Bude sa priemyselná zóna rozvíjať východne od Volkswagenu?

Vladimír Kočvara

Obyvatelia Kolónie sú veľmi citliví na ďalšiu výstavbu priemyselných hál vo svojom okolí. Je s tým spojená zvýšená kamiónová doprava, hlučnosť a emisie. Zahustená doprava v dopravnej špičke je v Devínskej cítiť najmä v čase striedania pracovných zmien Volkswagenu. Dodávateľský park v lokalite bývalej tehelne, vysoké protihlukové steny, ktorá miestami dosahujú až 6 metrov a preloženie vjazdu do dodávateľského parku mimo obytnej zóny sú príkladmi nezvládnutého urbanizmu pri súbežnom rozvoji obytnej a priemyselnej funkcie v tomto území.

píše: Vladimír Kočvara

Zahustenosť dopravy v okolí Volkswagenu

Neustály rozvoj bratislavského závodu Volkswagenu kladie požiadavky na nové plochy pre dodávateľov. Tí hľadajú miesto pre svoje prevádzky čo najbližšie k závodu, aby znížili prepravné náklady. Ak by nové haly mali stáť čím bližšie k závodu automobilky, je práve umiestnenie východne medzi cestu II/502 a diaľnicu D2 z hľadiska negatívnych dopadov na občanov Devínskej najlepšie možné riešenie. A to aj vzhľadom na zdĺhavosť budovania severného obchvatu. Zahustenosť dopravy v čase striedania pracovných zmien na Opletalovej ulici, ulici J. Jonáša, ceste II/502 ako aj na hlavnom privádzači do Devínskej pozná azda každý obyvateľ Devínskej Novej Vsi.

Projekt Centrop zatiaľ nemá podporu magistrátu

Spoločnosť Reform Capital už niekoľko rokov pripravuje projekt Centrop v severozápadnej časti Bratislavy. V rámci tohto projektu prišla s požiadavkou na zmenu územného plánu východne od Volkswagenu pre výstavbu nových skladových a montážnych hál. Magistrát zatiaľ tejto požiadavke nevyhovel a navrhovaná zmena sa nedostala tak ani do posledných zmien a doplnkov č. 06. Hlavné mesto uprednostňuje zahusťovanie zástavby v medziach platného územného plánu.

volkswagenu

Možný odklon kamiónovej dopravy

Rozvoj v tejto lokalite bude znamenať odklon kamiónovej dopravy priamo na diaľnicu D4 a D2 a do priemyselného závodu prevažne cez východnú a severnú bránu. Výhodou by mohlo byť, že pri výstavbe a počas prevádzky hál nebude dochádzať k priamemu stretu s obytnou zástavbou v Devínskej Novej Vsi. Obyvatelia tak nebudú zasiahnutí ani ďalšími možnými vplyvmi ako je zvýšená hlučnosť a produkcia emisií počas výroby. Je na škodu veci, že tento dodávateľský park nebol vybudovaný skôr ako priemyselný park v lokalite bývalej tehelne a tá nebola ponechaná na rozvoj obytnej zóny.

Vedecko-výskumný park Bačnegovice by mal vyrásť oproti Metru

Súčasťou vyššie menovaného projektu Centrop je aj vedecko-výskumný park západne od cesty II/502 oproti predajni Metro. Tu by mohli vzniknúť prevádzky s vyššou pridanou hodnotou pre neďalekú automobilku Volkswagen Slovakia a v menšej miere aj nájomné byty. Rovnako tento projekt je v štádiu príprav a žiadosti na zmenu územného plánu, čo pravdepodobne potrvá ešte niekoľko rokov.

Posudzovanie projektu v komisii

Projekt posudzovala ešte v roku 2017 aj Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorá navrhovala jeho úpravy vo väzbe na predĺženie Eisnerovej ulice a jej možné mimoúrovňové križovanie s cestou II/502. Komisia sa opätovne k projektu vyjadrila na svojom zasadnutí dňa 23. 10. 2019. Vyjadrila súhlas so zmenou územného plánu v zmysle predloženej urbanistickej štúdie. Pritom odporučila časť navrhovanej plochy – územie určené na rekreáciu v prírodnom prostredí (kód 1110) ponechať s pôvodným určením využitia. So zmenou funkcie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu (kód 201) súhlasila. Za tento návrh hlasovalo 5 členov komisie a 4 sa zdržali hlasovania. V prípade, že sa daný projekt dostane medzi doplnky a zmeny územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, o jeho zmene budú hlasovať mestskí poslanci.

volkswagenu

RNDr. Vladimír Kočvara
člen komisie výstavby, dopravy a životného prostredia za odbornú verejnosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *