Nový zberný dvor Denovy je už naplno funkčný

Ján Žatko

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV sa hovorilo aj o Denove. Poslanci schválili rozšírenie podnikateľskej činnosti Denovy, zverili kompetenciu starostovi rozširovať predmet podnikania Denovy v budúcnosti a témou diskusie sa stal aj nový zberný dvor odpadu.

píše: Ján Žatko

Návrh na schválenie dodatku k zriaďovateľskej listine Denovy

Starosta Dárius Krajčír predložil na rokovanie samosprávnych orgánov návrh na schválenie dodatku k zriaďovateľskej listine Denovy. Návrh pozostával z dvoch častí:

  1. Rozšírenie podnikateľskej činnosti o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
  2. Zverenie kompetencie starostovi na zmeny zakladateľskej listiny v budúcnosti s tým, že o ním schválených zmenách bude informovať najbližšie miestne zastupiteľstvo.
zberný dvor
Zberný dvor na Ulici Milana Pišúta.

Stanovisko Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly na svojom zasadnutí 3. 2. 2020 odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť dodatok iba v prvej časti týkajúcej sa rozšírenia podnikateľskej činnosti. Členovia komisie boli však proti tomu, aby prešla právomoc meniť zriaďovaciu listinu z miestneho zastupiteľstva na starostu.

Stanovisko miestnej rady

Miestna rada na svojom zasadnutí 5. 2. 2020 odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť kompromisný návrh týkajúci sa právomoci schvaľovať zmeny zriaďovacej listiny. Ten spočíval v tom, že zriaďovaciu listinu je možné rozširovať formou písomných dodatkov podpísaných starostom iba v časti rozširovanie predmetu podnikania.

Diskusia na miestnom zastupiteľstve

V diskusii k tomuto bodu poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) presadzoval stanovisko komisie, teda ponechať možnosť meniť zriaďovaciu listinu v právomoci miestneho zastupiteľstva. Stanovisko miestnej rady, teda dať možnosť meniť zriaďovaciu listinu Denovy v časti rozširovania predmetu podnikania, obhajoval starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova), zástupkyňa starostu Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) a poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak).

Po diskusii nakoniec zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kompromisný návrh predložený miestnou radou.

zberný dvor
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020.

Nový zberný dvor

Poslanec Ján Žatko otvoril v rámci tohto bodu aj diskusiu o novom zbernom dvore odpadu týmito slovami:

Chcem oceniť že sa otvoril nový zberný dvor na Ulici Milana Pišúta. Chcem poďakovať pani riaditeľke hlavne za to, že tento zberný dvor je otvorený šesť dní v týždni, čo je super zlepšenie oproti doterajšiemu stavu. Dokonca streda je tam dlhý deň, takže ešte raz poďakovanie pani riaditeľke. Chcel by som vás ale požiadať pán starosta, mne chýba že ani na stránke Denovy ani na stránke mestskej časti, dokonca ani v zbernom dvore nie je uvedený cenník. Bolo by vhodné, aby sa ten cenník zverejnil, aby ľudia vedeli, koľko budú za odpad platiť.

zberný dvor
Ján Žatko

Starosta Dárius Krajčír prisľúbil nápravu a svoje slovo aj dodržal.  Cenník za likvidáciu odpadu je už zverejnený na webe Denovy. Cenník je rozdelený na sadzby pre obyvateľov s trvalým pobytom v DNV a na ostatných obyvateľov a na firmy. Okrem toho môžu obyvatelia DNV ukladať v zbernom dvore niektoré druhy odpadu bezodplatne a tak isto bezodplatne niektoré druhy odpadu do určitého množstva.

Videozáznam DTV zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *