Miestne zastupiteľstvo rozdeľovalo dotácie

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo na svojom online zasadnutí v stredu 27. apríla 2022 schválilo dotácie pre občianske združenia a iné subjekty pôsobiace vo verejnoprospešných oblastiach v Devínskej Novej Vsi. Celkovo rozdelilo medzi jednotlivé subjekty 110 tisíc eur. Podrobné rozdelenie dotácií si môžete prečítať v nasledujúcom texte.

píše: Ján Žatko

Rokovania miestneho zastupiteľstva sa zúčastnilo 9 poslancov. Svoju neúčasť ospravedlnili Lenka Hlaváčová, Andrej Kovarík a Bronislava Kraváriková.

Podmienky poskytovania dotácií

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Devínskej Novej Vsi subjektom, ktoré vyvíjajú na území Devínskej Novej Vsi verejnoprospešnú činnosť, určuje všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

V rozpočte na rok 2022 schválilo miestne zastupiteľstvo na poskytnutie dotácií celkovú sumu 117 tisíc eur, z toho 70 tisíc pre športovú oblasť, 25 tisíc pre kultúrnu oblasť, 17 tisíc pre sociálnu oblasť a 5 tisíc pre oblasť životného prostredia.

Online miestne zastupiteľstvo.

Zníženie dotácií v sociálnej oblasti

Na zastupiteľstve však predložil pán starosta návrh na zmenu rozpočtu, v rámci ktorej navrhol znížiť výšku dotácií pre sociálnu oblasť zo 17 tisíc na 10 tisíc eur. Žiaľ, napriek mojim protestom, miestne zastupiteľstvo toto zníženie dotácií v sociálnej oblasti schválilo. O dôvodoch, ktoré viedli pána starostu k tomuto kroku a o nasledujúcej diskusii, budem informovať neskôr.

Nakoniec boli teda dotácie pre jednotlivé subjekty schválené nasledovne. Rozdelenie dotácií podporili všetci poslanci.

dotácie
Hlasovanie o dotáciách v športovej oblasti.

Účel na ktorý je možné čerpať dotácie

So schválením výšky dotácie zastupiteľstvo zároveň schválilo aj účel, na ktorý jednotliví žiadatelia môžu dotáciu použiť. Presné znenie jednotlivých účelov si môžete prečítať v schválenom uznesení UMZ č. 40/4/2022.

dotácie

dotácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *