Komisie miestneho zastupiteľstva môžu začať pracovať

komisie
Ján Žatko

Najemotívnejším bodom rokovania miestneho zastupiteľstva bola určite voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva. Aj keď tie emócie prišli, až keď už bolo po všetkom. Poslanci sa rozhodli, že otvoria komisie všetkým záujemcom a preto mestská časť vyhlásila konkurz na ich obsadenie. Ono to vlastne konkurz ani nebol. Bol to výber. Nakoniec bolo z celkového počtu 80 záujemcov zvolených 39. Takže skoro presne polovica. Ako to vlastne celé prebiehalo?

píše: Ján Žatko

Aká je úloha komisií miestneho zastupiteľstva

Podľa zákona o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo (v prípade Devínskej Novej Vsi miestne zastupiteľstvo)  zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Toľko litera zákona. Ja osobne považujem komisie za veľmi dôležité, lebo ich prostredníctvom sa môžu k dôležitým otázkam rozvoja obce vyjadrovať okrem poslancov aj odborníci z radov občanov. Problém nastáva, keď sú stanoviská komisií ignorované tak ako to v minulom volebnom období prakticky ukázal bývalý starosta Milan Jambor. Verím, že v tomto volebnom období to bude úplne inak. Aspoň tak to zatiaľ tvrdí súčasný starosta Dárius Krajčír.

Aké komisie budú fungovať v tomto volebnom období

Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva zriadili poslanci osem odborných komisií , schválili ich náplň práce a zvolili ich predsedov a podpredsedov:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu
 • Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
 • Komisia výstavby a životného prostredia
 • Komisia sociálna, bytová a zdravotná
 • Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
 • Komisia športu a kultúry
 • Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
 • Komisia pre dotácie.

Okrem toho sa rozhodli, že otvoria komisie všetkým záujemcom z radov občanov a preto mestská časť vyhlásila konkurz na ich obsadenie.

Dôležitosť predsedov komisií

Ako to vlastne celé prebehlo? Konkurz bol vyhlásený na webe mestskej časti. Ako píšem v úvode tohto článku, ono to vlastne konkurz nebol. Bol to výber. V Organizačnom poriadku  samosprávy mestskej časti DNV je uvedené: „Návrh na členov z radov odbornej verejnosti predkladá miestnemu zastupiteľstvu predseda príslušnej komisie.“ Preto mali hlavnú úlohu v tomto výbere predsedovia komisií a radili sa pritom so svojimi  podpredsedami. Prihlášky občanov do komisií nedostali k dispozícii všetci poslanci ale iba predsedovia a podpredsedovia komisií. Tí potom spoločne vytvorili zoznam ľudí, ktorých mienili navrhnúť zastupiteľstvu na zvolenie.

Pohľad do zákulisia

O obsadení komisií diskutovali poslanci na stretnutí so starostom ešte pred rokovaním miestnej rady.  Boli dohodnuté nasledujúce princípy:

 • počet členov komisií sa bude schvaľovať zvlášť pre každú komisiu
 • poslanec bude schválený do každej komisie, do ktorej sa prihlási
 • záujemca z radov občanov bude schválený maximálne do jednej komisie.

Po odsúhlasení týchto zásad jednotliví predsedovia komisií predložili svoje návrhy na členov komisií a odôvodnili, čím sa pri svojom výbere riadili. Treba priznať, že hlavne niektorí mali pritom veľmi ťažkú úlohu. Napríklad do Komisie výstavby a životného prostredia sa prihlásilo 20 záujemcov a do Komisie športu a kultúry dokonca 21 záujemcov. Návrhy na zmeny navrhnutých kandidátov mali dvaja zúčastnení. Jedným z nich som bol ja. Podarilo sa mi presvedčiť predsedu Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly aby doplnil svoj návrh o Petra Marčáka a predsedníčku  Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej aby doplnila svoj návrh o Vieru Čeplíkovú. Na druhej strane som neuspel u predsedníčky Komisie výstavby a životného prostredia s menom Eva Vargová a u podpredsedu Komisie športu a kultúry (predseda nebol prítomný) s menom Miroslav Encinger. Druhým zúčastneným, ktorý navrhol zmeny bol starosta Dárius Krajčír. Navrhol predsedníčke  Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej doplniť jej návrh o vedúcu Klubu dôchodcov Danielu Lipkovú a predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky o doplnenie návrhu o veliteľa dobrovoľných hasičov Pavla Goldsteina. Obidva návrhy predsedovia komisií akceptovali. Ďalšie návrhy na zmeny už neboli predložené.

Schvaľovanie členov komisií na miestnom zastupiteľstve

Vzhľadom k horeuvedenému stretnutiu prebehlo schvaľovanie členov komisií na miestnom zastupiteľstve už veľmi rýchlo. Priebeh prerokovania tohto bodu si môžete pozrieť aj na zázname DTV. Začína sa v čase 51 : 20. Do diskusie sa prihlásili iba dvaja poslanci. Rastislav Tešovič pripomenul, že z materiálu nedopatrením vypadla Lenka Hlaváčová ako navrhovaná členka Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly. Ján Žatko ocenil záujem občanov o členstvo v komisiách a zároveň vyzval predsedov komisií o doplnenie komisií v budúcnosti, ak sa v nich uvoľnia miesta týmito slovami:

komisie
Ján Žatko

Som veľmi rád, že na výzvu, ktorú sme spoločne vyhlásili sa prihlásil taký veľký počet občanov, ktorí majú záujem pracovať v komisiách miestneho zastupiteľstva. Trochu mi je ľúto, že predsedovia komisií boli podľa môjho názoru dosť opatrní pri výbere občanov do svojich komisií. Mohli navrhnúť aj väčší počet členov, ale rešpektujem ich názor a určite budem za všetky ich návrhy hlasovať. Len by som do budúcnosti chcel poprosiť. V prípade, že niektorí členovia komisií sa nebudú aktívne zúčastňovať rokovania komisií, aby sa nebáli predsedovia komisií dať návrh na odvolanie neaktívnych členov komisií a prijať nových členov z tých, ktorí nám ešte zostali v zásobe.

Po vystúpení poslancov prihlásených do diskusie dal starosta Dárius Krajčír hlasovať o navrhnutom uznesení. Vtedy sa ešte o slovo prihlásila jedna z občianok prítomných na zastupiteľstve, Eva Vargová. Starosta Dárius Krajčír jej v tom okamihu prehovoriť neumožnil, pretože by to bolo podľa jeho slov v rozpore s rokovacím poriadkom. Eva Vargová tak mohla vystúpiť až po skončení hlasovania, ktorým poslanci jednohlasne odsúhlasili všetky predložené návrhy. Prepis jej vystúpenia nájdete v závere tohto článku. Kto bol teda do jednotlivých komisií nakoniec zvolený?

komisie
Rokovanie miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019.

Komisia na ochranu verejného záujmu

komisie
Lenka Hlaváčová

Táto komisia má 5 členov. Členmi tejto komisie môžu byť zo zákona iba poslanci miestneho zastupiteľstva a mali by v ňom byť zastúpené všetky politické strany alebo koalície, ktoré majú zastúpenie v miestnom zastupiteľstve. Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená ešte v decembri Lenka Hlaváčová (Devínska Inak) a za podpredsedu Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Za členov boli zvolení Adrián Jankovič (Progresívne Slovensko, Spolu), Andrej Kovarík (Zmena zdola) a Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova).

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly

komisie
Rastislav Tešovič

Táto komisia má 11 členov. Za predsedu bol zvolený ešte v decembri Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a za podpredsedníčku Beata Janatová  (SaS, Sme rodina, Nova). Z poslancov boli za členov komisie zvolení Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Bronislava  Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova), Zoroslav Smolinský (nezávislý), Veronika Veslárová (Devínska Inak) a Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Z radov občanov boli zo šiestich záujemcov zvolení  Jozef Griger, Peter Marčák, Igor Maruščák a Vladimír Mráz.

Komisia výstavby a životného prostredia

komisie
Beata Janatová

Táto komisia má 12 členov. Za predsedníčku bola ešte v decembri zvolená  Beata Janatová  (SaS, Sme rodina, Nova) a za podpredsedu Andrej Kovarík (Zmena zdola). Z poslancov boli za členov komisie zvolení Adrián Jankovič (Progresívne Slovensko, Spolu) a Ján Žatko (KDH, OĽaNO), Z radov občanov boli  z 20 záujemcov zvolení Rudolf Brindzik, Michal Gašparík, Peter Guliš, Ivan Hirländer, Vladimír Kočvara, Pavol Kopačka, Milan Miler a Fridrich Pokorný.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

komisie
Veronika Veslárová

Táto komisia má 7 členov. Za predsedníčku bola ešte v decembri zvolená Veronika Veslárová (Devínska Inak) a za podpredsedníčku Bronislava  Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova). Z poslancov bol za člena komisie zvolený Zoroslav Smolinský (nezávislý). Z radov občanov boli z ôsmych záujemcov zvolení Viera Čeplíková, Michal Čurda, Daniela Lipková a Jana Švandová.

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

komisie
Beata Janatová

Táto komisia má 12 členov. Za predsedníčku bola ešte v decembri zvolená  Beata Janatová  (SaS, Sme rodina, Nova) a za podpredsedu Miroslav Antal (nezávislý). Z poslancov boli za členov komisie zvolení Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Peter Kolega (Devínska Inak) a Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova). Z radov občanov boli z 13 záujemcov zvolení Lucia Čapeková, Miroslava Daneková, Anna Kmeťová, Marcela Kramplová,  Iveta Némethová, Marcela Paulovičová a Štefan Tvarožek. 

Komisia športu a kultúry

komisie
Jozef Tittel

Toto je najväčšia komisia, má až 14 členov. Za predsedu bol ešte v decembri zvolený Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) a za podpredsedu Peter Kolega (Devínska Inak). Z poslancov boli za členov zvolení Zoroslav Smolinský (nezávislý) a Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Z radov občanov boli z 21 záujemcov zvolení Mikuláš Duraj, Andrej Horný, Jozef Klačka,  Martin Krížik, Alena Kurilová, Milan Magula,  Roman Mozsi, Daniel Ozdín, Ľubomíra Petrová a Lenka Zlochová.

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

komisie
Miroslav Antal

Táto komisia má 12 členov. Za predsedu bol ešte v decembri zvolený Miroslav Antal (nezávislý) a za podpredsedu Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Z poslancov boli za členov komisie zvolení Adrián Jankovič (Progresívne Slovensko, Spolu), Peter Kolega (Devínska Inak), Zoroslav Smolinský (nezávislý) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Z radov občanov boli z 12 záujemcov zvolení  Radko Candrák, Metod Glatz, Pavol Goldstein, Milan Mošať, Ľuba Rehánková a  Stanislav Pečenka.

Komisia pre dotácie

komisie
Andrej Kovarík

Táto komisia má 7 členov. Podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva sú členmi tejto komisie iba poslanci. Za predsedu bol ešte v decembri zvolený Andrej Kovarík (Zmena zdola) a za podpredsedu Adrián Jankovič (Progresívne Slovensko, Spolu). Za členov komisie boli zvolení Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Beáta Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) , Jozef Tittel  (SaS, Sme rodina, Nova), Veronika Veslárová (Devínska Inak) a Ján Žatko (KDH, OĽaNO).

Vystúpenie Evy Vargovej

Eva Vargová vystúpila v súvislosti so svojou žiadosťou o členstvo v Komisii výstavby a životného prostredia. Miestne zastupiteľstvo ju nakoniec neschválilo, keďže predsedníčka komisie Beata Janatová ju nenavrhla. Vystúpenie Evy Vargovej  aj následné reakcie si môžete pozrieť na zázname DTV. Jej vystúpenie začína v čase 1:01:10.

Je mi tu veľmi ťažko, zaťažko stáť. Kto ma pozná vie, že na to musela uplynúť jedna bezsenná noc po prečítaní si materiálov na toto zastupiteľstvo. Rozhodnutie padlo, pretože by som asi sama sebou opovrhovala, keby som nedostala zo seba to, čo dostať musím. Nie som tu v takejto pozícii vôbec prvýkrát, pretože v osemdesiatom štvrtom som stála pred podobnou dilemou. Stavebná komisia pri MNV, ktorá ma z politických dôvodov nechcela prijať. Potom prišlo obdobie po revolúcii, keď som dostala neskutočnú šancu, ktorú som si vážila nadovšetko na svete, ktorú ale zase prerušili politické šachy. Ale to čo bolo posledných osem rokov, to je pod ľudskú dôstojnosť. To čo som ja zažívala za bývalého starostu to boli invektívy, ktoré ma posielali do rôznych otvorov a ktoré mojim stavebníkom, čiže mojim klientom naznačovali a nielen naznačovali ale otvorene sa vyhrážali že ak Vargová bude robiť nejakú projektovú dokumentáciu alebo sa dotkne nejakého projektu v tejto obci tak nedostane ani stavebné povolenie ani kolaudáciu a v pokutovom konaní bude vyfinancovaný na najvyššiu čiastku. Ale chcem sa vrátiť teda k tomu… Podala som si teda tú žiadosť v najlepšej viere a vedomí a nádeji, že sa splní to, čo ste deklarovali na prvom zastupiteľstve. Všetci do kamery na DTV. Široká spolupráca s občanmi, rešpektovanie odbornosti, rešpektovanie ľudskosti, lásku k tejto obci, srdce ktoré máte a bije len pre túto obec. Tak tá moja horkosť teda už po bode 10 (pozn. autora: Voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva), ktorý je už odsúhlasený, smeruje len k jednému. Či moje pracovné, vedomostné, technické, ľudské alebo morálne vlastnosti sú nejakou prekážkou aby som mohla, lebo si to neskutočne prajem, pracovať v komisii výstavby alebo sú to opäť už po tretíkrát politické dôvody, A po druhé, ak má pani predsedníčka komisie alebo jej strana, klub, voči mojej osobe konkrétne výhrady, rada si vypijem ten kalich horkosti do dna verejne a na záznam a chcem sa s nimi oboznámiť… A keďže ja som taký obhajca chudoby, tak sa chcem spýtať na neurobenie konkurzu, lebo tak ste to volali, že konkurzné konanie na osobu pani Ilony Hulíkovej, ktorá spája lásku k športu a umeniu a ktorej dvadsaťročné výsledky na poli telovýchovy, keď tu zakladala kluby cvičenia pre ženy a jej manžel a syn sú dnes jednotky vo výtvarnom a filmovom svete, či aj ona má podobné dôvody na nezvolenie do komisie kultúry a športu. Veľmi pekne ďakujem.

komisie
Eva Vargová na zastupiteľstve.

Odpovede na vystúpenie Evy Vargovej

komisie
Dárius Krajčír

Dárius Krajčír, starosta: Do výberu sa nezasahovalo politicky. Aspoň ja to tak vnímam, že to bol korektný výber podľa schopností, možností a znalostí tých jednotlivých prihlásených. Bolo to demokraticky konsenzusom poslancov vybrané. Takže mali to kolegovia k dispozícii. Tí, ktorí neboli schválení za členov, neznamená že spolupráca s mestskou časťou je ukončená, alebo sa im dvere zabuchli. Akonáhle sa uvoľní miesto v komisii, tak budú oslovení.

komisie
Jozef Tittel

Jozef Tittel, predseda komisie športu a kultúry: Ja by som chcel potvrdiť slová pána starostu, že určite nešlo o žiadny politický výber ani kádrovanie týchto kandidátov, ani nič podobné. Práve naopak. My si vážime všetkých prihlásených do komisie, teraz hovorím za komisiu kultúry a športu. Ja osobne si vážim prácu takmer všetkých prihlásených, ale naozaj toto bolo veľmi ťažké. Prihlásilo sa nám vyše 20 ľudí a mohli sme vybrať piatich za šport a piatich za kultúru tak, aby tá komisia nebola príliš veľká. Aj tak je teda najväčšia spomedzi komisií. Snažili sme sa vybrať čo najlepšie podľa nášho vedomia a svedomia.

komisie
Beata Janatová

Beata Janatová, predsedníčka komisie výstavby a životného prostredia: Absolútne žiadna politická vôľa alebo nevôľa tam nebola. Tých prihlásených bolo strašne veľa. Ja osobne som zohľadňovala napríklad aj to, že aj architekti boli viacerí. Jednoducho vyberalo sa z tých profesií tak, aby tam bola každá profesia zastúpená. Nadarmo by som tam mala päť architektov, keď by mi tam chýbali ďalšie profesie, aj za životné prostredie a podobne. Naozaj nič osobné v tom nehľadajte. Jednoducho ten výber tento rok bol takýto, na ďalšie obdobie možno bude iný. Bolo to naozaj z toho dôvodu, že z každej tej profesie sa vyberal nejaký človek, aby tam zastupoval určitú oblasť. Naozaj, nič za tým nehľadajte osobné, neosobné. Ja si vás ako architektku vážim, ja nemám s tým problém, ale jednoducho tých prihlásených bolo okolo 20 ľudí

komisie
Rastislav Tešovič

Rastislav Tešovič, predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly: Mne sa ťažko vyjadruje ku kolegom z ostatných komisií, ale keď sa mám vyjadriť za Komisiu legislatívy, financií, mandátovú a kontroly, bola to veľmi ťažká voľba. Sám som stál pred tým, že ako správne vybrať nejaký obmedzený počet ľudí, pretože tých životopisov prišlo viacero. Ja som každý jeden poctivo čítal, aj som sa zahrával s takou kacírskou myšlienkou, že či to má byť nejaká súťaž krásy, že komu sa práve zadarilo napísať lepší životopis, alebo či si tých ľudí volať a dávať im nejaké vedomostné otázky. Lebo ozaj byť spravodlivý je v tomto smere veľmi ťažké, ale za seba môžem povedať, že už len to, že sme zvolili do komisie financií pána Ing. Vladimíra Mráza, človeka ktorého si nesmierne vážim ako odborníka na financie, človeka, ktorého nám závideli aj iné mestské časti, napriek tomu, že som s ním ja sám osobne odohral politický zápas v roku 2010. Čiže v tomto smere by som nejaký politický vplyv vylúčil, ale naozaj, keď sa vám prihlási 10 alebo 20 ľudí z ktorých polovica sú naozaj na slovo vzatí odborníci, je veľmi ťažké niekedy vybrať tých najlepších.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *