Zvládne ešte Devínska ďalší rozvoj?

rozvoj
Vladimír Kočvara

Devínska Nová Ves sa za posledné roky dosť zmenila. Pribudli nové bytové domy, priemyselné haly, na okraji sa postavilo nákupné centrum Bory a stavia sa ďalej. Čo nás ešte čaká? Podľa platného územného plánu hlavného mesta Bratislavy by mala mať výhľadovo Devínska minimálne ešte raz toľko obyvateľov ako má dnes a rozsiahle plochy pred Devínskou sa postupne budú meniť na výstavbu.  Zvládne ešte Devínska ďalší rozvoj?

píše: RNDr. Vladimír Kočvara
podpredseda komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
a kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Rozpracované a pripravované bytové projekty

Už dnes vieme, že sa pripravujú viaceré projekty, ktoré prinesú do Devínskej stovky nových obyvateľov – v časti Kolónia sa stavia a dokončuje Devínsky dvor, ako aj bytový projekt Amber. Kúsok odtiaľ na protiľahlom pozemku už bolo zažiadané na prvé povolenia pre Slnečný vrch I. (desiatky rodinných domov), pripravuje sa aj Slnečný vrch II., pred železnicou sa kreslí projekt pri Rakyte (rodinné domy a menšie bytové domy – už prebehli pozemkové úpravy a žiada sa o prvé územné rozhodnutia) a na Boroch sa čoskoro začne výstavba bytových domov Bory Home 2 v katastri Devínskej, pričom pôjde minimálne o 16 bytových domov. Aby toho nebolo málo, investor pripravuje aj ďalšie 4 bytové domy na Glavici medzi Lidlom a Tescom a budúci rok sa budú kolaudovať Devínky od Metrostavu pri železnici.

rozvoj
Projekt pri Rakyte.

Ako reguluje mestská časť DNV svoj vlastný rozvoj?

Zamýšľam sa a kladiem si nasledovné otázky: Zaoberal sa však niekto kumulatívnym vplyvom všetkých projektov spolu v čase ich uvedenia do prevádzky? Stihne Devínska Nová Ves a hlavné mesto zrealizovať opatrenia v dostatočnom predstihu, aby to neovplyvnilo kvalitu života obyvateľov Devínskej, ich schopnosť dostať sa do práce, mať kam zapísať deti do škôlky, či školy? Unesie cestná sieť vo svojom súčasnom stave ešte toľko nových obyvateľov? Tieto otázky by mal riešiť územný plán a urbanistické štúdie, no v praxi sa stáva, že rozvoj územia je rýchlejší a niektoré problémy ostávajú nedoriešené. Svojho času okolo roku 2009-2010 sme ako členovia komisie životného prostredia poradili mestskej časti, aby dala vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu dynamickej dopravy, aby tak mohla lepšie regulovať výstavbu na svojom území. Dnes by si to žiadalo už jej aktualizáciu. Predĺženie Eisnerovej je už na papieri, no jej realizácia zatiaľ v nedohľadne. Preto aj nový projekt pri Rakyte uvažuje len s napojením na jestvujúcu cestu vedúcu do Devínskej od Hornbachu, čo nie je dobré. Za kľúčové pre nasledujúce obdobie považujem rozvoj koľajovej dopravy do Devínskej. O vlakovej zastávke v Devínskej Novej Vsi ako súčasti integrovanej dopravy sa veľa hovorí, niečo sa aj naprojektovalo, no stále sa nerealizuje. Úlohou nového starostu a poslancov bude vyvíjať maximálne úsilie, aby sa tento projekt pohol vpred, aby nás rozvoj neuväznil v Devínskej.

Nevyhnutnosť hromadnej koľajovej dopravy

Z pohľadu dopravy bude nutné rozvíjať súbežne cyklistickú, pešiu, cestnú aj koľajovú dopravu a pri tom budovať záchytné parkoviská. Hlavnú úlohu v Bratislave pri tomto tempe rozvoja mesta musí však prevziať hromadná koľajová doprava, na tom sa už dnes dopravní experti zhodujú. Obe plánované zastávky vlakovej  dopravy  Tesco Glavica a Bory by mali byť čím skôr vybudované (tzv. TIOP  – terminál intregrovanej osobnej  prepravy).

Nutnosť zachytávania dažďovej vody

Ďalším problémom je, že s pribúdajúcimi zastavanými plochami bude stúpať aj odtok vody z územia a tým aj riziko záplav pri nárazových dažďoch v zastavanom území. Tento problém ešte Devínska nepociťuje akútne, no pri rozsiahlej výstavbe pred železnicou sa táto situácia už môže zmeniť. Bude preto potrebné prijať vodozádržné opatrenia pre všetky nové projekty budované na plochách pred Devínskou a spomaľovať odtok vody z územia. Už dnes je navrhnutá veľká vsakovacia plocha severne od Borov pri lokalite Kamenáče. No a taktiež je potrebné realizovať projekty s vysokým podielom zelene.

rozvoj
Bory Home 2 v popredí.

Veľké výzvy pre budúcu samosprávu

Čakajú nás teda veľké výzvy, ktoré budú kladené na budúceho starostu, poslancov a členov odborných komisií. Tieto výzvy si budú vyžadovať spoluprácu starostu s poslancami i odborníkmi z radov verejnosti, ktorí budú hľadať najlepšie riešenia pre dlhodobé zabezpečenie kvality života obyvateľov Devínskej. V prípade, že dostanem podporu, budem vo vyššie uvedených problémových oblastiach  aktívne pomáhať.

 

 

Jeden komentár k “Zvládne ešte Devínska ďalší rozvoj?”

  1. Áno treba všetko zastavať. Polia na ktorých rástli plodiny, lesy, veškerá zeleň. Teplo v lete bude neúnosné, betón ho nebude mať ako odvádzať. Ale hamtavým developééérom je to srdečne jedno Zisky nepustia a po nás potopa !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *