch o činnosti volebnej komisie (okrem osobných údajov) nie sú jej členovia viazaní mlčanlivosťou.“ Nerozumiem prečo, nerozumiem kto má na tom záujem.

Stanovisko predsedu MVK

Oslovil som preto kvôli tomuto problému predsedu MVK Mgr. Branislava Chandogu, ktorý mi odpovedal nasledovne. Citujem doslovne celú odpoveď:

Dobrý deň, pán Žatko, rád Vám odpoviem na Vaše otázky. Členovia okrskových volebných komisií uznesenie Štátnej volebnej komisie, týkajúce sa žiadosti Vašej manželky zatiaľ neobdržali, nakoľko by to bolo komplikované (skontaktovať sa s minimálne 70-imi členmi okrskových komisií nie je najmä z časových dôvodov jednoduché), a aj v tomto momente zbytočné, nakoľko okrsková volebná komisia žiadnu zápisnicu až do dňa volieb nevyhotovuje. Prvú a jedinú zápisnicu okrsková volebná komisia vyhotovuje v deň volieb po uzatvorení volebných miestností a po sčítaní hlasov. Miestna volebná komisia bude mať dosť času a priestoru na to, aby sa v deň volieb dohodla na spôsobe a forme oznámenia tohto uznesenia ŠVK členom okrskových komisií priamo v ten deň.

Ďalej ma mrzí, že sa že zo strany podpredsedníčky miestnej volebnej komisie a Vašej manželky v jednej osobe dochádza k neopodstatnenému osočovaniu a urážkam práce zamestnancov mestskej časti na základe nepravdivých a skreslených informácií. Celý problém ohľadne zverejňovania/nezverejňovania zápisníc vznikol podľa môjho názoru kvôli odlišnému výkladu zákona zo strany pani zapisovateľky a pani podpredsedníčky, ale hovoriť o netrasparentnosti a zastrašovaní sú už trochu silné slová, čím nepriamo spochybňujete aj objektívne rozhodovanie miestnej volebnej komisie, ktorej súčasťou je aj Vaša manželka. Doterajšia práca MVK, vrátane práce zapisovateľky prebehla presne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak niekto z členov MVK (aj ostatných, nielen p. Žatkovej), alebo aj hocikto druhý iný názor, rád si ho vypočujem. Ďakujem.

S pozdravom

Mgr. Branislav Chandoga
predseda miestnej volebnej komisie

Zvláštny postup predsedu MVK

Na stanovisku pána predsedu mi nesedí niekoľko vecí.

  1. K upozorneniu, že členovia okrskových volebných komisií boli na školení zavádzajúco informovaní, že nie je dovolené fotiť podpísané volebné zápisnice sa vôbec nevyjadril, hoci to je podľa mňa veľmi znepokojivá vec.
  2. Nerozumiem, v čom je problém skontaktovať sa so všetkými členmi okrskových volebných komisií. Za prvé informácia o uznesení Štátnej volebnej komisie im mala byť poskytnutá na školení (v čase konania školenia ju už pani zapisovateľka mala). Za druhé, tí ktorí na školení neboli mohli dostať informáciu emailom alebo poštou.
  3. Pán predseda tvrdí, že je zbytočné predčasne informovať o uznesení Štátnej volebnej komisie. To znamená, že pánovi predsedovi vôbec nevadí, že na školení boli členovia okrskových volebných komisií nesprávne informovaní a nepovažuje za potrebné tento nezákonný stav napraviť.

Nuž ale dnes sa už nedá na veci nič zmeniť. Pevne teda verím, že pán predseda sa zasadí aspoň o to, citujem jeho vyjadrenie „Miestna volebná komisia bude mať dosť času a priestoru na to, aby sa v deň volieb dohodla na spôsobe a forme oznámenia tohto uznesenia ŠVK členom okrskových komisií priamo v ten deň.“

Prečo je táto maličkosť taká dôležitá?

Niekomu sa môže zdať, že sa tu zapisovateľka a predseda MVK (mimochodom obaja zamestnanci miestneho úradu) sporia s podpredsedníčkou MVK o nepodstatnú maličkosť. Ono to ale nepodstatná maličkosť nie je. Svet nie je ideálny. Ani ľudia nie sú ideálni. A preto dochádza pri každých voľbách k volebným podvodom. Viď napríklad článok v dnešných aktualitách Volebné podvody? Nič nové. Netvrdím, že sa tak deje alebo bude diať v Devínskej Novej Vsi. Ale členovia volebných komisií musia byť opatrní a pripravení aj na takú možnosť. Jedným z preventívnych opatrení proti možným volebným podvodom je aj odfotografovanie podpísanej volebnej zápisnice. Podľa spomínaného uznesenia Štátnej volebnej komisie majú na to členovia komisií právo. A ak ich budú pracovníci miestneho úradu presviedčať, že to nemôžu urobiť, treba sa pýtať, čo tým sledujú.

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *