Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 10. júna 2020 sa bude od 15:00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 konať zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Na programe zastupiteľstva je 17 bodov. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

píše: Ján Žatko

O čom budú poslanci rokovať

Najdôležitejším bodom zasadnutia bude záverečný účet mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2019.

Dôležitými sú aj dva materiály týkajúce sa sociálnej oblasti. Prvým je návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie, druhým informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 2018 – 2022.

Vo viacerých bodoch sa budú poslanci zaoberať aj prenájmami pozemkov a nebytových priestorov.

Na programe je aj zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 5/2/2016, ktorým miestne zastupiteľstvo určilo lokality v ktorých boli vytvorené vyhradené parkovacie miesta a zároveň minimálne sadzby za tieto miesta. V prípade zrušenia tohto uznesenia, bude o vyhradených parkovacích miestach aj o minimálnych sadzbách rozhodovať starosta.

Presne o 16.00 budú mať možnosť vystúpiť na miestnom zastupiteľstve občania a osloviť starostu a miestnych poslancov s problémami, ktoré ich trápia.

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva by ste mali nájsť na webe mestskej časti tu. 24 hodín pred začiatkom miestneho zastupiteľstva tam žiaľ ešte neboli zverejnené.

zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Vila Košťálová.

Úplný navrhovaný program

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 27. 05. 2020, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV.
 4. Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2019.
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. _/2020 o  poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie.
 6. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb MČ BA-DNV 2018-2020.
 7. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2/2016.
 8. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 100/2017.
 9. Predĺženie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 30 m2 – pre vjazd do garáže – p. Mekesová.
 10. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 15 m2  pre vjazd na nehnuteľnosť – p. Zemanová.
 11. Prenájom častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 16,73 m2  a 14,65 m2 pre vjazdy na nehnuteľnosť – p. Mišíková.
 12. Prenájom nebytového priestoru o výmere 85,83 m2 v Dovina pasáži z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OZ Šijeme pre radosť.
 13. Výpožička časti pozemku „C“ KN parc.č. 99/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov bytov a NP bytového domu Kalištná 13-19 na vybudovanie uzatvoreného stojiska – Spoločenstvo vlastníkov bytov Kalištná 13, 15, 17, 19.
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2020.
 15. Vystúpenia občanov o 16:00 hod.
 16. Rôzne.
 17. Interpelácie.

zdroj: devinskanovaves.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *