Na troch stavebných akciách až 36 porušení zákona

Ján Žatko

Na novembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva miestny kontrolór Ing. Milan Slezák predložil správu z kontroly vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti v roku 2018. Preveroval nasledujúce stavebné akcie: spevnená plocha pri železničnej stanici DNV,  oprava povrchu cyklotrasy a Park Charkovská. V kontrolnej správe konštatuje porušenie zákona zo strany mestskej časti až v 36 prípadoch.

píše: Ján Žatko

Spevnená plocha pri železničnej stanici DNV

Uvedenú stavbu realizovala v októbri a novembri 2018 za sumu 65 937 eur firma ORIM – Ing. Miroslav Surový, ktorá bola vybratá vo verejnom obstarávaní na zákazku s nízkou hodnotou.

zákona

Oprava povrchu cyklotrasy

Uvedenú stavbu realizovala v júli a auguste 2018 za sumu 179 206 eur firma MBM-GROUP a. s. na základe objednávky mestskej časti zo dňa 23. 7. 2018. Preberacie konanie bolo skončené 6. 8. 2018.

zákona

Park Charkovská

V roku 2017 bol rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu projektu „Park Charkovská“ schválený vo výške 200 000 eur, v priebehu roka upravený na sumu 319 900 eur. V roku 2018 bol rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu projektu „Park Charkovská“ schválený vo výške 50 000 eur, v priebehu roka upravený na sumu 53 500 eur. Na realizácii projektu sa podieľalo viacero firiem.

zákona

Porušenia zákona konštatované miestnym kontrolórom

V kontrolnej správe miestny kontrolór podrobne rozoberá jednotlivé porušenia zákonov zo strany mestskej časti na týchto trocha vybraných investičných akciách. V závere kontrolnej správy ich zhrnul nasledovne:

  • Nezverejnením zákaziek v profile verejného obstarávateľa v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka došlo v dvoch prípadoch k porušeniu ustanovenia § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
  • Zverejnením objednávky č. 20180298 z 23. 7. 2018 na webovom sídle mestskej časti až dňa 4. 11. 2019 a nezverejnením objednávky č. 20180166 z 10. 5. 2018 došlo v dvoch prípadoch k porušeniu ustanovenia § 5a ods. 9 a 14 zákona o informáciách.
  • Nezverejnením zákaziek v profile verejného obstarávateľa došlo v desiatich prípadoch k porušeniu ustanovenia § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
  • V čase uzatvárania záväzkov formou zmlúv, dodatkov k zmluvám a objednávok sa mestská časť zaviazala na také úhrady, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok čím došlo v jedenástich prípadoch  k porušeniu ustanovenia § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
  • Nevykonaním základnej finančnej kontroly v prípade podpisu zmlúv, resp. objednávok súvisiacich s realizáciou Parku Charkovská došlo v jedenástich prípadoch k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.

Miestny kontrolór zároveň uložil mestskej časti povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kompletná správa kontrolóra je zverejnená spolu s ostatnými materiálmi miestneho zastupiteľstva zo dňa 13. 11. 2019 na starom webe mestskej časti. Ide o materiál k bodu č. 10.

Miestny kontrolór Milan Slezák.

Stanovisko vedenia mestskej časti

Je zaujímavé, že dvaja najvyšší predstavitelia našej mestskej časti zaujali ku kontrolnej správe rozdielne stanovisko. Zástupkyňa starostu Beata Janatová nepovažuje 36 porušení zákona pri týchto troch stavebných akciách za závažné nedostatky. Povedala:

Žiadne závažné nedostatky tam neboli zistené. Iba formálne nedostatky, čo sa týka zverejňovania objednávok a že najprv majú byť schválené peniaze a až potom použité. Ale v globále tam nič zásadné nebolo zistené.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová.

Starosta Dárius Krajčír kontrolné zistenia nezľahčoval, ale upozornil, že sa jedná o pochybenia bývalého vedenia mestskej časti:

Ja by som to možno doplnil a ozrejmil. Jednalo sa o projekty v roku 2018. Práve opatreniami aj vďaka kontrole sa tieto veci dali do poriadku. Ten kto to zavinil tu už nepracuje. Jednalo sa o individuálne zlyhanie osoby, nejednalo sa o zle nastavený systém.

Miestne zastupiteľstvo vzalo správu miestneho kontrolóra jednohlasne na vedomie.

Starosta Dárius Krajčír.

Videozáznam DTV zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Bod č. 10 Správa z kontroly sa na videu začína v čase 47.20.

2 komentáre k “Na troch stavebných akciách až 36 porušení zákona”

  1. Ján Žatko! Rozhodli ste sa nekandidovať, lebo ste bol politicky dohodnutý s ostatnými tzv. pravicovými stranami. Teraz pri Vašom článku je to ok? Buď sa dohodnite na kandidátovi na starostu, ale potom neplačte, alebo nepíšte takéto články. Naozaj niekedy tomu nerozumiem. Mňa keď niekto nahnevá, riešim to inak. Dúfam že to nechápete zle, ale vážim si Vás. Ale aj starostu.

    1. Ďakujem za Váš názor pán Duraj. Už dva roky informujem na tomto blogu obyvateľov Devínskej o tom čo sa deje v našej mestskej časti. V tomto konkrétnom článku informujem o záveroch správy miestneho kontrolóra, ktorú predložil na novembrové zastupiteľstvo, o diskusii k tejto správe a o prijatom uznesení. Kde tam vy vidíte vyplakávanie?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *