Ad: Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb?

zápisniceDobrý deň, pred niekoľkými dňami bol na tejto stránke publikovaný článok podpredsedníčky miestnej volebnej komisie v Bratislave-Devínskej Novej Vsi pani RNDr. Márie Žatkovej zo dňa 5. novembra 2018, týkajúceho sa zápisníc miestnej volebnej komisie, resp. činnosti zapisovateľky tejto komisie. Vzhľadom na obsah uvedeného článku mi ako zapisovateľke tejto komisie nedá nereagovať na tvrdenia pani podpredsedníčky.

píše: Mária Novysedláková
zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Bratislave-Devínskej Novej Vsi

Nižšie pripájam e-mailovú komunikáciu s p. podpredsedníčkou, pokiaľ ide o otázku zápisníc miestnej volebnej komisie, týkajúcich sa registrácie kandidátov do volieb do samosprávy obcí v roku 2018.

Na margo tvrdenia p. podpredsedníčky „…Ale už pomaly bude po voľbách a výsledok dodnes od nej nemám. Ani kópie zápisníc.“ Si dovolím dať do pozornosti, že stanovisko Štátnej volebnej komisie (ŠVK), o ktoré p. podpredsedníčka opiera svoj príbeh, jej bolo doručené už dňa 10. októbra 2018 (viď nižšie), avšak na mňa – zapisovateľku a v kópii na všetkých členov miestnej volebnej komisie sa obrátila až dňa 24. októbra 2018 (streda) v noci tesne pred sviatkami. Verím, že v prípade skutočného záujmu o zápisnice by p. podpredsedníčka konala ihneď, a nie až po 14 dňoch (celých dvoch týždňoch) od obdržania uvedeného uznesenia. Nedá mi za tým nepredpokladať predovšetkým účelovosť jej konania.

Na záver – nepáči sa mi skutočnosť, že obzvlášť v období pred voľbami mnohí ľudia nekriticky preberajú osobné (a nezriedka prikreslené, cielene prispôsobené) názory kohokoľvek, kto prezentuje čo najnegatívnejšie vyjadrenia, v ktorých je vroli obete pisateľ – „obyčajný človek“ a v roli toho, kto krivdí, je úrad.

Mária Novysedláková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Bratislave-Devínskej Novej Vsi

po 5. 11. 2018 12:59

Od: maria.novysedlakova@mudnv.sk

RE: Uznesenie Štátnej volebnej komisie

Komu: maria Zatkova (a všetkým ostatným členom miestnej volebnej komisie (MVK))

(príloha: 4 zápisnice a 4 prezenčné listiny)

Dobrý deň, vážená pani Žatková,

z dôvodu čerpania dovolenky uplynulé dni Vám reagujem na Vaše e-maily až v tejto chvíli.

Nie som si istá, či obsahu slova „invektívy“ rozumieme totožne – urážky, nadávky, osočovanie či vulgarizmy neboli z mojej strany voči Vám adresované.

Usmernenie ohľadom postupu „best practice“ za invektívy nepovažujem.

Po opätovnej komunikácii s MV SR, ako aj ŠVK ohľadom sprístupnenia zápisníc Vám tieto pripájam v prílohe. Priložené sú aj podpisové listiny s anonymizovanými podpismi.

Pokiaľ ide o tajnosť, nie som si istá, či toto je slovo, ktoré som použila. V každom prípade, činnosť komisie, resp. obsah jej rozhodovania, podlieha – ako to aj Štátna volebná komisia uviedla, podpísanému dokumentu – sľubu, zákonu č. 180/2014 Z. z., poučeniu o ochrane osobných údajov a pod. a bolo obzvlášť významné v čase, keď sa rozhodovalo o registrácii kandidátnych listín.

Každý člen MVK je, pravdaže, sám za seba zodpovedný za nakladanie s informáciami, ku ktorým má prístup, v zmysle vyššie uvedeného.

V nadväznosti na Vašu žiadosť ohľadom rozoslania Vami zaslaného e-mailu si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že v prípade volebných zápisníc všeobecne platí prvá časť vety § 39 ods. 3 – „Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis…“, a teda, tu je priamo zákonná dispozícia.

S úctivým pozdravom

Mária Novysedláková

právnik referátu právneho

Miestny úrad Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

tel.02/60201425

mobil: 0940 605 285

e-mail: maria.novysedlakova@mudnv.sk

www.devinskanovaves.sk

 

 

From: maria Zatkova
Sent: Friday, October 26, 2018 6:38 PM
To: Maria Novysedlakova <
maria.novysedlakova@mudnv.sk>
Cc: 
(všetci členovia MVK)
Subject: Re: Uznesenie Štátnej volebnej komisie

Dobrý deň pani Novysedláková,

ďakujem za Váš email. K takejto forme invektívneho emailu chcem dodať, že asi si už nepamätáte môj postup, a preto vám ho stručne pripomeniem. Ja som postupovala presne tak, ako mi práve teraz píšete, aj keď som nebola povinná (a preto aj štvrtý odstavec Vášho emailu je čírym zavádzaním!!!). Vypýtala som si zápisnice priamo na zasadnutí MVK, keď ste tam boli aj vy, aj pán predseda. Ale odpovedala ste mi len vy, namiesto pána predsedu, a Vy ste sa neopýtala pána predsedu na jeho názor, a tak som dostala som od Vás takú odpoveď, že zápisnica je interný materiál MČ DNV a nemôžete ho len tak dať von, že musí ostať na úrade. Predpokladala som, že toto je tak povediac klamstvo, ale nechcela som Vás hneď obviniť z klamstva, keďže som to nemala overené. A chcem ešte zdôrazniť, že nie je nikde napísané, že so Štátnou volebnou komisiou môže komunikovať len pán predseda. Môže sa na ňu obrátiť hociktorý člen hociktorej volebnej komisie na Slovensku. A za druhé, asi uznáte, že ak som chcela dať veci na správnu mieru, teda dať ich do súladu so zákonom, nemala som inú možnosť, nakoľko vy do nás od prvého zasadnutia MVK hustíte, že všetko, čo sa udeje na zasadnutiach je tajné, že, citujem Vás: “nič nesmie ísť von z týchto štyroch stien zasadacej miestnosti“ a pod. Ale ako vidíme, opak je pravdou, aj preto je každá komisia zložená zo zástupcov všetkých kandidujúcich politických strán, aby sa mohli členovia navzájom kontrolovať a v prípade potreby upozorniť na nezákonné konanie niektorých členov komisie a zapisovateliek. Zákonnosť, zabránenie volebných podvodov a jasné pravidlá - to je vlastne samotnou podstatou nominácie členov volebných komisií – zastúpenie kandidujúcich politických strán, aby nedošlo k podvodom. Zápisnica nespadá pod ochranu osobných údajov. Koniec koncov, čo tu budem ešte vysvetľovať, odpoveď Štátnej volebnej komisie hovorí za všetko.

S pozdravom

Mária Žatková

On Thu, Oct 25, 2018 at 8:32 AM <maria.novysedlakova@mudnv.sk>

Komu: maria Zatkova (a všetkým ostatným členom MVK)

Dobrý deň, vážená pani Žatková,

ďakujem za Váš e-mail.

Dovolila by som si Vás poprosiť, aby ste pre budúcnosť ako člen komisie postupovali inštančne – v prípade požiadavky o vyžiadanie si usmernenia adresovať túto p. predsedovi komisie, na ktorého podnet by sme sa obrátili na ŠVK prostredníctvom MV SR, prípadne okresného úradu.

Takisto Vás poprosím rešpektovať situáciu, že máme riadne vyžrebovaného predsedu, ktorý je oprávnený dávať pokyny v prvom rade. Vy ako člen, resp. podpredseda, zastupujete výkon jeho povinností a oprávnení iba v jeho neprítomnosti. Svoje podnety môžete adresovať predsedovi a členom, a je na predsedovi, aby prezentoval vôľu MVK navonok.

Z tohto dôvodu si k rozoslaniu uznesenia vyžiadam názor p. predsedu.

Zároveň – každý člen MVK, verím, dokáže svoju vôľu prejavovať samostatne a zápisnicu si môže sám vyžiadať, ak o ňu bude mať záujem. Aj tu platí, že je potrebné vzhľadom na zákonom stanovenú hierarchiu adresovať svoju myšlienku p. predsedovi a ten je v prvom rade oprávnený vydať následne požiadavku, pokyn.

V neposlednom rade si Vám dovolím upozorniť ohľadom narábania s poskytnutými zápisnicami – v prípade porušenia mlčanlivosti (mlčanlivosť platí aj po skončení volieb), prípadne porušenia ochrany osobných údajov sa postupuje podľa zák. č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov, zák. č. 180/2014 Z. z. volebný zákon a zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

S úctivým pozdravom

Mária Novysedláková

právnik referátu právneho

Miestny úrad Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

tel.02/60201425

mobil: 0940 605 285

e-mail: maria.novysedlakova@mudnv.sk

www.devinskanovaves.sk

 

From: maria Zatkova
Sent: Wednesday, October 24, 2018 9:55 PM
To: Maria Novysedlakova <
maria.novysedlakova@mudnv.sk>; (a všetkým ostatným členom MVK)

Subject: Uznesenie Štátnej volebnej komisie

Vážená pani Novysedláková,

nizsie Vam zasielam uznesenie Statnej volebnej komisie. Ziadam Vas, aby ste toto uznesenie preposlali vsetkym clenom okrskových volebných komisii v DNV, kedze sa uznesenie priamo dotyka ich prace pocas volieb.

Zaroven Vas ziadam, aby ste mne a vsetkym clenom miestnej volebnej komisie zaslali scany vsetkych doterajsich zapisnic z nasej miestnej volebnej komisie.

Dakujem za spolupracu.

S pozdravom

Maria Zatkova

From: Viera Becková <Viera.Beckova@minv.sk>
Sent: Wednesday, October 10, 2018 9:33 AM
To: Zatkova Maria

Cc: Michaela Ru
žičková <Michaela.Ruzickova@minv.sk>
Subject: Odpove
ď

Dobrý deň vážená pani Žatková,

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na svojom 36. zasadnutí dňa 08. 10. 2018 oboznámila s Vašou žiadosťou a v nadväznosti na uvedené prijala toto uznesenie:

„Uznesenie č. 36/6/6

   Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila so žiadosťou p. Márie Žaťkovej a konštatuje, že členovia volebných komisií všetkých stupňov si môžu vyhotovovať fotokópie podpísaných zápisníc príslušnej volebnej komisie.

   Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zároveň dáva do pozornosti, že členovia volebnej komisie podpisujú poučenie o tom, že nesmú osobné údaje, ktoré spracovávajú alebo s ktorými prichádzajú do styku využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s voľbami do orgánov samosprávy obcí, a tiež o tom, že sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú. Pri ostatných údajoch očinnosti volebnej komisie nie sú jej členovia viazaní mlčanlivosťou.“

       S pozdravom

Mgr. JUDr. Michaela Ružičková v.r.

vedúca Úradu štátnej komisie

Vybavuje:

Mgr. Viera Becková

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad štátnej komisie

Drieňová 22

826 86 Bratislava

Tel.:   +421 2 4859 2324

Fax:   +4212 4333 6357

e-mail:  viera.beckova@minv.sk

Súvisiaci článok

Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *