Devínska má nového miestneho kontrolóra

Ján Žatko

Devínska Nová Ves bola niekoľko mesiacom bez miestneho kontrolóra. Bývalý miestny kontrolór Milan Slezák sa k 10. 02. 2020 vzdal svojej funkcie vzhľadom k tomu, že bol zvolený za hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Za nového miestneho kontrolóra zvolilo miestne zastupiteľstvo dňa 7. 5. 2020 Mgr. Vlastimíra Fekiača.

píše: Ján Žatko

Najskôr trochu teórie

Miestny kontrolór je veľmi dôležitou osobou v systéme zastupiteľskej demokracie. Jeho práva a povinnosti sú stanovené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Miestny kontrolór je jediným zamestnancom mestskej časti, ktorého volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Všetci ostatní zamestnanci mestskej časti podliehajú iba starostovi mestskej časti. Miestneho kontrolóra volí miestne zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Koho môže miestny kontrolór kontrolovať

Miestny kontrolór kontroluje:

  • miestny úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou,
  • právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo finančné výpomoci.

Rozsah kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Kontrolnou činnosťou miestneho kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

Miestne zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu miestneho kontrolóra na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí dňa 12. 2. 2020. V predloženom materiáli sa predpokladalo, že miestny kontrolór bude zamestnaný na 75 % pracovný úväzok. S týmto návrhom nesúhlasil poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) slovami:

Z kontrolných správ, ktoré sme prejednávali, vidíme, ako je táto funkcia dôležitá. Ja si myslím, že mestská časť Devínska Nová Ves je aj počtom obyvateľov aj rozpočtom taká veľká, že by sme si mohli dovoliť zamestnať miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok.

Starosta Dárius Krajčír to nepovažoval  za potrebné. Vyjadril sa takto:

Čo sa týka úväzku z doterajších skúseností aj zo skúseností z iných mestských častí, ja si osobne myslím, že je 75 % úväzok postačujúci.

Návrh Jána Žatka na zamestnanie miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok neprešiel. Chýbal jeden hlas.

miestneho kontrolóra

Voľba miestneho kontrolóra

V stanovenom termíne boli na miestny úrad doručené štyri žiadosti. O post miestneho kontrolóra prejavili záujem Mgr. Yaroslav Kalyniv, Ing. Katarína Tomkovičová, Mgr. Vlastimír Fekiač a Ing. Jana Švandová, PhD. Voľba miestneho kontrolóra sa uskutočnila na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 7. 5. 2020. Už pred zasadnutím oznámila Jana Švandová, že sťahuje svoju žiadosť. Katarína Tomkovičová sa napriek pozvaniu bez vysvetlenia na zasadnutie miestneho zastupiteľstva nedostavila. A tak sa nakoniec rozhodovalo medzi dvomi mužmi. Yaroslav Kalyniv a Vlastimír Fekiač v krátkom vystúpení informovali poslancov miestneho zastupiteľstva o svojej doterajšej práci a o svojej predstave činnosti na pozícii miestneho kontrolóra.

Vystúpenie kandidátov na zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Po vystúpení kandidátov prebehla tajná voľba. V nej získal Vlastimír Fekiač 10 hlasov, Yaroslav Kalyniv ani jeden. Jeden hlasovací lístok bol neplatný, pretože na ňom nebol zakrúžkovaný ani jeden kandidát. Za miestneho kontrolóra bol zvolený Vlastimír Fekiač.

Nový miestny kontrolór Vlastimír Fekiač

Nový miestny kontrolór Vlastimír Fekiač absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1988. Takmer celý svoj profesionálny život sa venoval kontrole. Po absolvovaní školy pracoval dva roky na Výbore ľudovej kontroly pri ONV v Martine. Tesne pred Nežnou revolúciou nastúpil na Colný úrad Bratislava, kde pôsobil 15 rokov vo funkcii hlavného colného kontrolóra. Ďalších 13 rokov pôsobil na Najvyššom kontrolnom úrade SR a od roku 2016 do roku 2019 bol živnostníkom.

miestneho kontrolóra
Vlastimír Fekiač

Vlastimír Fekiač sa pre DTV vyjadril, že nie je za represívne riešenia ale sa chce zamerať hlavne na preventívne opatrenia. Povedal:

Kontrola nemá za následok len trestať ľudí za to, že sa niečo stalo, ale má odstraňovať nedostatky. To je podľa mňa hlavný účel kontroly.

Súvisiaci článok:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *