Náš nový Devex – nič nezabudol, ani sa nič nenaučil

Jitka a Viktor Švarcoví

Farebné strany, tenší papier a väčší rozsah. To sú asi najzásadnejšie zmeny, ktorých sa Devex po zmene vydavateľa z pohľadu čitateľa dočkal. Texty sú stále tendenčné a nekvalitné, chyby hojnejšie než fakty a celkový dojem hádam ešte horší než predtým. Pretože teraz už nejde len o akýsi súkromný plátok s minimálnym rozpočtom, ale mestskou časťou a tým pádom občanmi slušne zaplatené periodikum. To je on, náš „nový“ Devex.

píšu: Jitka a Viktor Švarcoví

Rozpačité začiatky na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve

Nepríjemné otázky bez odpovedí sprevádzajú „nový“ Devex už od úplného začiatku. Podklady k novému periodiku boli nenápadne a bez pripomienok (s výnimkou Adriána Jankoviča, ktorý upozorňoval na nejasný rozpočet periodika) schválené na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 22. 8. 2019 spolu s kontroverznejšou témou odkúpenia archívu vydaní pôvodného Devínskonovoveského Expresu, ktorá vzbudila vášnivé emócie.

To všetko aj napriek tomu, že sme všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva ešte pred zasadaním poslali podnety práve k vydávaniu nového periodika. Poukazovali sme na nekvalitne vypracovanú dôvodovú správu, z ktorej napríklad nebolo možné zistiť, či sú v nej uvedené ročné náklady alebo náklady na jedno číslo („Vzhľadom na vyššie uvedené vychádzajú ročné náklady na vydávanie jedného čísla miestnych novín na 21 140,- eur…“). Upozornili sme tiež na to, že v dôvodovej správe chýbajú náklady na odmeny pre zodpovedného redaktora či členov redakčnej rady, takže náklady na vydávanie novín nie sú úplné. Taktiež sme mali výhrady k maximálnemu rozsahu príspevkov jednotlivcov (t. j. občanov aj volených predstaviteľov samosprávy), ktorý je v štatúte (tento dokument, žiaľ, na webe dodnes chýba) stanovený na 1 200 znakov vrátane medzier, nadpisu a podnadpisu (v prípade jeho prekročenia má byť zodpovedný redaktor povinný vrátiť príspevky na skrátenie).

K našim podnetom sme nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď. Nebyť súkromných reakcií dvoch poslancov, ani by sme netušili, či boli naše pripomienky vôbec doručené. Na rokovaní MZ sa totiž o tejto skutočnosti nikto nezmienil a pred hlasovaním neboli pre tento bod navrhnuté žiadne zmeny. Podrobnejšie spracovaný priebeh schvaľovania vydávania novín možno nájsť v článku Vyšlo prvé číslo nového Devexu.

Chce vôbec niekto opraviť odfláknutý štatút?

Na ďalšie vážne formálne nedostatky v štatúte (napríklad nesprávne odkazy na články v rámci neho) sme neskôr v jednej z diskusií upozorňovali priamo jeho predkladateľku a vedúcu mediálneho a tlačového oddelenia miestneho úradu, pani Moniku Debnárovú. Od nej sme sa však dozvedeli len to, že „znakové obmedzenie je viac menej orientačné“ a „príspevky a rozsah bude posudzovať redakčná rada“. K formálnym nedostatkom sa už nevyjadrila. Pani Debnárová, aktuálne zodpovedná šéfredaktorka, tak sama posúva štatút novín, ktorého je autorkou, na úroveň zdrapu papiera, s ktorým si snáď každý môže robiť, čo sa mu zapáči. Zodpovedný redaktor (ktovie, či je to rovnaká osoba ako zodpovedný šéfredaktor) totiž má podľa neho povinnosť vrátiť texty s dĺžkou presahujúcou znakové obmedzenie na skrátenie a redakčná rada nemá vo svojich kompetenciách uvedené posudzovanie príspevkov a ich rozsahu (ak nejde o sporné príspevky).

nový devex
Z odpovede Moniky Debnárovej sa zdá, akoby sa zodpovedná šéfredaktorka ani nechystala dodržiavať štatút novín

Za zmienku tiež stojí skutočnosť, že pani Debnárová, poslankyňa vo Vajnoroch aj v mestskom zastupiteľstve a dlhé roky konateľka spoločnosti Media Rača (ktorá pre MČ Bratislava Rača okrem iného zabezpečuje vydávanie miestnych novín, ako aj televízne vysielanie či správu webovej stránky), ktorá sa tejto funkcie vzdala na zasadaní MZ MČ Bratislava – Rača dňa 18. 6. 2019, sa na MZ MČ DNV dňa 22. 8. 2019 stala aj členkou redakčnej rady, hoci dôvodová správa hovorí o tom, že redakčnú radu majú tvoriť traja poslanci miestneho zastupiteľstva. Nevieme však, či boli myslení aj poslanci iných mestských častí.

Ďalšie prekvapenie nás čakalo po otvorení prvého čísla „nového“ Devexu, kde je Monika Debnárová uvedená v tiráži ako zodpovedná šéfredaktorka a členmi redakčnej rady sú už len poslanci Rastislav Tešovič a Bronislava Kraváriková.

Neveľmi lichotivé je aj to, že i napriek našim upozorneniam na nekvalitne pripravený materiál si vážne formálne nedostatky v dôležitom dokumente nevšimol žiaden z poslancov, ktorí zaň hlasovali. Mimovoľne sa tak natíska otázka, do akej miery väčšine poslancov záleží na tom, za čo vlastne hlasujú, čo schvaľujú a koho záujmy nakoniec v skutočnosti zastupujú.

Devex naživo

Prekvapenia v „novom“ Devexe sa však ani zďaleka nekončili pri tiráži. More gramatických chýb, príšerná štylistika, nezvládnutá typografia, lacná grafika, no predovšetkým nesprávne uvedené, prekrútené a zamlčané fakty a neaktuálne informácie – týmto všetkým sa môže popýšiť náš „nový“ Devex prakticky na každej strane. Tu je zopár príkladov:

S radosťou sme si prečítali, že „v oddychovom parku na Grbe pribudla nová inteligentná lavička“ (Máme inteligentnú lavičku, str. 9). Čo tam po tom, že pribudla už pred vyše rokom a že celý text je od slova do slova skopírovaný z webovej stránky starostu? Jedinou invenciou autora je posledná pochlebovačná veta: „Za realizáciu tejto novinky v našej mestskej časti ďakujeme tímu miestneho rozvoja na čele so starostom.“ Tak teda ďakujeme a veríme, že tento článok nie je ukážkou smerovania Devexu.

Článok o stromoch (V tomto roku vysadila DNV 59 stromov, str. 8) nás už ale zdvihol zo stoličky. Autori totiž pri bilancovaný novovysadených stromov v DNV zabudli uviesť, že mnohé z nich už dávno stihli vyschnúť a boli odstránené. Viac o tejto téme možno nájsť v článku Borovice v pieskovisku alebo Náhradná výsadba náhradnej výsadby. Namietať možno aj proti tvrdeniu, že „všetky údaje o verejnej zeleni sú dostupné na webovej stránke www.stromypodkontrolou.cz“. Skutočnosť je totiž taká, že na uvedenej stránke možno nájsť len údaje o zeleni, ktorá bola pasportizovaná v minulých rokoch. Hoci to oceňujeme, ani zďaleka nejde o všetku zeleň, pretože stovky stromov napríklad na sídlisku Kostolné sú len zobrazené na mape bez akýchkoľvek informácií.

Čerešničkou na torte je ale článok o rozhľadni (Rozhľadňa na Kobyle, str. 4 a 5), kde možno len s ťažkosťou nájsť nejaký správne uvedený fakt. Zavádzaním a nepravdami sa však článok len tak hemží. Na ilustráciu možno uviesť informácie o tom, že rozhľadňa „má vyrásť vo výške 530 m.n.m.“ (vrchol Devínskej Kobyly je v nadmorskej výške 514 m), „na hranici troch štátov“ (Ktorých?) a „na priesečníkoch obľúbených náučných a turistických chodníkov“ (do areálu bývalej vojenskej základne nevedie žiaden turistických ani náučný chodník). Ďalším nepresným údajom je tvrdenie, že „náklady na ňu predstavujú čiastku 200-tisíc eur“ (v skutočnosti je celková suma vrátane projektovej dokumentácie takmer 250 000 eur).

nový devex
Príhovor šéfredaktorky s vyznačenými a opravenými gramatickými a štylistickými chybami

Popri takto pokrivených faktoch, ktoré dávajú hlásanej objektivite tvrdú ranu, už pôsobia hojné gramatické a štylistické chyby ako malý, bezvýznamný detail a nepekná grafika či odfláknuté zalamovanie ako úplná banalita. Vzhľadom na to, že plánovaný rozpočet novín počíta s jazykovou a štylistickou úpravou a korekciami (880 eur), ako aj s grafickými prácami (3 520 eur), však považujem takéto šlendriánske spracovanie za neprípustné.

Prístup redakčnej rady je vágnejší než informácie v Devexe

Po predýchaní toho nepodarku, ktorý nám prišiel do schránky, sme sa rozhodli pomôcť zvýšiť jeho kvalitu a s konkrétnymi pripomienkami sme kontaktovali redakčnú radu:

 • upozorňovali sme na gramatické a štylistické chyby,
 • upozorňovali sme na nevhodnú typografiu,
 • upozorňovali sme na chybné fakty,
 • upozorňovali sme na často nesprávne a nepresné popisy k obrázkom,
 • žiadali sme, aby boli pri jednotlivých článkoch uvedené mená ich autorov,
 • žiadali sme, aby zodpovedný redaktor v zmysle odseku 4 článku 5 štatútu dôsledne kontroloval dodržiavanie limitu počtu znakov a voleným predstaviteľom samosprávy vrátil na skrátenie texty presahujúce 1 200 znakov vrátane medzier, nadpisu a podnadpisu (príhovor starostu na strane 2 má, napríklad, 1 393 znakov),
 • žiadali sme o uverejnenie opravy všetkých nesprávne uvedených faktov.

Na naše pripomienky zareagoval pán Tešovič nič nehovoriacou odpoveďou: „Otvorene píšem, že mnohé Vaše pripomienky sú opodstatnené a pri ďalších vydaniach nám budú zaiste poučením. Ako to však už v živote chodí, niektoré výčitky zas z mnohých rôznych dôvodov akceptovať nevieme, hoci sme sa nimi určite viacerí zaoberali.“ Na žiadosť o konkretizáciu pripomienok, ktoré budú akceptované a ktoré nie, sme už odpoveď už takmer štandardne nedostali.

Pre predsedu komisie športu a kultúry ide o politické rozhodnutie

Na výzvu pani Ľubomíry Petrovej na sociálnej sieti sme pripomienky k Devexu samotnému, ako aj k jeho štatútu (a jeho nedodržiavaniu) poslali tiež komisii športu a kultúry. Tá mala zasadať asi v utajení bez zverejnenia oficiálnej pozvánky (miesta, času a programu) mimo harmonogram dňa 16. 9. 2019 a vo svojom programe Devex nemala, hoci sa zástupkyňa starostu Beáta Janatová na mimoriadnom MZ dňa 22. 8. 2019 dušovala, že „žiadna komisia, ktorej sa to bude týkať, nebude obídená“. Asi má pani Janatová v skutočnosti na túto tému podobný názor ako predseda komisie športu a kultúry Jozef Tittel, ktorý vydávanie miestnych novín považuje za politickú záležitosť, ku ktorej sa jeho komisia nepotrebuje vyjadrovať.

Oficiálnej odpovede na naše pripomienky (ani potvrdenia o ich prijatí) napríklad od predsedu komisie sme sa nedočkali, avšak neoficiálne sme sa dozvedeli, že táto téma bola na komisii otvorená, zodpovedná šéfredaktorka niektoré chyby ospravedlňovala časovým stresom a žiadne uznesenie v tejto veci komisia neprijala.

Aj DTV propaguje informovanosť verejnosti

O tom, ako veľmi chcú predstavitelia samosprávy občanov informovať, počúvame už celé mesiace. Svojou troškou prispela aj naša drahá DTV reportážou o informovanosti občanov DNV. Pavol Kravárik, ktorý v tejto reportáži vystupoval ako koordinátor projektov na MÚ, v nej vysvetľuje, že sa často stretáva s tým, že sociálne siete „podliehajú dezinformáciám, čo sa týka práce mestskej časti, práce samosprávy a miestneho úradu“, a preto MČ vyvíja aplikáciu, kde budú všetky veci uvedené na pravú mieru a ľudia dostanú relevantné informácie. Ťažko povedať, prečo samospráva nebojuje proti dezinformáciám tam, kde vznikajú, ale potrebuje za naše peniaze vyvíjať aplikáciu a vydávať plátok, ktorý má k objektivite podobne ďaleko ako noviny v Orwellovej kultovej 1984.

Horúcou ihlou šitý Devex, plný prešľapov, neprávd a chýb, dáva objektivite jeden úder za druhým. Namiesto spoľahlivého a dôveryhodného spravodajcu sa zdá, že je pre miestnu samosprávu len ďalším nástrojom na vytváranie ilúzie o realite, ktorá sa jej hodí. A občan, ktorý si celú túto srandu platí, je odstavený do pozície pasívneho príjemcu dezinformácií z pera mestskej časti. V skutočnosti sa však niet čomu čudovať. Ani samotná dôvodová správa nie je veľmi ambiciózna a hovorí o tom, že „oproti pôvodnému komerčnému časopisu sa miestne noviny budú líšiť predovšetkým rozsahom“. No a o kvalite a objektivite pôvodného Devínskonovoveského Expresu písať netreba.

Napokon si už len kladieme otázku, či sa občanom, ktorí si Devex platia, za šírenie nesprávnych informácií niekto aspoň ospravedlní a či kompetentní podniknú konkrétne kroky na to, aby sa rovnaké prešľapy neopakovali.

My už samospráve v boji za kvalitnejšiu informovanosť skutočne viac pomôcť nevieme.

5 komentárov k “Náš nový Devex – nič nezabudol, ani sa nič nenaučil”

 1. Len krátko :
  Gramatické chyby sú dnes najbežnejším štandardom celoštátnych mienkotvorných médií. Písaných, či vysielaných. Na dennej báze. To nemá byť ospravedlnenie p. Debnárovej. To je realita. Devex v nových rukách za to aspoň zlízol kritiku. Celoštátni „mienkotvorci“ nemajú od koho.

  1. Ak by išlo „len“ o gramatiku, nemuseli by sme k tomu písať článok. Tu ide napríklad o prácu s faktami a postoj našej samosprávy. Na zastupiteľstve sú bežné všeliaké vyhlásenia napríklad o objektivite, o komisiách, o serióznosti. No realita vyzerá celkom inak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *