Miestne zastupiteľstvo rozdeľovalo dotácie

dotácie
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

V stredu 14. 3. 2018 sa uskutočnilo druhé tohtoročné rokovanie miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi. Priebeh bol podobne ako na rokovaní miestneho zastupiteľstva v januári veľmi rýchly, pohodový a bezproblémový. Celé zastupiteľstvo, ktoré malo na programe 18 bodov, trvalo iba 53 minút. Všetky uznesenia okrem bodu 6 boli schválené jednomyseľne. Jediný bod na ktorý mali poslanci a poslankyne rozličné názory, boli dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti.

Legislatívny rámec pre dotácie

Mestská časť Devínska Nová Ves poskytuje dotácie právnickým aj fyzickým osobám na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Na rok 2018 miestne zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte celkovú sumu na dotácie vo výške 18 000 pre oblasť kultúry a spoločenského diania, 30 000 € pre oblasť športu a 6 000 € pre sociálnu oblasť. Jednotlivé žiadosti o dotácie posudzovali príslušné odborné komisie a miestna rada. Tie predložili svoje návrhy miestnemu zastupiteľstvu a to o rozdelení dotácií definitívne rozhodlo.

Dotácie pre oblasť kultúry a spoločenského diania

Návrh na rozdelenie dotácií pre oblasť kultúry a spoločenského diania predložila komisia kultúry, mládeže a vzdelávania. Komisia financií, podnikania, cestovného ruchu a legislatívy a tak isto miestna rada návrh komisie podporili. Na rokovaní zastupiteľstva vystúpila poslankyňa Veronika Veslárová (Devínska Inak) s návrhom na zníženie dotácie pre Miestny odbor Matice slovenskej o 500 € a tak isto pre Chorvátsky kultúrny spolok o 500 € a zvýšenie dotácie pre DFS Kobylka o 1 000 € s nasledujúcim odôvodnením:

DFS Kobylka má vysokú členskú základňu, má tradíciu v DNV a je značne finančne poddimenzovaný.

Proti tomuto návrhu vystúpil predseda komisie kultúry, mládeže a vzdelávania Miroslav Encinger (Lepšia štvrť):

Ja by som vás poprosil, aby sme do kultúry nezasahovali takýmto silovým spôsobom. My sme na komisii kultúry prišli k tomuto návrhu po niekoľkohodinovom rokovaní konsenzom… preto ja osobne tento návrh nemôžem podporiť.

Pozmeňovací návrh pani Veslárovej nebol schválený, hlasovalo zaň iba 6 poslancov. Následne poslanci odsúhlasili jednohlasne pôvodný návrh komisie. Dotácie pre oblasť kultúry a spoločenského diania boli nakoniec rozdelené takto:

subjekt dotácia
Matica slovenská 1 500
Chorvátsky spolok 2 500
Grbarčieta 2 900
Kobylka 1 800
Črip 1 500
Umelci z Istrijskej 2 000
Výmena bez hraníc 2 800
Kytica 700
Šijeme pre radosť 1 000
Pátrač Tino 300
OZ Emanuel 1 000

Dotácie športovým subjektom

Návrh na rozdelenie dotácií športovým klubom v celkovej výške 30 000 € predkladala komisia športu. Miestna rada sa však s návrhom komisie nestotožnila a do zastupiteľstva predložila značne pozmenený návrh. Okrem toho priamo na rokovaní zastupiteľstva navrhla poslankyňa Dana Hlaváčová Vanková (Devínska Inak) zníženie dotácie o 500 € Futbalovému klubu FCL VW DNV a tak isto Best Boxing klubu a ušetrených 1 000 € navrhla pridať Futbalovému klubu mládeže DNV s nasledujúcim odôvodnením.

Rada by som pridala FK mládeže DNV, nakoľko je to nový klub, ktorý vznikol len nedávno a venuje sa podpore detí v oblasti futbalu… Mestská časť by mala podporovať predovšetkým FK detí, nakoľko dospelí si svoju činnosť z veľkej časti dokážu zafinancovať aj sami.

Predseda komisie športu Jozef Tittel (Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd) na rokovaní nevystúpil. Nevysvetlil, prečo komisia navrhovala jednotlivým klubom značne odlišné sumy od výsledného návrhu miestnej rady a tak isto proti zmenám v návrhu komisie nenamietal. Pozmeňovací návrh poslankyne Hlaváčovej Vankovej aj celkové rozdelenie dotácií športovým klubom bolo nakoniec schválené deviatimi hlasmi. Definitívne rozdelenie dotácií športovým klubom je uvedené v poslednom stĺpci v nasledujúcej tabuľke. Najväčšie zmeny oproti návrhu športovej komisie nastali pri futbalových kluboch. FCL Lokomotíva DNV dostal o 2 000 € menej ako bol pôvodný návrh komisie športu, naopak FK mládeže dostal o 2 000 € viac ako bol pôvodný návrh komisie športu.

subjekt komisia rada dotácia
FCL Lokomotíva 6 000 4 500 4 000
FK mládeže 1 700 2 700 3 700
FC Internacionál 1500 1 000 1 000
ŠK Albatros 500 500 500
ŠK Strelec 2 600 2 600 2 600
Stolný tenis 3 500 3 500 3 500
Best Boxing klub 5 500 5 000 4 500
HBC IEPURII 2 500 2 500 2 500
Goodsports Int. 4 200 3 500 3 500
Mažoretky Tina 2 000 2 000 2 000
TC ELEGANZA 500 700 700
VK Fénix 200 200 200
ŠK LG Bratislava 1 200 2 000 2 000
FIGHTING FLIES 1 000 1 000 1 000
KOI – rybári 100 300 300

Dotácie v sociálnej oblasti

Návrh na rozdelenie dotácií v sociálnej oblasti predložila komisia sociálna, bytová a zdravotná. Komisia financií, podnikania, cestovného ruchu a legislatívy a tak isto miestna rada návrh komisie podporili. Návrh bol v zastupiteľstve schválený jednomyseľne 12 hlasmi.

subjekt dotácia
Jednota dôchodcov 1 720
Zväz telesne postihnutých 1 100
ICHTYS 1 680
Spolok nepočujúcich 500
GAUDETE 1 000

Videozáznam

Priebeh rokovania miestneho zastupiteľstva o rozdeľovaní dotácií si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videozázname autora Lola Moravca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *