Zúfalé zistenie: Takmer štvrtina ľudí v 14. volebnom okrsku v DNV nevedela vyplniť hlasovací lístok

lístokPodľa sumárnych výsledkov volieb vo volebnom okrsku č. 14 takmer jedna štvrtina dospelých občanov zle vyplnila hlasovací volebný lístok! Dosť zarážajúco vysoké číslo pre inteligentných a gramotných občanov v DNV z ulíc Eisnerova 38, 40, 42, 44, Pavla Horova 1, 5, 7 a Štefana Králika nepárne čísla.

píše: RNDr. Mária Žatková
podpredsedníčka miestnej volebnej komisie v DNV

Kedy môžem vyhlásiť hlasovací lístok za neplatný?

Ako dlhoročná členka volebných okrskových komisií by som rada vec bližšie vysvetlila. Na vyradenie hlasovacieho lístka v DNV platia tieto pravidlá:

  1. zakrúžkovalo sa viac kandidátov ako 12 na poslancov a viac ako 1 na starostu,
  2. nezakrúžkoval sa žiaden kandidát,
  3. v obálke bolo viac ako jeden hlasovací lístok na poslancov, resp. na starostu,
  4. kandidát nebol zakrúžkovaný, ale označený iným spôsobom  (hlasovací lístok je platný, aj keď je zakrúžkovaných napr. 8 poslancov a ostatní sú prečiarknutí, zakrížikovaní  alebo ináč „počarbaní“, prihliada sa len na tých správne zakrúžkovaných kandidátov a ak tých správne zakrúžkovaných nie je viac ako 12, lístok môže byť platný) ,
  5. hlasovací lístok nie je vytlačený na predpísanom tlačive.

Avšak aj tu existuje poistka – pri sporných prípadoch, keď sa nevie okrsková volebná komisia dohodnúť, rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a obálky volebná komisia hlasovaním s konečnou platnosťou.

Ako vieme,  koľko hlasovacích lístkov bolo neplatných?

Podľa sumáru z miestnej volebnej komisie v okrsku č. 14 bolo vydaných 421 obálok, to znamená, že 421 ľudí sa prišlo zaregistrovať a dostalo do ruky obálku a hlasovacie lístky. Týchto 421 ľudí aj hodilo svoje obálky do urny. Totiž volebná komisia po vysypaní urny na stôl ako prvé zráta počet obálok a zapíše si ich počet (tretí riadok v tabuľke). A teraz prichádzame k neuveriteľnému číslu. Počet platných hlasovacích lístkov za poslancov v DNV bolo 321. Z toho vyplýva, že presne 100 hlasovacích lístkov na poslancov bolo neplatných (dôvody sú uvedené v úvode). A to ešte nie je všetko!!! Ďalších 17 neplatných hlasovacích lístkov bolo na starostu, t. j. 421 – 404 = 17.  Teda minimálne 23, 75 % voličov z počtu ľudí, ktorí prišli voliť,  nesprávne vyplnilo hlasovací lístok. Je to takmer štvrtina voličov. Dá sa uveriť, že štvrtina voličov na sídlisku by si dala takú námahu, aby prišla voliť a nakoniec tam vhodila neplatný lístok?

Príčiny toľkých vyradených lístkov môžu byť rôzne. Nechcem tu vynášať rozsudky, nebola som tam. Ale jedno je isté, že podľa metodickej príručky pre členov okrskových komisií, ako ďalší krok po sčítaní zalepených obálok nasleduje otvorenie obálok a skontrolovanie ich obsahu, teda hlasovacích lístkov. Hneď na začiatku na čistom stole (bez pera!)  sa kontroluje, čo je v obálkach a v tejto fáze sa vyraďujú neplatné hlasovacie lístky a hneď sa ich počet aj zapíše. Môže sa stať chyba v jednom, v dvoch prípadoch, že si to člen komisie pri otváraní obálok nevšimne, preto výnimočne môže dôjsť k zmene tohto údaju za celý okrsok.

Sumarizujem pre porovnanie

Počet neplatných hlasovacích lístkov v okrskoch č. 1 – 14 v  poradí:

Na miestnych poslancov: 21,  37, 15, 13, 26, 14, 20, 12, 17, 15, 17, 15, 13, 100.

Na starostov: 26, 19, 9, 12, 7, 5, 8, 8, 17, 12, 24, 12, 6, 17.

Pre reálne porovnania uvádzam aj percentá z počtu odovzdaných obálok, t. j. voličov, ktorí prišli voliť – podľa okrskov v poradí:

5,96% ;   5,81% ;  2,60% ;  2,36% ;  4,71% ;  3,23% ;   5,00% ;    3,17% ;   4,13% ;    3,63% ;  5,49% ;  3,53% ;  3,56% ; 23,75%.

Prehľad hlasovania v číslach za 14 okrskov je na stránke MČ DNV tu:

(https://www.devinskanovaves.sk/buxus/docs/volby_2018/sumar-2018.pdf).

Pre úplnosť už len dodávam, že v nižšie uvedených okrskoch voliči sa síce registrovali, ale nevhodili žiadnu obálku do urny: okrsok č. 5 – traja, okrsok č. 6 – jeden, okrsok č. 13 – jeden (porovnanie 2. a 3. riadku na stránke MČ DNV).

Dajú sa zneplatniť hlasovacie lístky členmi okrskovej volebnej komisie?

Sčítavanie hlasov na volebných lístkoch rôzne okrskové komisie robia rôzne, buď na návrh predsedu, niekedy na návrh už skúsených zapisovateliek z miestneho úradu DNV. V konečnom dôsledku to závisí na dohode členov okrskovej volebnej komisie. Aby sa čo najskôr skončilo sčítavanie a mohli ísť všetci rýchlo domov, býva zvykom, že sa posadia dvojice a jeden číta a druhý robí čiarky k číslam. Druhá dvojica si zoberie ďalšiu kopu a posadí sa ďalej tak, aby sa nevyrušovali a robí to isté. Riziko toho, že sa dvaja členovia dohodnú na dodatočnej úprave hlasovacích lístkov potom vzrastá. Tu musím upozorniť na prípad, že členovia volebnej komisie môžu byť menovaní aj starostom  obce v prípade, že niektoré strany, hnutia a koalície nenominovali svojich členov do komisií, a tak je ich menej ako 5. Vtedy starostovi priamo zo zákona vyplýva táto povinnosť. (Napr. v miestnej volebnej komisii bol menovaný starostom pracovník MÚ DNV p. Chandoga, ktorý bol aj jej predsedom). Preto ak je okrsková volebná komisia „jednofarebná“, absentuje vzájomná kontrola, ale pravdaže je to vždy o ľuďoch. Viaceré príklady zneplatnenia hlasovacích lístkov členmi volebnej komisie nájdete napríklad v článku na portáli aktuality.sk Volebné podvody? Nič nové. Dohliadnite na voľby sami. 

Jednou z možnosti ako predísť takémuto prípadu, je urobiť napr. trojice, ale „skúsení harcovníci“ sa tomuto bránia s odôvodnením, že tento spôsob predlžuje čas sčítavania hlasov a ich odchod domov. Ale včera jeden okrsok spravil trojice a môžem potvrdiť, že čo sa týka rýchlosti sčítavania, patril k priemeru.

Moje kroky pred voľbami boli účinné

Ako členka miestnej volebnej komisie som sa zasadila za to, aby som minimalizovala volebné podvody v DNV. Ohľadom tajnosti zasadania miestnej volebnej komisie a možnosti dostať kópiu zápisnice som bola nútená dať dotaz na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Dostala som od nej odpoveď, že je možné robiť fotokópie podpísaných zápisníc (bližšie v článku Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb?). A tak kontrola zápisníc bola transparentná a ako vidíme aj účinná.

Miestna volebná komisia totiž vyhotovovala zápisnicu z volieb v DNV v systéme Štatistického úradu SR, teda zasielala zápisnicu o výsledku volieb aj elektronicky. Bolo treba si už len ustriehnuť, aby pri prepisovaní hlasov jednotlivých kandidátov zo zápisníc okrskových volebných komisií sa výsledky prepísali správne do sumárnej zápisnice miestnej volebnej komisie za celú DNV. Aj tu bez vzájomnej  kontroly zástupcov všetkých politických strán, hnutí a koalícii sa dá, aj nechtiac, zmeniť  počet hlasov pre kandidáta (napr. človek sa môže pomýliť a namiesto 70 (hlasov) ťukne 83). Ale môže to byť podobné ako keď Vám predavačka vydá namiesto 10 eur len 5 eur s ospravedlnením, že sa pomýlila (zaujímavé, že sa takmer nikdy nestane, že Vám vydá viac). Ale pri pokladni si môžete vypýtať svoje peniaze späť, ale pri voľbách, ak nemáte nikoho v komisii, sa výsledok nedá napraviť a pýtať si svoje získané hlasy späť je dosť obtiažne (musíte mať výsledky zo všetkých okrskov, aby ste vedeli, že vám bolo ubraté!!!)

Je možné zvýšiť kontrolu nad obdržanými hlasmi, aj keď nie ste členom komisie?

Ešte účinnejšie by bolo, keby počas sčítavania hlasov boli v každej okrskovej komisii prítomní dobrovoľní občania, ktorí sú ochotní odrieknuť si spánok a prídu ako pozorovatelia do okrskových volebných komisií počas sčítavania hlasov (od 22:00 do cca 03:00, posledná okrsková komisia nám doniesla výsledky okolo 04:30). Podľa vyššie uvedeného článku majú na to právo. Ticho kontrolovať členov volebných komisií pri ich práci, vrátane tých v tej vyššej – miestnej volebnej komisii.

Teda záleží na samotných občanoch, ako sa k svojmu volebnému právu postavia. Či sú ochotní nielen prísť k volebným urnám, ale napr. aj obetovať svoj vlastný čas a prísť sa pozrieť na sčítavanie volebných hlasov, resp. ísť do volebných komisií. Pre informáciu dodávam, že okrskové volebné komisie začali svoju činnosť o 6:30 a ukončili ju približne o 03:00 hod. Miestna volebná komisia začala taktiež o 6:30 a skončila o 6:30 na druhý deň. O peniazoch teraz nehovorím, lebo za voľby dostaneme 37 eur aj nejaké drobné.

A už len na záver –  z čírej zvedavosti by som rada vedela, prečo bol počet neplatných hlasovacích lístkov v 14. okrsku v DNV tak neštandardne vysoký – až 117.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *