Mestská časť kúpila Devex

Ján Žatko

Miestne zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 22. 8. 2019 schválilo kúpu Devexu. Kúpa pozostávala z dvoch častí. Najskôr miestne zastupiteľstvo schválilo kúpu archívu 28 ročníkov periodika Devex od vydavateľa Petra Kruga za 7 tisíc eur. V ďalšom bode schválilo prevzatie značky DEVínskonovoveský EXpres od vydavateľa Petra Kruga za účelom pokračovania vo vydávaní DEVínskonovoveského EXpresu pod hlavičkou mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

píše: Ján Žatko

Výzva na kolegov poslancov a poslankyne

Ešte pred zasadnutím mimoriadneho miestneho zastupiteľstva požiadal poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) svojich kolegov, aby na mimoriadnom zastupiteľstve o kúpe Devexu a vydávaní vlastných novín nerokovali. Túto žiadosť som zdôvodnil tým, že tieto body programu neboli prerokované v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva. Pritom už v septembri bude plánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva a pred ním zasadnutia komisií. Mestská časť by nič nestratila, keby sa tento návrh prerokoval až v septembri, keďže ponuka Petra Kruga na predaj Devexu bola platná a záväzná do 31. 12. 2019. Moju žiadosť poslaneckému zboru si môžete prečítať v článku Výzva na kolegov poslancov a poslankyne.

devex
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22. 8. 2019.

Výzvu poslanci neakceptovali

Na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva som sa nezúčastnil, pretože som bol na dovolenke v zahraničí. Poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo) na úvod zasadnutia navrhol, aby sa o kúpe Devexu rokovalo až na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Potom, ako sa tento návrh prejedná v odborných komisiách. Tento návrh podporili iba Peter Kolega (Devínska Inak) a Zoroslav Smolinský (nezávislý) a tak nebol schválený. Ostatným prítomným poslancom a poslankyniam očividne nevadilo, že odborné komisie nemali možnosť vyjadriť sa k tomuto návrhu a tak sa o kúpe Devexu nakoniec na zastupiteľstve rokovalo. Návrh predložený starostom Dáriusom Krajčírom predpokladal odkúpenie 28 ročníkov archívu Devexu za 7 tisíc eur a zároveň odstúpenie vydavateľských práv na Devex mestskej časti. Kompletný návrh predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na webe mestskej časti. Ide o bod 4 rokovania.

devex
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22. 8. 2019.

Diskusia na mimoriadnom zastupiteľstve

Diskusia k tomuto bodu bola neobvykle živá. Na úvod poslanec Adrián Jankovič vyjadril svoj zásadný nesúhlas s kúpou Devexu nasledujúcimi slovami:

Adrián Jankovič

Budem hlasovať proti tomuto návrhu, keďže ako som spomínal nebol predložený na Komisiu kultúry a športu, ktorá bude zasadať v septembri a tam to môže prerokovať. Tiež aj preto, že Devex publikoval v minulosti anonymné texty s klamlivými informáciami a odmietal publikovať materiály, ktoré sa mu nehodili do obrazu aj vydavateľom čiže vicestarostom spravovanej obce. Kvalita periodika tomu neodpovedá a ide o plytvanie. Na zaznamenanie histórie tu máme kroniku, ktorá sa platí z rozpočtu.

Peter Kolega

Tento názor podporil aj Peter Kolega (Devínska Inak) s odôvodnením, že išlo o zárobkovú činnosť bývalého poslanca Petra Kruga. Dodal, že si stiahol celý archív a nebolo tam nič také podstatné pre mestskú časť .

Zoroslav Smolinský

Zoroslav Smolinský (nezávislý) súhlasil s tým, že mestská časť potrebuje nejaké periodikum v tlačenej podobe, pretože hlavne starší občania sú na to zvyknutí. O kúpe Devexu by sa však malo najskôr diskutovať na odborných komisiách a nemalo by sa o tom hlasovať na mimoriadnom zastupiteľstve. Táto téma by mohla byť chvíľu otvorená a mohla by sa schvaľovať  na riadnom zastupiteľstve. Tak isto by bolo treba rozprávať s pánom Krugom o tom, či platbu za kúpu Devexu použije pre seba, alebo ju venuje na nejaké verejnoprospešné činnosti, alebo pre deti.

Jozef Tittel

Predseda komisie športu a kultúry Jozef Tittel  (SaS, Sme rodina, Nova) potvrdil, že o kúpe Devexu naozaj komisia nerokovala, ale nepovažuje to ani za potrebné. Z jeho pohľadu je to viac politická otázka ako kultúrna a on dáva v tejto veci voľné ruky pánovi starostovi. Suma za odkúpenie nie je nejako nadsadená a on nevidí dôvod aby to poslanci odsúvali na neskôr.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak) poznamenal, že Devex naozaj nesklamal. Tak ako polarizuje verejnosť v Devínskej Novej Vsi, tak polarizuje aj dnešné zastupiteľstvo:

Rastislav Tešovič

Jedni by sa mu chceli poďakovať a velebiť ho za tú prácu ktorú odviedol. Druhá skupina ľudí zase hovorí, že je to obdobie kedy naozaj bezškrupulózne boli prezentované názory nejakého chránenca týchto novín a treba na tú dobu čo najskôr zabudnúť.

Napriek tomu podporil kúpu značky a archívu a je za to, aby sa pokračovalo naozaj serióznym spôsobom v tvorbe týchto novín. Podľa neho práve o to ide obidvom týmto skupinám.

Pretože to je spôsob, akým naozaj môžeme vniesť troška svetla do toho, trošku tej serióznosti. Tak aby tie noviny naozaj boli nejakým mienkotvorným médiom, ktoré budujú seriózne názory, dávajú priestor pre pluralitu a myslím si že o toto nám všetkým ide.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) tak isto podporila návrh na kúpu Devexu slovami:

Beata Janatová

Ja chodím medzi staršími ľuďmi. Narodila som sa tu a poznám ich. Pre nich neexistujú iné noviny ako Devex. Oni nečakajú na iné noviny ako Devex. Ja si myslím, že by to bol veľký hriech,  keby sme toto pustili a nerealizovali. Nespájajme to s nejakým politikárčením. Je to odkúpenie archívu a licencie na Devex. Devex urobí hrubú štartovaciu čiaru od ktorej sa odpichne od tohto prvého čísla miestnych novín. Budete mať na ne dosah aj vy, pretože tam bude redakčná rada, v ktorej budú zastúpení aj poslanci, takže ja si myslím, že toto je úplne v poriadku.

Starosta Dárius Krajčír sa poďakoval poslancom za podporu svojho návrhu na kúpu Devexu slovami:

Dárius Krajčír

Devínska si zaslúži slušnú komunikáciu. My týmto krokom ten priestor na slušnú komunikáciu dávame. My týmto čistíme to prostredie od rôznych vyjadrení, ktoré sú neriadené a na ktoré mestská časť vplyv nemá . Po tomto vašom rozhodnutí mestská časť, poslanci, komisie, občania budú ozaj môcť vstúpiť do diskusie do článkov do novín ktoré bude vlastniť mestská časť. Nie starosta Dárius Krajčír, nie poslanec konkrétne ten a ten, ale bude to vlastniť mestská časť , čiže občania. Aj zmeny názvov, zmeny vizualizácie, čokoľvek bude už odkomunikované s občanmi. To je to čo chceme docieliť, myslím si že všetci.

Návrh na zmenu uznesenia

O tom, že návrh na kúpu Devexu nebol dobre pripravený, svedčí aj to, že priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva predniesol poslanec Rastislav Tešovič  tri zásadné pripomienky, ktoré predkladateľ návrhu starosta Dárius Krajčír akceptoval.

  1. Doplnenie uznesenia o konštatovanie, že 7 tisíc eur je konečná cena, vrátane prípadnej DPH.
  2. Súčasťou kúpy bude aj licenčná doložka, ktorou Mgr. Peter Krug udelí mestskej časti výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na využívanie všetkých doterajších vydaní periodika DEVínskonovoveský Expres bez obmedzenia, v akejkoľvek forme, s právom previesť licenciu na tretie osoby a s právom prípadne aj licenciu nevyužívať.
  3. Vypustenie vety z navrhovanej zmluvy: „Mestská časť bude v tiráži mesačníka uvádzať fyzickú osobu Mgr. Peter Krug ako zakladateľa mesačníka DEVínskonovoveský  EXpres“.

Všetky tri pripomienky boli naozaj dôležité, veď načo by bol mestskej časti archív Devexu, keby bol iba uložený v polici a nebolo by možné nič z neho publikovať. Keby bol tento materiál riadne prerokovaný v odborných komisiách, tak ako som navrhoval, určite by sa tieto nedostatky zachytili ešte tam.

devex
Rastislav Tešovič

Schválené uznesenia

Miestne zastupiteľstvo nakoniec návrh starostu Dáriusa Krajčíra na kúpu Devexu doplnený o pripomienky Rastislava Tešoviča schválilo. Návrh bol schválený v dvoch častiach.  Uznesením číslo 101/8/2019 miestne zastupiteľstvo schválilo kúpu archívu Devexu od Petra Kruga za 7 tisíc eur. Za návrh hlasovali poslanci Miroslav Antal (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova), Andrej Kovarík (Zmena zdola), Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova), Zoroslav Smolinský (nezávislý), Rastislav Tešovič (Devínska Inak), Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Proti bol Adrián Jankovič (Team Vallo) a Peter Kolega (Devínska Inak). Neprítomný bol Ján Žatko (KDH, OĽaNO).

devex

Druhým uznesením číslo 102/8/2019 v časti 6 a 7 schválilo miestne zastupiteľstvo návrh starostu Dáriusa Krajčíra na prevzatie značky DEVínskonovoveský EXpres od Petra Kruga a zmluvu s Petrom Krugom o zmene vydavateľa Devexu. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci s výnimkou Adriána Jankoviča.

devex

Tak sa mu to konečne podarilo

My starší si pamätáme, že ponuka Petra Kruga mestskej časti na odkúpenie Devexu vôbec nie je nová. Prvá prišla pred 12 rokmi, keď bol starostom Vladimír Mráz. Vtedy ponúkol mestskej časti na predaj značku Devex a žiadal za ňu viac ako jeden milión korún. Zároveň sa ponúkol, že by mohol byť naďalej redaktorom Devexu ako zamestnanec miestneho úradu. Situáciu opisuje vtedajšia poslankyňa a súčasná vedúca Klubu dôchodcov Daniela Lipková na sociálnej sieti slovami:

Pán Krug konečne po 12 rokoch dosiahol svoje, keďže jeho ponuku vtedy odmietli všetci poslanci miestneho zastupiteľstva. Nejednalo sa len o archív, ponúkal svoje služby za veľmi nadhodnoteny plat. Trpezlivosť ruže prináša. On sa po nekalom brojení proti Mrázovi stal poslancom a zástupcom starostu. Z tejto pozície by bolo zrejmé nevhodné obchodovať s mestskou časťou, ale po skončení mandátu bola len otázka času kedy sa podobná transakcia uskutoční. Ak má mestská časť vydávať vlastne noviny, je pokračovanie v súčasnom názve DEVEX správne, ale ponuka od Kruga nemorálna. Nechápem dôvody jej schválenia, tak ako aj postup pri jej prerokovaní. Chcem veriť, že to nebola ukážka jednostrannosti výkonnej moci našej samosprávy.

Potom ako pred 12 rokmi poslanci jednoznačne odmietli ponuku Petra Kruga na odkúpenie Devexu, vydavateľ im to veľmi tvrdo vrátil. Z predtým aspoň čiastočne vyvážených novín sa zo dňa na deň stal plátok, ktorého cieľom sa stalo zlikvidovať starostu Vladimíra Mráza a vtedajších poslancov. Kladivom Devexu na vtedajšiu samosprávu sa stal občan Milan Jambor. Treba povedať, že obaja robili svoju prácu tak kvalitne, že po komunálnych voľbách v roku 2010 odišiel z radnice nielen starosta Vladimír Mráz, ale aj takmer všetci poslanci.  Z vtedajších 24 poslancov opäť kandidovalo vo voľbách 16. Uspel z nich jediný, Peter Rajkovič. Starostom sa stal Milan Jambor a v dvanásťčlennom poslaneckom zbore tak zasadlo 11 nových tvárí. Devex potom celé dve volebné obdobia plnil funkciu hlásnej trúby Milana Jambora a jeho budovateľských úspechov. Na sociálnej sieti to veľmi stručne charakterizoval jeden z vtedajších spomínaných nových poslancov Vlado Hečko:

Žasnem nad tým (kúpou Devexu), keďže DEVEX je žiaľ na totálnom dne obdobných médií. Krug stvoril Jambora = korupčníka.

devex
Historicky posledné číslo Devexu Petra Kruga.

Pozn. Celý priebeh mimoriadneho miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na zázname DTV.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *