Ako sa nestratiť vo volebnej miestnosti

Ján Žatko

Spojené komunálne a regionálne voľby sa na Slovensku konajú v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00.  Prvýkrát v nich budeme voliť spoločne kandidátov do regionálnej aj miestnej  samosprávy. V Devínskej Novej Vsi preto voliči dostanú až 6 druhov hlasovacích lístkov.

píše: Ján Žatko

Volebné obvody

V Devínskej Novej Vsi je jeden volebný obvod. Znamená to, že vo všetkých volebných miestnostiach si voliči vyberajú z tých istých kandidátov.

Volebné okrsky

V Devínskej Novej Vsi bolo zriadených 14 volebných okrskov do ktorých sú voliči rozdelení podľa trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú rozmiestnené nasledovne:

 1. volebný okrsok, Duálna akadémia, Jána Jonáša 5
 2. volebný okrsok, Klub dôchodcov, Istrijská 109
 3. volebný okrsok, Klub dôchodcov, Istrijská 109
 4. volebný okrsok, Veľká sála Istra Centrum, Hradištná 43
 5. volebný okrsok, Malá sála Istra Centrum, Istrijská 6
 6. volebný okrsok, ZŠ I. Bukovčana 3
 7. volebný okrsok, ZŠ I. Bukovčana 3
 8. volebný okrsok, ZŠ I. Bukovčana 3
 9. volebný okrsok, ZŠ I. Bukovčana 3
 10. volebný okrsok, ZŠ P. Horova 16
 11. volebný okrsok, ZŠ P. Horova 16
 12. volebný okrsok, ZŠ P. Horova 16
 13. volebný okrsok, ZŠ P. Horova 16
 14. volebný okrsok, ZŠ P. Horova 16

Ak neviete, do ktorého okrsku patríte, rozdelenie podľa ulíc nájdete na webe mestskej časti.

Na účasť vo voľbách je potrebný občiansky preukaz

Volič môže v spojených voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.

V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Spojené voľby budú farebne odlíšené

Volebné tlačivá pre spojené voľby budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky.  V Bratislave a Košiciach si prevezmú až šesť hlasovacích lístkov, pretože budú na rozdiel od zvyšku Slovenska voliť aj do orgánov mestskej časti.

Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

V Bratislave a Košiciach dostane volič pre komunálne voľby až štyri hlasovacie lístky.  Pre voľby do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele. Pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora budú hlasovacie lístky označené na ľavom okraji sivým pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Po odvolení volič hodí obálku do určenej schránky na hlasovanie, tzv. volebnej urny, teda buď bielej alebo modrej.

POZOR! 

 • Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
 • Takisto, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Spôsob hlasovania

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním

Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu Devínskej Novej Vsi a primátora Bratislavy môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a voľby do mestského zastupiteľstva Bratislavy môže volič tak isto zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi môže volič zakrúžkovať najviac 12 poradových čísiel kandidátov.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Čo ak sa pri krúžkovaní pomýlim?

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Infolinka pre voličov

Infolinka ministerstva vnútra SR 02/48592317 a 02/48592312 je k dispozícii pre voličov od pondelka 24. 10. 2022 do piatku 28. 10. 2022 v čase od 7.30 do 15.30  a v deň volieb v sobotu 29. 10. 2022 od 7.30 do 20.00.

zdroj: minv.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *