Miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh rozpočtu

Ján Žatko

V stredu 11. 12. 2019 sa o 15.00 uskutoční vo Vile Košťálová na Novoveskej 17 posledné tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Na programe je 25 bodov. Najdôležitejším z nich bude návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022. Zastupiteľstvo je verejné. O 16.00 dostanú na zastupiteľstve priestor na vystúpenie občania.

pozýva: Ján Žatko

Návrh rozpočtu a poplatok za rozvoj

Návrh rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2020 predkladá starosta Dárius Krajčír vyrovnaný v celkovej výške príjmov aj výdavkov 19 951 016 €. S návrhom rozpočtu úzko súvisí aj návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o miestnom poplatku za rozvoj. Navrhuje sa zvýšenie tohto poplatku. Je to potrebné z dôvodu zabezpečenia financovania rozvoja miestnej infraštruktúry v súvislosti s rozrastajúcou sa obytnou a priemyselnou výstavbou na území Devínskej Novej Vsi.

návrh rozpočtu

Školstvo

Problematike školstva sa venujú dva materiály. V návrhu na zmenu VZN o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva sa navrhuje zvýšiť dotácia na prevádzku a mzdy materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Devínska Nová Ves. Zároveň sa miestne zastupiteľstvo bude zaoberať aj správami o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Devínska Nová Ves.

Sociálna oblasť

Navrhuje sa zmena VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu DNV. Uvedeným VZN sa navrhujú zvýšiť príspevky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z dôvodu finančnej pomoci a sociálnej starostlivosti o občanov. Zároveň sa predkladá návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti DNV. Poskytovanie tohto príspevku bude slúžiť na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo mesta Bratislavy pripravuje návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností vo všetkých mestských častiach Bratislavy. V tejto súvislosti navrhuje starosta Dárius Krajčír zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorého predmetom bude zaradenie Devínskej Novej Vsi do pásiem určených pre sadzby dane z nehnuteľností.

návrh rozpočtu
Stretnutie predstaviteľov samosprávy s občanmi 26. 11. 2019.

Určenie nových názvov ulíc

V súvislosti s bytovou výstavbou v lokalite Bory nastala veľmi zaujímavá situácia. Časť tejto výstavby sa nachádza v katastri Devínskej Novej Vsi a časť v katastri Lamača. V uvedenej lokalite vznikne viacero nových ulíc a pri návrhu ich pomenovania bolo potrebné spolupracovať s mestskou časťou Lamač. Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa predkladá návrh pomenovania týchto ulíc.

návrh rozpočtu
Vizualizácia projektu Bory Home.

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva s uvedením všetkých navrhovaných bodov je uvedená na webe mestskej časti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *