Rozpočet Devínskej na rok 2019 schválený

rozpočet
Ján Žatko

Najdôležitejším bodom rokovania miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves 13. decembra 2018 bol rozpočet mestskej časti na roky 2019 až 2021. Rozpočet na všetky tri roky bol navrhnutý ako vyrovnaný. Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 sú iba orientačné a miestne zastupiteľstvo ich vzalo na vedomie. Rozpočet na rok 2019 miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV 

Pripomienky občanov k návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu zverejnila mestská časť na úradnej tabuli, ako aj na svojom webovom sídle. K zverejnenému návrhu rozpočtu doručili svoje pripomienky dvaja občania. Jeden z nich žiadal o rozdelenie položky s názvom „Kapitálové výdajky: miestny úrad a ostatné“,  na konkrétne účely, pretože nie je zrejmé, čo všetko je v slove „ostatné“ zahrnuté a o zaradenie do rozpočtu položky týkajúce sa revitalizácie rybníka na Mlynskej ulici, rekonštrukcie cyklotrás a verejného parkovania.

rozpočet
Rybník na Mlynskej ulici.

Ďalšia občianka požiadala o navýšenie rozpočtu na výsadbu nových stromov. Zdôvodnila to tým, že v roku 2018 sa malo v DNV vysadiť 100 stromov, no reálne bolo vysadených len 50 stromov, z čoho vyše 30 bolo vysadených v Oddychovom parku na Grbe. V sídliskovej časti neboli vysadené takmer žiadne stromy. Navyše bolo v roku 2018 vyrúbaných 84 stromov, a to zväčša v sídliskovej časti. V dôsledku takéhoto postupu vznikol výrazný nepomer medzi počtom vyrúbaných a vysadených stromov.

rozpočet
Vyrúbané stromy na ulici Jána Poničana.

Starosta Dárius Krajčír reagoval na tieto pripomienky nasledovne:

Vzhľadom na krátkosť času tieto pripomienky neboli zapracované do stopercentnej miery ale časť z nich už bola v rozpočte.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2019

Rozpočet mestskej časti bol navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú na rok 2019 naplánované vo výške 9 497 124 €. Z toho daňové príjmy sú narozpočtované vo výške 6 141 983 €, nedaňové vo výške 1 466 778 € a granty a transfery vo výške 1 888 363 €.

Najväčšiu časť z daňových príjmov tvorí výnos podielových daní, ktorý je naplánovaný vo výške 5 528 383 €. O výnos z týchto daní sa delí mestská časť s mestom Bratislava. Z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb činí 2 964 197 € a podiel na dani z nehnuteľností 2 409 848 €. Z nedaňových príjmov tvoria najväčšiu časť príjmy z prenájmov vo výške 555 000 € a príjmy súvisiace s prevádzkou škôl vo výške 710 478 €. Spomedzi grantov a transferov tvoria najväčšiu položku transfery zo štátneho rozpočtu na školstvo vo výške 1 610 632 € a na dom sociálnych služieb Senecio vo výške 214 542 €.

Celkový objem kapitálových príjmov je naplánovaný vo výške 5 696 750 €. Z toho nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 60 000 € a granty a transfery vo výške 5 636 750 €. Najvýznamnejšou položkou je grant zo štátneho rozpočtu na výstavbu severného obchvatu Volkswagenu vo výške 5 100 000 € a prostriedky z rozpočtu Európskej únie na základné a materské školy a na Ekocentrum vo výške 536 750 €.

Príjmy z finančných operácií sú naplánované vo výške 2 605 000 €, z toho 1 200 000 € tvorí zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a 1 400 000 € z mimorozpočtového fondu FOPER.

rozpočet
Rokovanie miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2019

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky zahŕňajú platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napríklad cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné a transfery organizáciám mestskej časti. Medzi nich patria Denova, Istra Centrum, DNV šport, DTV, Senecio a základné a materské školy. Celkový objem bežných výdavkov na rok 2019 je naplánovaný vo výške 8 556 874 €.

Na kapitálové výdavky je naplánovaných celkovo 9 232 000 €. Z toho finančne najnáročnejším projektom je výstavba severného obchvatu Volkswagenu, ktorá je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na rok 2019 je na túto investičnú akciu rezervovaných 6 000 000 €.

Z ďalších investičných akcií plánuje mestská časť dokončiť zateplenie objektov základných a materských škôl. Taktiež sa plánuje pokračovať v zatepľovaní objektov vo vlastníctve mestskej časti. Investície sa predpokladajú aj do športových areálov. Plánovaná je revitalizácia rybníka. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav strechy miestneho úradu je plánovaná jej rekonštrukcia s cieľom vytvorenia ďalších využiteľných priestorov pre potreby miestneho úradu. Tiež je naplánovaná aj rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov, ktorá je v zlom technickom stave. Budúci rok sa počíta aj s výstavbou rozhľadne na Devínskej Kobyle a investíciami do priestorov Denovy. V oblasti dopravy sa plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Uvažuje sa aj s rekonštrukciou terasy na Milana Marečka a vytvorením dohľadového centra s efektívnym kamerovým systémom.

rozpočet
Rokovanie miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.

Diskusia k návrhu rozpočtu na miestnom zastupiteľstve

Starosta Dárius Krajčír o návrhu rozpočtu diskutoval so všetkými poslancami ešte pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na pracovnom stretnutí. Aj preto sa k návrhu rozpočtu priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva vyjadrili iba dvaja poslanci, Ratislav Tešovič (Devínska Inak) a Ján Žatko (KDH, OĽaNO).

rozpočet

Rastislav Tešovič: „Už v rámci predvolebnej kampane sme sa s pánom starostom bavili o tom, či ísť do rozpočtového provizória a nechať si väčší časový priestor na vypracovanie rozpočtu. Alebo či schváliť rozpočet ešte v tomto roku. Nakoniec musím povedať, že síce tento rozpočet určite nie je v úplnej podobe taký, aký by sme očakávali. Ale máme tu čestné slovo pána starostu, ktorý povedal, že v rámci rozpočtových zmien budeme ďalej komunikovať.  Ja mu zároveň chcem poďakovať za to, že aj o tomto rozpočte sme už komunikovali. Aj sme boli na pracovných stretnutiach, kde sme mali určité pripomienky. Niečo sa podarilo zapracovať, niektoré veci nás ešte čakajú. Aj vzhľadom na to, že nás čaká zvýšenie miezd zamestnancov v rámci verejnej správy o 10 %, čo by naozaj mohlo spôsobiť problémy pri rozpočtovom provizóriu, tak  náš klub sa rozhodol tento rozpočet podporiť  a budeme sa snažiť aj s pánom starostom a miestnym úradom spolupracovať pri ďalších rozpočtových zmenách tak aby tie záujmy a tie zámery ktoré máme tam mohli byť ďalej zapracované.“

rozpočetJán Žatko: „Ja mám k predloženému návrhu rozpočtu tri poznámky. Prvá sa týka výdavkov na mzdy pracovníkov miestneho úradu. Je tam plánované značné navýšenie mzdových prostriedkov. Beriem do úvahy slová pána starostu, ktorý najlepšie vie, kde má miestny úrad rezervy, pretože 11 rokov na tomto miestnom úrade pracoval. Preto verím tomu, že tento návrh, ktorý predkladá, slúži k tomu, aby miestny úrad fungoval efektívnejšie. Podporím tento návrh ale očakávam, že občania Devínskej Novej Vsi pocítia, že toto navýšenie mzdových prostriedkov sa prejaví na zlepšenej práci miestneho úradu.

rozpočet

Druhá poznámka sa týka finančných prostriedkov, ktoré sú rezervované na výsadbu novej zelene. Vieme veľmi dobre, že tento rok dopadol v DNV čo sa týka vzrastlých stromov úplne katastrofálne. Preto si myslím, že by malo byť vysadených viac stromov, ako je uvedené v tomto návrhu rozpočtu. Prikláňam sa ale k tomu, čo hovoril predo mnou pán Tešovič. Myslím si, že by teraz nebolo rozumné strieľať tu teraz od pása nejaké čísla. Bolo by ale dobré, keby sa Komisia výstavby a životného prostredia na svojich prvých zasadnutiach venovala problematike výsadby zelene a následne navrhla navýšenie rozpočtu. Verím, že tak ako ste sľúbili pán starosta, tie úpravy v budúcnosti budú možné.

rozpočet

Moja posledná poznámka sa týka stavebných investičných akcií. Mám na vás prosbu pán starosta. Vy ste už prejavili ochotu spolupracovať s odbornými komisiami. Bol by som rád, keby sa neopakovalo to, čo ešte doznieva ešte aj dnes, že pán exstarosta si robil investičné akcie na vlastnú päsť bez rešpektovania názoru odborných komisií.

rozpočet

Za týchto podmienok som rozpočet rozhodnutý podporiť.

Dárius Krajčír: Čo sa týka ďalších zmien rozpočtu, ja som naklonený každej zmene, ktorá prospeje DNV, tak ako sme aj na pracovných stretnutiach spolu hovorili.

Reakcie po schválení rozpočtu

Navrhnutý rozpočet bol bez zmien schválený jednohlasne všetkými 12 poslancami. Schválený rozpočet nájdete tu. Reakcie starostu a niektorých poslancov na jeho schválenie zachytila DTV.

rozpočetDárius Krajčír, starosta (SaS, Sme rodina, Nova): Ja som veľmi spokojný, čo sa týka tohto rozpočtu a jeho podoby. Keďže bol predrokovaný na pracovných stretnutiach s poslancami, snažili sme sa ho maximálne prispôsobiť našim víziám a projektom. Je veľmi dobrý pre mestskú časť. Je pripravený a nie je to horúcou ihlou šitý materiál, ktorý by následne bolo treba nejako razantne upravovať. Samozrejme rok prinesie možno nejaké zmeny ale k tým  sú aj páni poslanci aj ja otvorení. Je to rozpočet, ktorý nás posúva dopredu, na základe ktorého môžeme pracovať.

rozpočetJán Žatko, poslanec (KDH, OĽaNO): Podstatné je to, že sme chceli aj poslanci aj starosta schváliť rozpočet, aby sme nezačínali rok 2019 s rozpočtovým provizóriom. Uznávame, že ten rozpočet nie je ideálny. Pán starosta ale prehlásil, že je otvorený k tomu, aby sa počas roka ten rozpočet znovu mohol otvoriť a upraviť podľa reálnych potrieb.

rozpočetBeata Janatová, zástupkyňa starostu (SaS, Sme rodina, Nova): Ja si myslím, že rozpočet je dobrý. Dali sme si priority, ktoré sme sľúbili občanom. Ja verím tomu, že či už aj s malými opatreniami urobíme to, čo sme sľúbili.

Videoreportáž DTV k rozpočtu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *