Kontajnerová ubytovňa čaká na rozhodnutie Dáriusa Krajčíra

Ján Žatko

Pred dvomi mesiacmi som vás v článku  Kontajnerová ubytovňa pre stovky robotníkov na Kolónii informoval o zámere súkromného investora zaťažiť obyvateľov Kolónie výstavbou veľkej kontajnerovej ubytovne. Proti tomuto zámeru sa zdvihla masívna vlna odporu obyvateľov Devínskej Novej Vsi vyjadrená aj formou petície. Bývalý starosta Milan Jambor tieto protesty občanov ignoroval. 24. októbra 2018 podpísal súhlas s umiestnením tejto stavby.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV

Kontajnerová ubytovňa na Kolónii

Našťastie, situácia sa odvtedy podstatne zmenila. Pripomeňme si chronologicky, čo sa doteraz udialo. 21. septembra 2018 zverejnil stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí územného konania stavby s názvom „Ubytovňa – Opletalova ul.“ Predmetom tohto územného konania bolo umiestnenie stavby ubytovne s troma nadzemnými podlažiami, tvorenej obytnými kontajnermi previazanými do jedného celku. Na podlažiach je navrhnutých 85 izieb s príslušenstvom. Ubytovňa má stáť na konci Opletalovej ulice, v tesnom dotyku s Volkswagenom, vedľa bývalej konečnej autobusu číslo 20.

Príklad kontajnerovej ubytovne.

Námietky OZ Devínsky Dvor

Voči uvedenému zámeru podalo 1. októbra 2018 námietky občianske združenie Devínsky Dvor. Ich námietky sa týkali viacerých oblastí, v ktorých budú výstavbou uvedenej ubytovne zhoršené životné podmienky obyvateľov Kolónie. Námietky sa týkajú zhoršení podmienok v oblasti dopravy, ekológie, hlučnosti a bezpečnosti. Okrem iného sa v námietkach hovorí:

Boli by sme radi, keby príslušný orgán porozumel tomu, že daná stavba nie je vhodná v blízkosti novovybudovanej obytnej zóny, kde prevažujú mladé rodiny s deťmi.

Úplné znenie námietok si môžete prečítať tu. Zároveň uvedené občianske združenie iniciovalo 8. októbra 2018 petíciu pod názvom Zastavme realizáciu výstavby „Ubytovňa – Opletalova ul“ v Devínskej Novej Vsi.

10. októbra vydal stavebný úrad Devínska Nová Ves rozhodnutie podpísané Milanom Jamborom, ktorým vylúčil občianske združenie Devínsky Dvor z územného konania  s odôvodnením, že

… absentuje zákonný podklad pre ďalšie účastníctvo účastníka konania v územnom konaní o umiestnení stavby.

Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

Súčasná ubytovňa vedľa ktorej má vyrásť nová kontajnerová ubytovňa.

Ubytovňa má vydané územné rozhodnutie

Vzhľadom k vylúčeniu OZ Devínsky Dvor z územného konania sa stavebný úrad už ani nezaoberal predloženými námietkami. 24. októbra 2018 vydal kladné rozhodnutie o umiestnení uvedenej stavby „Ubytovňa – Opletalova ul.“ Rozhodnutie opäť podpisoval Milan Jambor. Celé znenia rozhodnutia si môžete prečítať tu. OZ Devínsky Dvor sa voči tomuto rozhodnutiu odvolalo. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Ten 22. novembra 2018 napadnuté rozhodnutie Stavebného úradu Devínska Nová Ves zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Vo svojom rozhodnutí Okresný úrad konštatuje, že:

… stavebný úrad postupoval v predmetnom konaní procesne nesprávne a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci , v dôsledku čoho je odvolaním napadnuté rozhodnutie nezákonné a nepreskúmateľné v celom rozsahu.

Celé znenie rozhodnutia Okresného úradu si môžete prečítať tu.

Petícia proti výstavbe ubytovne

OZ Devínsky Dvor okrem podania odvolania iniciovalo aj petíciu pod názvom Zastavme realizáciu výstavby „Ubytovňa – Opletalova ul“ v Devínskej Novej Vsi. Členovia petičného výboru sa vo štvrtok 29. novembra 2018 stretli na miestnom úrade s novým starostom Dáriusom Krajčírom a na podateľni odovzdali petíciu proti výstavbe „Ubytovňa Opletalova ul“. Petíciu podpísalo za mesiac celkovo 841 ľudí, z toho 728 ľudí z DNV. Zároveň predseda OZ Devínsky Dvor Igor Maruščák oslovil emailom všetkých novozvolených poslancov miestneho zastupiteľstva s prosbou o pomoc v ich snahe nedovoliť výstavbu kontajnerovej ubytovne. S uvedeného emailu citujem:

841 mien podpísaných na petičných hárkoch Vám dáva silný mandát a preto Vás so všetkou úctou prosíme, aby ste upriamili svoju snahu na vyriešenie tohto problému a využili všetky možné právne (alebo akékoľvek iné) spôsoby, aby sa  zabránilo výstavbe spomínanej ubytovne a aspoň nezmenili k horšiemu už teraz výrazne zlú situáciu obyvateľov Kolónie, resp. všetkých obyvateľov Devínskej Novej Vsi.
Dobrou správou pre všetkých, ktorí si myslia že zamýšľaná výstavba veľkokapacitnej kontajnerovej ubytovne na Kolóniu nepatrí je fakt, že nasledujúce rozhodnutie už nebude podpisovať Milan Jambor ale nový starosta Dárius Krajčír.
Kamióny na Opletalovej, ktoré tam nemajú čo hľadať.

Moje osobné stanovisko k výstavbe ubytovne

Moje osobné stanovisko k zámeru výstavby tejto ubytovne som vyjadril tým, že som 9. októbra 2018 podpísal petíciu proti jej výstavbe s odôvodnením:
Podpisujem lebo Kolónia je už teraz ťažko skúšaná časť Devínskej Novej Vsi na ktorú vedenie mestskej časti zabúda a nemá čas.
Zároveň som aj v článkoch uvedených nižšie vyzýval spoluobčanov aby sa pridali k podpisu tejto petície a možno aj vplyvom týchto článkoch pribudlo na petícii niekoľko podpisov. Medzitým som bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva. Prehlasujem, že v tejto pozícii urobím všetko preto, aby projekt v takej forme ako bol predložený na Kolónii nevyrástol. A nielen to, ale budem v miestom zastupiteľstve presadzovať, aby sa na Kolóniu, ale aj celé územie v dotyku s Volkswagenom, nezabúdalo tak ako doteraz.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *