Pozvánka na diskusiu o parkovacej politike

Ján Žatko

V stredu 15. mája 2019 sa bude konať mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. Jedným z dvoch bodov, o ktorých sa bude rokovať, bude stanovisko mestskej časti Devínska Nová Ves k návrhu parkovacej politike Bratislavy. Je to problematika, ktorá mimoriadne zaujíma všetkých občanov Bratislavy, vrátane Devínskej Novej Vsi. Preto som sa rozhodol zorganizovať ešte pred rokovaním miestneho zastupiteľstva diskusiu s občanmi na túto tému. Diskusia sa bude konať v pondelok 13. 5. 2019 od 17:00 na Istrijskej 6.

pozýva: Ján Žatko

Vallov návrh parkovacej politiky

11. apríla 2019 predstavil primátor Bratislavy Matúš Vallo návrh novej parkovacej politiky. Základné informácie o tomto návrhu nájdete na webovom sídle Bratislavy. Odvtedy sa o tomto návrhu veľmi intenzívne diskutuje. Medzi komunálnymi politikmi, medzi odborníkmi ale aj medzi obyčajnými Bratislavčanmi. Matúš Vallo aktívne osobne presviedča  všetky tieto skupiny o nutnosti prijatia parkovacej politiky v Bratislave. Pozval všetkých poslancov miestnych zastupiteľstiev do Mestského divadla P. O. Hviezdoslava a obchádza viaceré mestské časti, kde diskutuje o svojom návrhu aj s občanmi. Naposledy napríklad vo štvrtok 9. mája v Ružinove.

parkovacej
Prezentácia parkovacej politiky v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava 24. 4. 2019.

O čom sa bude rozhodovať na mimoriadnom zastupiteľstve DNV

Mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva DNV zvolal na stredu 15. mája o 15:00 starosta Dárius Krajčír. Poslanci miestneho zastupiteľstva na ňom budú prijímať stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len VZN). Tak sa oficiálne nazýva legislatívny dokument, v ktorom sú premietnuté jednotlivé parametre návrhu parkovacej politiky. Miestne zastupiteľstvo môže s návrhom súhlasiť, nesúhlasiť, alebo súhlasiť s pripomienkami. Materiály na rokovanie mimoriadne zastupiteľstva si môžete prečítať na webovom sídle mestskej časti.

parkovacej
Parkovanie na bratislavských sídliskách.

O čom sa nebude rozhodovať na mimoriadnom zastupiteľstve DNV

V prílohe č. 1 k uvedenému VZN budú uvedené úseky miestnych komunikácií, na ktorých sa bude uplatňovať parkovacia politika. Vytvorenie jednotlivých parkovacích zón budú navrhovať mestské časti. O tom, či sa aj v Devínskej Novej Vsi vytvoria parkovacie zóny, koľko ich bude a aké ulice ich budú tvoriť, budú poslanci rozhodovať až neskôr na základe odborných štúdií. O konkrétnych opatreniach v Devínskej Novej Vsi v súvislosti s parkovacou politikou sa preto na tomto mimoriadnom zastupiteľstve nebude rozhodovať.

Prezentácia návrhu parkovacej politiky v DNV

Okrem samotného primátora obiehajú jednotlivé mestské časti aj členovia jeho tímu, ktorí na tomto návrhu spolupracovali a spolupracujú. Dvaja z nich prezentovali návrh parkovacej politiky v pondelok 6. mája 2019 v Košťálke pred poslancami miestneho zastupiteľstva a členmi odborných komisií. Následne po prezentácii rokovali Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky a Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly. Obe komisie odporučili miestneho zastupiteľstvu návrh VZN podporiť po zapracovaní pripomienok mestskej časti. Zápisnicu z rokovania Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly nájdete na webovom sídle mestskej časti.

parkovacej
Prezentácia parkovacej politiky 6. mája v Košťálke.

Kde zostali občania

K návrhu parkovacej politiky prebieha veľmi intenzívna a emotívna diskusia po celej Bratislave. Žiaľ, občania Devínskej Novej Vsi sú zatiaľ odkázaní iba na diskusiu na sociálnej sieti. S tvorcami  parkovacej politiky a ani so svojimi volenými zástupcami zatiaľ o parkovacej politike nemali možnosť diskutovať. Hoci bola na to veľmi dobrá príležitosť v pondelok 6. mája. Pán starosta však môj návrh na to, aby bola prezentácia parkovacej politiky presunutá do Istra Centra a boli na ňu pozvaní aj občania, neakceptoval. Na uvedenej prezentácii v Košťálke informoval o to, že verejná prezentácia parkovacej politiky pre občanov bude zorganizovaná v priebehu mája po rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ja považujem za dôležité diskutovať s občanmi na túto tému ešte predtým a preto som sa rozhodol takúto diskusiu zorganizovať. Diskusia sa bude konať v pondelok 13. 5. 2019 od 17:00 v Istra Centre. Ale pozor: nie vo veľkej sále, ale na Istrijskej 6!

parkovacej
Diskusia Matúša Valla s Ružinovčanmi 9. mája 2019.

O čom bude diskusia

Najskôr musím zdôrazniť, že ja nie som tvorcom parkovacej politiky. Preto nečakajte powerpointovú prezentáciu. Nečakajte ani to, že vás budem presviedčať o tom, aký je Vallov návrh parkovacej politiky super. Ale tak isto nečakajte, že vás budem presviedčať, že je to paškvil. Nečakajte ani prítomnosť tvorcov parkovacej politiky. Tí prídu do DNV až po mimoriadnom zastupiteľstve. Skôr si chcem vypočuť vaše názory na to, ako ste spokojní s parkovaním v Devínskej Novej Vsi. Či si myslíte, že predložený návrh parkovacej politiky by situáciu s parkovaním v Bratislave a zvlášť v našej mestskej časti mohol vyriešiť. Či ste za to, aby miestne zastupiteľstvo predložený návrh mestského VZN podporilo, prípadne aké zmeny by ste v ňom navrhovali urobiť. Aj na základe tejto diskusie sa rozhodnem, ako budem v stredu na mimoriadnom zastupiteľstve hlasovať.

Predchádzajúca diskusia poslanca Jána Žatka s občanmi dňa 4. 3. 2019 na tému plánovanej výstavby Pri rybníku.

Súvisiaci článok

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *