Devínska hľadá miestneho kontrolóra

Ján Žatko

Na prvom tohtoročnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 02. 2020 sa zúčastnilo 8 poslancov. Ospravedlnili sa Andrej Kovarík, Zoroslav Smolinský, Jozef Tittel a Veronika Veslárová. Jeden z najdôležitejších bodov zastupiteľstva bolo  vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra. Doterajší miestny kontrolór Milan Slezák sa k 10. 02. 2020 vzdal svojej funkcie vzhľadom k tomu, že zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja ho 13. 12. 2019 zvolilo tajným hlasovaním za hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja.

píše: Ján Žatko

Poďakovanie miestnemu kontrolórovi za doterajšiu prácu

V úvode rokovania o tomto bode poďakoval starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova) doterajšiemu miestnemu kontrolórovi Milanovi Slezákovi za jeho prácu nasledujúcimi slovami:

Chcel by som sa poďakovať pánovi kontrolórovi za doterajšiu prácu pre mestskú časť a zároveň mu gratulujem k úspechu vo voľbách na kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Držím mu palce aby tak, ako pracoval u nás, mal rovnako dobré výsledky aj v novej funkcii.

miestneho kontrolóra
Dárius Krajčír

K poďakovaniu sa pripojil aj predseda poslaneckého klubu Devínska Inak a nezávislí Rastislav Tešovič (Devínska Inak):

Ja by som sa rád aj v mene nášho poslaneckého klubu poďakoval miestnemu kontrolórovi za prácu, ktorú vykonal. Kontrolór je vždy tak trochu bližší k poslancom ako ku starostovi. Pán kontrolór nastupoval v nie úplne závideniahodnej situácii, v dobe kedy to tu iskrilo. Myslím si, že to zvládol úplne bravúrne. Dokázal férovo fungovať, férovo poskytovať informácie, riadne kontrolovať veci bez ohľadu na to či pochybil jeden alebo druhý alebo tretí. Tak to má byť a myslím si že toto je naozaj to, čo Devínska potrebuje aj do budúcna. Bude to veľká výzva nájsť človeka takejto kvality ako bol pán Ing. Slezák.

miestneho kontrolóra
Rastislav Tešovič

Stačí Devínskej kontrolór na skrátený úväzok?

K predloženému materiálu na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra predložil pozmeňujúci návrh poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Nesúhlasil s tým, aby bol miestny kontrolór zamestnaný iba na skrátený pracovný úväzok:

V úvode sme z Vašich úst pán starosta počuli poďakovanie doterajšiemu miestnemu kontrolórovi. Aj my všetci ostatní z kontrolných správ, ktoré sme prejednávali, vidíme, ako je táto funkcia dôležitá. Ja si myslím, že mestská časť Devínska Nová Ves je aj počtom obyvateľov aj rozpočtom taká veľká, že by sme si mohli dovoliť zamestnať miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok.

miestneho kontrolóra
Ján Žatko

Starosta Dárius Krajčír to nepovažuje  za potrebné. Vyjadril sa takto:

Čo sa týka úväzku z doterajších skúseností aj zo skúseností z iných mestských častí, ja si osobne myslím, že je 75 % úväzok postačujúci.

Návrh Jána Žatka na zamestnanie miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok neprešiel. Chýbal jeden hlas.

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Jána Žatka.

Po tom čo neprešiel návrh Jána Žatka na zamestnanie miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok sa hlasovalo o pôvodnom návrhu. Návrh na voľbu miestneho kontrolóra bol schválený jednohlasne.

Postavenie miestneho kontrolóra

  • Zamestnávateľ: mestská časť Devínska Nová Ves.
  • Náplň práce: podľa § 18d a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
  • Druh pracovného pomeru: kratší pracovný čas v rozsahu 75 %.
  • Požadované vzdelanie: úplné stredné.
  • Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme.
  • Plat: § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (cca 2 100 €  x 3/4).
  • Termín predkladania prihlášok: 24. 03. 2020.
  • Termín nástupu: 01. 05. 2020.
Miestne zastupiteľstvo 13. 02. 2020.

Komisia na posudzovanie prihlášok

Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 08. 04. 2020. Splnenie určených podmienok uchádzačov bude posudzovať komisia v zložení: Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova), Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova), Rastislav Tešovič (Devínska Inak), Miroslav Antal (nezávislý), Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) a Milan Slezák. Všetci uchádzači, ktorí splnia určené podmienky budú pozvaní na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 08. 04. 2020, kde budú mať možnosť prezentovať seba aj svoje predstavy o práci vo funkcii miestneho kontrolóra. Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.

Voľba miestneho kontrolóra

Na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade Devínskej Novej Vsi je to 7 hlasov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, miestne zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Oznámenie o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra zverejní starosta Dárius Krajčír.

Videozáznam DTV

 

2 komentáre k “Devínska hľadá miestneho kontrolóra”

    1. Miestny kontrolór je veľmi dôležitá persóna. Je to jediný zamestnanec mestskej časti, ktorý nepodlieha starostovi, ale priamo miestnemu zastupiteľstvu. A teraz citát zo zákona: jeho „kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.“ Tieto veci môže kontrolovať nielen na miestnom úrade ale aj v organizáciách zriadených obcou a tak isto môže kontrolovať použitie dotácií poskytnutých obcou právnickým alebo fyzickým osobám. Čiže naozaj veľmi dôležitá persóna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *