Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych

Ján Žatko

Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Túto pravdu kresťanskej viery si pripomínajú každoročne počas Veľkonočných sviatkov milióny kresťanov na celom svete. Veľká noc je najdôležitejším kresťanským sviatkom. Pred rokom som tento sviatok prežíval trochu inak ako v minulosti. Bol som totiž ešte stále plný dojmov z púte po Svätej zemi, z púte po Ježišových stopách. A tie silné dojmy vo mne zostali aj dodnes.

píše: Ján Žatko

Púť do Svätej zeme

Dvanásťdňový pútnický zájazd do Svätej zeme a Jordánska usporiadala pred rokom devínskonovoveská farnosť, ale zúčastnili sa ho aj veriaci z celého Slovenska, dokonca aj z Čiech. Na programe bola návšteva miest, ktoré sú spojené so životom Ježiša Krista, ale aj s putovaním Židov do zasľúbenej zeme.  Niekoľko dní sme strávili v Betleheme, v meste narodenia Ježiša Krista. Odtiaľ sme putovali po jeho stopách na sever do galilejského mesta Nazaret, kde vyrastal.

ježiš
Devínskonovoveskí pútnici na Poli pastierov pri Betleheme.

Ježiš Kristus prichádza do Jeruzalema

Boli sme v Betfage na Olivovej hore, kde Ježiš pred vstupom do Jeruzalema nasadol na osliatko a zástupy ho oslavovali ako kráľa Izraela. Túto udalosť sme si pripomínali pred pár dňami na Kvetnú nedeľu.

Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ (Mt 21, 6-9)

ježiš
Plastika Ježiša na osliatku v Betfage.

Posledná večera

Navštívili sme aj miesto, kde Ježiš naposledy večeral so svojimi apoštolmi a kde ustanovil slávenie eucharistie.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“ (Mt 26, 26-29).

ježiš
Leonardo da Vinci: Posledná večera.

Ježiš je zajatý v Getsemanskej záhrade

Obdivovali sme prastaré olivovníky v Getsemanskej záhrade na úpätí Olivovej hory, kde Ježiš strávil so svojimi učeníkmi poslednú noc pred svojim zajatím a kde ho Judáš Iškariotský zradil.

A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho (Mt 26, 47-50).

ježiš
Prastaré olivovníky v Getsemanskej záhrade v Jeruzaleme.

Ukrižovanie Krista

Navštívili sme aj Golgotu, miesto ukrižovania Ježiša Krista.

ježiš
Jan van Eyck: Ukrižovanie Krista.

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“ (Jn 19, 16-19).

Bazilika Božieho hrobu

Odstáli sme si dlhý rad pred prázdnym hrobom Ježiša Krista v Bazilike Božieho hrobu, jednom z najviac navštevovaných miest v Jeruzaleme.

Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel (Mt 27, 57-60).

Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme.

Ježiš vstal z mŕtvych

Pred prázdnym hrobom sme stáli preto, lebo Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20, 13-17).

ježiš
Fra Angelico: Zmŕtvychvstanie.

Zamyslenie Andreja Kalamena o Veľkom týždni

Na púti po Svätej zemi nás pred rokom sprevádzal devínskonovoveský farár Andrej Kalamen. Pre Devínskonovoveskú televíziu povedal tento týždeň vo svojom veľkonočnom zamyslení okrem iného aj tieto vety:

Keď si zoberieme Veľký týždeň ako týždeň, keď nám ide o všetko, môžeme si pomôcť citátom apoštola Pavla. Ten v jednom svojom liste hovorí veľmi jednoducho, že ak niet zmŕtvychvstania, tak všetko je zbytočné. Ak nie je zmŕtvychvstanie, tak jeho ohlasovanie, všetko čomu zasvätil Pavol celý svoj život je úplne márnivé. Preto ide o všetko, lebo Veľký týždeň dáva zmysel tomu životu. Ten môj život tu na Zemi nie je iba o tom, že sa tu budem trápiť možno aj sto rokov, ale že to pôjde do stratena. Ten Veľký týždeň nám dáva zmysel v tom, že pre nás je tu otvorená tá Božia náruč a je tu otvorený večný život. Že to čo konám, to o čo sa celý život snažím, že to bude mať nejaký zmysel. A má to zmysel nielen tu, že konám to dobro. Nielen to, že sa správam nejako k ľuďom okolo seba. Že sa snažím niečo budovať, ale ma to vlastne aj posúva ďalej. Lebo to zmŕtvychvstanie, ktoré oslavujeme  na Veľkú noc dáva ten zmysel, že ako to Pavol hovorí že tak ako Ježiš vstal z mŕtvych, tak vstaneme aj my.

Celý príhovor Andreja Kalamena si môžete pozrieť v nasledujúcej reportáži:

Bohoslužby v DNV počas Veľkonočných sviatkov

Keďže počas Veľkonočných sviatkov navštevujú chrámy aj ľudia, ktorí tam nie sú častými hosťami, uvádzam tu časy konania bohoslužieb v Kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *