Komisie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení umožňuje obecnému alebo miestnemu zastupiteľstvu zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Mali by to byť spravidla odborníci na príslušnú oblasť, ktorou sa zaoberá komisia. Ako to funguje v Devínskej Novej Vsi?

píše: Ján Žatko

Komisie v Devínskej Novej Vsi

Na základe zmocnenia zákona si vytvorila komisie miestneho zastupiteľstva aj mestská časť Devínska Nová Ves. Okrem Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá je vytvorená zo zákona, schválilo miestne zastupiteľstvo vznik nasledujúcich komisií:

 • Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly,
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia,
 • Komisia sociálna, bytová a zdravotná,
 • Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania,
 • Komisia športu,
 • Komisia na ochranu verejného poriadku.

Úlohy komisií miestneho zastupiteľstva

Podľa Organizačného poriadku samosprávy MČ DNV majú tieto komisie v príslušnej oblasti pôsobenia najmä tieto úlohy:

 • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská alebo vyjadrenia k materiálom navrhnutých do programu rokovaní orgánov mestskej časti, ako aj k materiálom, o prerokovanie ktorých sú orgánom mestskej časti požiadané,
 • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú pre orgány mestskej časti návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok rozvoja mestskej časti a života jej obyvateľov,
 • v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a upozorňujú orgány mestskej časti na nedostatky, ktoré zistia v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
komisie
Radnica v Devínskej Novej Vsi.

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia nerešpektovaná starostom

Toľko teória. A aká je v Devínskej Novej Vsi  prax? Často úplne iná. Komisie miestneho zastupiteľstva starosta mestskej časti nepotrebuje. Uvediem príklad. Milan Jambor v Magazíne DTV uviedol, že má dar stavať parkoviská. Možno preto sa rozhodol postaviť parkovisko medzi cintorínom a Sociálnym domom Senecio bez stanoviska Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. Načo vlastne táto komisia existuje, keď nie je informovaná o investičných akciách mestskej časti? Aká je jej poradná funkcia, keď sa s ňou starosta nepotrebuje poradiť predtým ako začne realizovať dosť veľkú dopravnú stavbu? Ešte raz opakujem výhrady člena komisie Vladimíra Kočvaru k takémuto postoju:

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorej som členom, napriek opakovaným žiadostiam o sprístupňovanie projektov pripravovaných parkovísk, túto stavbu od miestneho úradu DNV nedostala na pripomienkovanie v čase, keď sa ešte pripravovala. Úrad si to upiekol sám bez toho, aby sa s komisiou alebo odbornou verejnosťou poradil. Spôsob povolenia ako drobná stavba na ohlásenie mal za cieľ len jedine vylúčiť účastníkov konania a verejnosť zo schvaľovania a presadiť stavbu bez diskusie. Na základe podnetov od občanov bolo parkovisko pri cintoríne (spevnené plochy) zaradené do komisie už v čase, keď bolo povolené a prebiehala jeho realizácia. Pokiaľ si dobre pamätám, komisia s výnimkou jedného hlasu sa vyjadrila k spôsobu povoľovania zamietavo a položila úradu veľmi konkrétne otázky k účelu, dôvodu a spôsobu realizácie a bude sa parkoviskom aj ďalej zaoberať. Komisia ma obmedzené právomoci a je najmä poradným orgánom.

komisie
Výstavba parkoviska pri cintoríne.

Chýbajúce zápisnice z rokovania komisií

Ďalším problémom je skutočnosť, že občania nie sú včas informovaní o výsledkoch rokovania komisií. Napríklad posledná zverejnená zápisnica Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly je z rokovania dňa 15. 1. 2018, hoci odvtedy komisia podľa schváleného harmonogramu mala rokovať aj 26. 2. 2018 a 23. 4. 2018. Zápisnice z týchto rokovaní zatiaľ nie sú zverejnené.

Posledná zverejnená zápisnica Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia je z rokovania dňa 21. 2. 2018, hoci odvtedy mala rokovať aj 18. 4. 2018. Zápisnica z tohto rokovania zatiaľ nie je zverejnená. Práve toto rokovanie spomína pán Kočvara v predchádzajúcom stanovisku.

Posledná zverejnená zápisnica Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej je z rokovania dňa 12. 3. 2018, hoci odvtedy mala komisia rokovať aj 9. 4. 2018 a 7. 5. 2018. Zápisnice z týchto rokovaní zatiaľ nie sú zverejnené.

Posledná zverejnená zápisnica Komisie kultúry, mládeže a vzdelávania je z rokovania dňa 13. 2. 2018, hoci odvtedy mala komisia rokovať aj 13. 3. 2018 a 2. 5. 2018. Zápisnice z týchto rokovaní zatiaľ nie sú zverejnené.

Posledná zverejnená zápisnica Komisie športu je z rokovania dňa 5. 2. 2018, hoci odvtedy mala komisia rokovať aj 5. 3. 2018 a 30. 4. 2018. Zápisnice z týchto rokovaní zatiaľ nie sú zverejnené.

Posledná zverejnená zápisnica Komisie na ochranu verejného poriadku je z rokovania dňa 21. 11. 2016. Z rokovaní komisie v roku 2017 a 2018 nie je zverejnená ani jedna zápisnica.

Harmonogram zasadnutí miestnej rady, komisií a miestneho zastupiteľstva

komisie

 

 

2 komentáre k “Komisie miestneho zastupiteľstva”

 1. Dobrý deň, zápisnice z Komisie kultúry, mládeže a vzdelávania a z Komisie športu, nemohli byť zverejnené, nakoľko sa zasadnutia v uvedených termínoch nekonali.

  1. Dobrý deň, ďakujem za upresnenie. Vychádzal som z plánu zasadnutia komisií a predpokladal som, že sa dodržujú. Keď sa v plánovaných termínoch nekonali, tak asi nebolo o čom rokovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *