Druhý pokus poslancov o prelomenie starostovho veta

prelomenie starostovho veta
Ján Žatko

V utorok 17. júla 2018 bude o 9:00 vo vile Košťálová mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Skupina poslancov, ktorá požiadala o jeho zvolanie, sa už po druhýkrát pokúsi o prelomenie starostovho veta. Starosta mestskej časti Milan Jambor totiž nepodpísal uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré poslanci schválili ešte 9. mája tohto roku. Uznesením poslanci žiadali starostu aby informoval obyvateľov, komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia a poslancov o stavebnej činnosti realizovanej mestskou časťou.

píše: Ján Žatko

Prečo bolo zvolané mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva?

Dôvodom na žiadosť skupiny poslancov o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva bola skutočnosť, že na riadnom zasadnutí zastupiteľstva v júni návrh na zaradenie bodu týkajúceho sa pozastaveného uznesenia nebol schválený do programu zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že ak sa pozastavené uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Keďže najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva je plánované až na koniec septembra, na ňom už pozastavené uznesenie nie je možné prerokovať.

Kto požiadal o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na prelomenie starostovho veta

Návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva a prelomenie starostovho veta podali nasledujúci poslanci a poslankyne: Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak).

Text odôvodnenia návrhu poslancov na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva

Návrh uznesenia bol v rovnakom znení schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 9. 5. 2018. Starosta mestskej časti uznesenie nepodpísal, preto je predkladaný znovu na prelomenie starostovho veta. V súlade s princípmi otvorenosti samosprávy je nutné umožniť odbornej verejnosti a poslancom mestskej časti zúčastňovať sa na plánovaní a kontrole stavebnej činnosti v mestskej časti, ktorého objednávateľom sú mestská časť a jej organizácie.

Napriek viacerým uzneseniam odborných komisií a miestneho zastupiteľstva nie sú stavebné činnosti, ktorých objednávateľom alebo realizátorom je mestská časť a jej organizácie, konzultované s odbornou verejnosťou a poslancami mestskej časti, pričom táto situácia je ďalej neudržateľná.

Návrh si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočet mestskej časti.

Stanovisko miestnej rady: Návrh nebol prerokovaný v miestnej rade, pretože ho miestna rada hlasovaním nezaradila do programu rokovania.

Stanoviská odborných komisií: Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia, pričom ho komisia odporučila zastupiteľstvu schváliť.

Znenie schváleného uznesenia, ktoré starosta nepodpísal

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves:

  1. žiada starostu MČ aby pred začatím každej stavebnej činnosti v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, informoval vhodným spôsobom vopred  o tejto zamýšľanej stavebnej činnosti obyvateľov a písomne miestne zastupiteľstvo a komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
  2. žiada starostu MČ aby pri prebiehajúcich stavebných činnostiach v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, umožnil po dohode s predsedníčkou komisie výstavby, dopravy a životného prostredia zúčastňovať sa zástupcom poslancov a zástupcom komisie na pravidelných kontrolných dňoch počas vykonávania tejto stavebnej činnosti a rovnako pri odovzdaní diela objednávateľovi.
prelomenie starostovho veta
Rokovanie miestneho zastupiteľstva v máji.

Hlasovanie za uznesenie v máji

Za návrh uznesenia na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva hlasovalo týchto osem poslancov: Miroslav Encinger (Lepšia štvrť), Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Rastislav Tešovič  (Devínska Inak), Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

prelomenie starostovho veta
Hlasovanie o uznesení na májovom zastupiteľstve.

Má právo starosta schválené uznesenie nepodpísať?

Starosta Milan Jambor schválené uznesenie nepodpísal a kvôli tomu je výkon uznesenia pozastavený. Treba priznať, že starosta má na takýto krok právo, ale iba vtedy, ak je schválené uznesenie v rozpore so zákonom alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné. Informovať poslancov a občanov o stavebných aktivitách mestskej časti však určite nie je v rozpore so zákonom a ani nie je pre mestskú časť nevýhodné. Preto podľa môjho názoru nepodpísaním uznesenia starosta prekročil svoju právomoc.

Možnosti na prelomenie starostovho veta

Zákon o obecnom zriadení dáva poslancom možnosť takúto situáciu riešiť. Prelomenie starostovho veta môžu poslanci dosiahnuť následným hlasovaním. Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený, môže zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Trojpätinová väčšina poslancov miestneho zastupiteľstva DNV je osem poslancov. Presne toľko, koľko hlasovalo za uznesenie v máji. Stačí preto, aby tí poslanci, ktorí hlasovali za uznesenie v máji opakovali svoje hlasovanie aj na ďalšom zastupiteľstve. Starostovo veto by bolo prelomené a požiadavka na informovanosť občanov, teda to, čo by malo byť normálne aj bez uznesenia, by vstúpila do platnosti.

Hlasovanie o zaradení bodu na prelomenie starostovho veta do programu júnového zastupiteľstva

Poslanec Rastislav Tešovič predložil na úvod júnového zasadnutia miestneho zastupiteľstva návrh na zaradenie bodu týkajúceho sa pozastaveného uznesenia do programu zastupiteľstva. Poslanci sa s týmto návrhom vysporiadali veľmi rýchlo a jednoducho. Neschválili jeho zaradenie do programu a tak sa nakoniec o pozastavenom uznesení nemohlo ani rokovať. A ako jednotliví poslanci hlasovali? Prítomných bolo 10 poslancov, Miroslav Encinger (Lepšia štvrť) a Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) boli z rokovania ospravedlnení. Za zaradenie návrhu do programu hlasovali Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD). Zvláštnosťou je hlasovanie Denisa Ružoviča (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), ktorý v máji za uznesenie zahlasoval. V júni však už svoj postoj prehodnotil.

prelomenie starostovho veta
Hlasovanie o zaradení bodu na prelomenie starostovho veta do programu júnového zastupiteľstva.

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *