Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku prenajaté na sto rokov

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves sa na svojom októbrovom zasadnutí zaoberalo aj návrhom na predĺženie nájomnej zmluvy pre Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku na 100 rokov. Tento návrh reagoval na požiadavku Chorvátskej republiky, aby túto budovu mohli nerušene využívať aj budúce generácie chorvátskej menšiny. Návrh miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

píše: Ján Žatko

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi bolo otvorené v roku 2006. Postavila ho mestská časť s finančným príspevkom Slovenskej vlády vo výške 6 miliónov vtedajších slovenských korún a Chorvátskej vlády vo výške 5,5 milióna korún. Múzeum prevádzkuje Slovenské národné múzeum na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2022 za symbolické nájomné 30 € ročne + energie. Podnájomcami v budove s právom užívať jej priestory sú Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku a Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves. To znamená, že aj tieto organizácie môžu využívať budovu múzea na svoju činnosť.

múzeum kultúry chorvátov
Interiér Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

Požiadavka vlády Chorvátskej republiky

Vláda Chorvátskej republiky prostredníctvom veľvyslanectva požiadala mestskú časť o zápis vecného bremena alebo spoluvlastníctva budovy vzhľadom na spomínaný finančný príspevok Chorvátskej republiky. Citujem z listu chorvátskeho veľvyslanca Aleksandara Heinu:

Považujem za veľmi dôležité pre ďalšiu úspešnú prácu Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku a Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi, a pre zachovanie identity a zvykov chorvátskej menšiny na Slovensku, aby Kultúrno-spoločenské centrum – Chorvátske múzeum mohli nerušene využívať aj budúce generácie chorvátskej menšiny a to vytvorením vecného bremena, zápisu časti vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti na Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, v pomere hodnoty budovy voči výške finančného daru 150 000 eur so záväzným neobmedzeným využívaním nehnuteľnosti bezplatne na dobu neurčitú.

Slávnostné pomenovanie Vukovarskej ulice: zľava primátor Vukovaru Ivan Penava, starosta DNV Dárius Krajčír a veľvyslanec Chorvátska Aleksandar Heina.

Predĺženie nájmu na 100 rokov schválené

Starosta Dárius Krajčír predložil miestnemu zastupiteľstvu návrh iného riešenia, ktorý prerokoval s chorvátskym veľvyslancom. Jeho podstatou bol návrh dodatku nájomnej zmluvy s predĺžením doby nájmu na 100 rokov. Toto riešenie spĺňalo požiadavku Chorvátska, aby aj budúce generácie chorvátskej menšiny mohli využívať túto budovu. Predložený návrh miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

múzeum kultúry chorvátov
Novembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *